Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

17 mei 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Nazending beslisnota behorend bij de nota van wijziging inzake Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (Kamerstuk 35394-20)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van het lid Becker inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wet toets rechthebbenden bijstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nazending onderliggende stukken bij Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (Kamerstuk 36064)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Gemeentenieuws van SZW 2022-2

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nationaal Plan Kindergarantie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie over maaltijd- en flitsbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eindrapport evaluatie van de leerwerkloketten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitor arbeidsparticipatie 2021 en onderzoek kenmerken doelgroep banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie om voorafgaand aan de inwerkingtreding geïnformeerd te worden over voorgenomen indexaties van het minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Inzet kabinet met betrekking tot EU-arbeidsmigratie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Garantie budget energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van de leden Slootweg en Van Kent over middelen om de tekorten bij sw-bedrijven eenmalig aan te vullen (Kamerstuk 35644-6) en van de motie van de leden Ceder en Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan (Kamerstuk 35925-XV-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken verbeterplan Wet inburgering 2013 en enkele zaken omtrent de Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over het advies verenigbaarheid 24-weken-eis met de Opvangrichtlijn (Kamerstuk 35680-21)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verzamelbrief Kinderopvang april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang aangehouden motie van de leden Paternotte en Becker over de visitatie van lessen op Turkse weekendscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang verbetertraject Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gezond en veilig werken als fundamenteel arbeidsrecht van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang Meerjarenplan verbetering naleving Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken m.b.t. het dossier Alcohol- en drugtesten (AD-testen)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoek over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 12 mei 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging. Wetgevingsoverleg gepland op 27 juni 2022.
  3. Voorstel van wet van het lid Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021; afronding op 11 mei 2022. Stemmingen worden ingepland na ontvangst uitvoeringstoetsen.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
  7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  8. Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681).

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/04).
 33. 33

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 17 mei 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 24 mei 2022, 17.30-18.30 uur: Technische briefing (besloten) Algemene Rekenkamer Verantwoordingsonderzoek over het jaarverslag SZW 2021
  • 30 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Rondetafelgesprek Chronisch zieken in de bijstand
  • 31 mei 2022,16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
  • 27 juni 2022, 10.00-17.00 uur: Wetgevingsoverleg Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)
  • 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering 
  • 29 juni 2022, 10.00-13.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021
  • 30 juni 2022, 10.00-13.00: Commissiedebat Zzp
  • 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
 34. 35

  Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 36

  Aanbieding advies 'Hybride Werken' van SER

 36. 37

  Publicatie Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid

  Te behandelen:

  Loading data