Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

18 november 2021
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • L.M. Werner (CDA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag informele EU Gezondheidsraad 12 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  35816 Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  35872 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van lachgas op deze lijst

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen en een uitbreiding van de mondkapjesverplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een grondslag voor het blokkeren van coronatoegangsbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Intrekken erkenning Stamcelbank Nederland B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voedselaanbod; Schijf van Vijf, productverbetering en reclame

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  COP9 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) en MOP2 Protocol tot Uitbanning van de Illegale Handel in Tabaksproducten november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Huidige stand van zaken rondom de beschikbaarheid van het middel tocilizumab en sarilumab

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Datalek aanvullend onderzoek inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Informatie over tabaks- en alcoholontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek naar door zorgkantoren ervaren problemen met de gewaarborgde hulp en de ZN-rapportage over huisbezoeken pgb-Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op petitie van Jeugdzorg Voldoende Beschermd (JVB) 'Manifest Jeugdzorg Urgenties!'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie inzake Berichtgeving NOS Veilig Thuis biedt Haagse zusjes excuses aan na jeugd vol geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Appreciatie van de motie van het lid Hijink over de ouderenzorg zo veel mogelijk op buurt- of dorpsniveau organiseren (Kamerstuk 35925-XVI-47)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zakenbrief Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beslisnota’s behorende bij de stand van zakenbrief Covid-19 van 2 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Publicatie RIVM Vaccinatiestatus van COVID-19 patiënten in ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 november 2021, over het feit dat de plannen van het kabinet m.b.t. corona opnieuw op maandag zijn uitgelekt naar de pers voordat de Tweede Kamer is geïnformeerd

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en VWS van de Eerste Kamer inzake Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899)

 30. 30

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 10 november 2021)

  Besluit: Bij wetsvoorstel nr. 7 zal worden verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te plannen na ommekomst van de genoemde brief.  
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. 
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021. 
  3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling 12-01-2021. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te willen behandelen.
  4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03-02-2021. De commissie heeft in de p.v. van 29-09-2021 besloten dit wetsvoorstel op korte termijn indien mogelijk in een WGO te behandelen. 
  5. 35 737 Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
  6. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
  7. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Voordat het wetsvoorstel verder wordt behandeld, zal eerst op 23 november 2021 de technische briefing hierover plaatsvinden. Op verzoek van de D66-fractie is bij het ministerie navraag gedaan naar een toegezegde brief over de vormgeving van het afwegingskader inzake regie op de landelijke infrastructuur, generieke functies en aanpalende ICT-voorzieningen en de wijze waarop deze voorziening geïmplementeerd gaan worden. Het ministerie heeft aangegeven te verwachten deze brief voor het Kerstreces naar de Kamer te sturen.
  8. 35 884 Negende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021 (als hamerstuk).
  9. 35 895 Tiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021 (als hamerstuk).
 31. 31

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Op 18 juni 2021 is het verslag uitgebracht. Op 2 novemer 2021 is de Nota n.a.v. het verslag ontvangen. Geagendeerd in de p.v. van 17 november 2021.
  5. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 21 juni 2021 is het verslag uitgebracht.
  6. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Aukje de Vries houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  7. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  8. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Op 20 september 2021 is het verslag uitgebracht. Op 8 novemer 2021 is de Nota n.a.v. het verslag ontvangen. Geagendeerd in de p.v. van 17 november 2021.
  9. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  10. 35 906 Elfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
 32. 32

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 942 wetsvoorstel Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 25 november 2021.  
  3. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Datum inbreng verslag is vastgesteld op 2 december 2021. 
  4. 35 944 Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Datum inbreng verslag houdende een lijst van vragen is vastgesteld op 17 november 2021.
 33. 33

  Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling, controversieel verklaard

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
  2. 34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.
 34. 34

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021). Het lid Westerveld zal bij de griffie plenair verzoeken het debat zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen.
  2. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te plannen.
  3. Debat over verboden staatssteun aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
  4. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021).
 35. 35

  Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Er zijn op dit moment geen nieuwe tweeminutendebatten aangevraagd.
 36. 36

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Op voorstel van het lid Werner (CDA) besluit de commissie het CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz tot nader order uit te stellen.  
   
  Reeds ingepland:
  1. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, 25 november 2021 (13.00 - 18.00 uur) 
  2. CD EU-Gezondheidsraad (7 december 2021), 1 december 2021 (14.00-17.00 uur).
  3. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/ Wmo, 9 december 2021 (13.00-18.00 uur).
  4. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581), 13 december 2021 (10.00-14.30 uur).
  5. CD Mogelijke zorgfraude bij een groot aantal zorgbedrijven, 16 december 2021 (14.00-17.00 uur).
  6. NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758), 17 januari 2022 (13.00-18.00 uur).
  7. CD Zorgfraude, 3 februari 2022 (10.00-14.00 uur).

