Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

De vergadering is geweest

15 februari 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 15 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 (Kamerstuk 35925-XV-21)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie inzake de evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Plan van Aanpak 'Opdracht vereenvoudiging WW' en startnotitie ‘onderzoek knelpunten WW vanuit verschillende perspectieven’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnen beleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Witte vlek op pensioengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda Informele Raad WSB op 15 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Mededeling Actieplan Sociale Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Raadsaanbeveling individuele leerrekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling en Richtlijn Platformwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 10 februari 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35 287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Aangehouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende amendementen.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35 335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020; beantwoording eerste termijn op 11 november 2021.
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35 589). Besluitvorming over verdere behandeling wetsvoorstel aangehouden tot na het Hoofdlijnendebat SZW van 17 februari 2022.
  6. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714). Plenaire behandeling wetsvoorstel aangehouden in afwachting van publicatie SER-rapport over de toekomst van hybride werken.
  7. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673).


  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK) bij de RvW van 2 november 2021). Dit debat is tijdens de RvW van 27 januari 2022 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO.

  Tweeminutendebatten:
  -
 14. 14

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 17 februari 2022, 10.00-10.30 uur: Kennismakingsgesprek (besloten) met bewindspersonen SZW
  • 17 februari 2022, 10.30-13.30 uur: Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • 23 februari 2022, 18.00-22.00 uur: Commissiedebat Participatiewet/Breed Offensief
  • 10 maart 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 maart 2022 - wordt omgezet in schriftelijk overleg, inbrengdatum 7 maart 2022
  • 10 maart 2022, 15.00-18.00 uur: Rondetafelgesprek Koopkracht van ouderen
  • 17 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 18 maart 2022, 14.00-16.00 uur: Werkbezoek Stichting Kinderen van de Voedselbank
  • 24 maart 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 30 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 31 maart 2022, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw
  • 6 april 2022, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 13 april 2022, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 21 april 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 12 mei 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 19 mei 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 15 juni 2022, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022
 15. 16

  Uitkomst emailinventarisatie - Verzoek invulling mogelijke thema's V100

  Besluit: Ter informatie.
  • De volgende thema's zijn aangedragen: Krapte op de arbeidsmarkt (VVD) en Toekomst van Kinderopvang (D66). Deze twee thema's zullen worden doorgegeven aan de commissie voor de Rijksuitgaven.
 16. 17

  Menukaart ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid met aanbod inhoudelijk contact parlement en departement