  Samenhangend met de begrotingsbehandeling VWS:
  1. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022, 29 november 2021 (10.00 tot 17.00 uur
  2. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2022 en aanverwante zaken, 2 december 2021 (17.00 tot 23.00 uur).
 37. 37

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit:Het CD Langere termijn coronabeleid zal in december ingepland worden, het CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" en CD Leefstijlpreventie zullen op termijn worden ingepland.

  Overige ongeplande commissiedebatten
  1. CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  5. CD E-health/Slimme zorg 3 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  6. CD Eerstelijnszorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
  8. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  9. CD Geneesmiddelenbeleid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
  10. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  11. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021. 
  12. CD Hulpmiddelenbeleid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  13. CD Inspectie (IGJ) 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  14. CD Jeugdbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 8 maart 2021.
  15. CD Maatschappelijke diensttijd 1 geagendeerde brief d.d. 21 september 2021. 
  16. CD Medische ethiek 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  17. CD Medisch specialistische zorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 juni 2021.
  18. CD Medisch zorglandschap 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  19. CD Medische preventie 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  20. CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
  21. CD Oorlogsgetroffenen 2 geagendeerde brief d.d. 8 juli 2021.
  22. CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  23. CD Pakketbeheer 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
  24. CD Patiënten- en cliëntenrechten 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  25. CD PGB 3 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
  26. CD Verslavingszorg/drugsbeleid Nog geen geagendeerde brieven. 
  27. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  28. CD Zorgfraude 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
  29. CD Zorgverzekeringswet 17 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  30. CD Zwangerschap en geboorte 17 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
 38. 38

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Besluit: de rondetafelgesprekken Sekszorg, Long covid en Niet-reanimeerpenning zullen worden uitgesteld tot na het kerstreces.

  Overzicht rondetafelgesprekken gereed om in te plannen of reeds ingepland:  
   
  1. RTG Sekszorg, 22 november 2021 (13.30-15.30 uur)
  2. RTG Long covid, 22 november 2021 (10.15-12.15 uur) met onder andere medische deskundigen en deskundigen van C-Support. In de p.v. d.d. 29 september 2021 heeft de commissie ingestemd met het nader uitgewerkte voorstel (opzet en programma).
  3. RTG Niet-reanimeerpenning, 13 december 2021 (15.00-17.(30) uur. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het RTG stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. In de pv van 20 april 2021 is nogmaals besloten dit RTG te organiseren. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's):
  1. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) Smals (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  2. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) Smals (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  3. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 39. 39

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit:Ter informatie 

  Overzicht geplande technische briefings:
  1. TB over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (TK 35824), 23 november 2021 (16:30-18:00 uur). De leden De Vries (VVD), Paulusma (D66), Van den Berg (CDA), Hijink (SP), Ellemeet (GroenLinks), Van Esch (PvdD), Bikker (CU) en Van der Plas (BBB) hebben zich voor deze briefing aangemeld.
  2. TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 7 december 2021 (17.00-18.00 uur). 
  3. TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen, 26 januari 2022 (10:00-11:00 uur).

  Overzicht nog te plannen technische briefings:
   
  1. TB Ontwikkelingen rond Mesh implantaten. In het voorjaar 2020 tot nader order uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus. In de pv van 20 april 2021 is besloten deze in te plannen na het zomerreces. 
 40. 40

  Overzicht van na het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht reeds geplande gesprekken:  
  1. (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsman (2021Z08035)16 november 2021 (16.00-17.00 uur). De volgende leden hebben zich aangemeld: Van den Hil (VVD), Verkuijlen (VVD), Aukje de Vries (VVD), Sahla (D66), Westerveld (GroenLinks), Van Esch (PvdD), Gündogan (Volt), Den Haan (fractie Den Haan), Simons (BIJ1). Zal opnieuw worden ingepland.

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap.
  3. Gesprek KPMG over "De lessen na 1,5 jaar coronacrisis'.
 41. 41

  Planning wetsvoorstellen verbreding inzet coronatoegangsbewijs (CTB)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Elfde incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 35906)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Maatregelen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Versnellen boostervaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Geannoteerde agenda OJCS Raad (Onderdelen Jeugd Sport) van 29 en 30 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om uitstel behandeling initiatiefnota cosmetische ingrepen (gepland 13 december 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek Nurse Minded tot aanbieding manifest m.b.t. oplossingen voor de tekorten in de zorg d.d. 23 november 2021

 49. 49

  Verzoek van het lid Agema over de (controversiële) status van de brief van de minister van VWS: Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (TK 29689-1132) (aangehouden tijdens de PV van 4 november 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) inzake petitie-aanbiedingen