Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

De vergadering is geweest

23 maart 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Hybride bijeenkomst
Leden kunnen per videoverbinding deelnemen of eventueel naar de zaal komen

Bijlagen

Deelnemers

 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • F.B. Minhas (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Vereniging van Waddenzeegemeenten voor een werkbezoek op 16 mei 2022

 4. 4

  Aanbod SWOV voor technische briefing over verkeersveiligheid ter voorbereiding op commissiedebat Verkeersveiligheid op 20 april 2022

 5. 5

  Aanbod ministerie IenW voor een technische briefing over het wetsvoorstel Omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan op 24 maart 2022 van14.00 tot 15.30 uur

  Besluit: De commissie gaat in op het aanbod met dien verstande dat naar een nieuwe datum wordt gezocht. Per e-mail zal worden geïnventariseerd of voldoende (4) leden zich aanmelden.
   
 6. 6

  Uitnodiging van de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken voor de ambassadeursconferentie op 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inventarisatie deelname technische briefing Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart op 31 maart 2022 van 16.30 - 17.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Initiatiefwetsvoorstel van het lid Kröger tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met het opnemen van een verbod op nachtvluchten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, de Wet financiën openbare lichamen en de Warenwet BES

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatie Ondersteunende Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijzigingen in de bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kennisgeving ontwerpbesluit implementatie EU-Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksresultaten Deltaplan voor het Noorden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitkomst geschil Zeesluis IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de verwachtingen ten aanzien van de dienstregeling van NS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek naar de rol van kerosinesamenstelling in niet-CO2-emissies

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties en benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  RIVM-eindrapport ultrafijn stof luchtvaart uitgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ecologisch onderzoek van diepe plassen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang Tijdelijke subsidieregelingen vuurwerkverbod COVID-19 voor jaarwisseling 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nationaal Water Programma 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport ‘Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Programmatische Aanpak Grote Wateren: voortgang en kaders voor de derde tranche projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang stoffenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof - Huishoudelijk Afval 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Integrale benadering van transities en maatschappelijke opgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag informele bijeenkomst van EU-transportministers d.d. 21-22 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwikkelingen strengere emissieregelgeving in het kader van Euro 7/VII

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie om een tijdlijn van de verordeningen en richtlijnen uit het Fit for 55-pakket op IenW-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de Milieuraad

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken over de Luchtvaartnota 2020-2050

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verificatie PAS-melding Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; commissiedebat (gesprek) Strategische afwegingen en keuzes bereikbaarheidsopgaven is gepland op 06-04-2022 (ter voorbereiding op notaoverleg MIRT op 11-04-2022). Tevens brief verzocht. 
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; rondetafelgesprek gepland op 30-03-2022.
  3. Verduurzaming luchtvaart; technische briefing second opinion factsheet verduurzaming luchtvaart op 31-03-2022 en voorstel rondetafelgesprek in voorbereiding. 
  4. Luchtkwaliteit; voorbereidingsgroep werkt aan een voorstel.  
  5. Circulaire economie; technische briefing uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op 14-04-2022. 
  6. Betalen naar gebruik; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; verzoek actualisatie factsheet staat uit. 
  9. VTH-stelsel; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland.
  Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  - Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus is afgerond).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 37. 37

  Geplande commissieactiviteiten

  29-03-2022 13.15 - 13.30 Petitie KNAC biedt aan publicatie 'Pionieren met waterstof, verhalen, feiten en cijfers'
  29-03-2022 13.30 - 13.45 Petitie Maas Cleanup: bedrijven, (natuur)organisaties en burgers bieden petitie 'Maas in de Wet' aan
  29-03-2022 17.30 - 18.30 Technische briefing Klimaatverantwoording mobiliteit
  30-03-2022 10.00 - 14.00 Rondetafelgesprek Achterstallig onderhoud infrastructuur
  31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer*
  31-03-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Second opinion factsheet toekomst verduurzaming luchtvaart
  01-04-2022 09.00 - 12.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding infrastructuur (De leden Minhas (VVD), Van Ginneken (D66), Van der Molen (CDA) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld.) 
  06-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  06-04-2022 19.00 - 21.00 Commissiedebat Strategische afwegingen en keuzes bereikbaarheidsopgaven
  07-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving*
  11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  12-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving*
  14-04-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing Universiteit Utrecht over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
  19-04-2022 13.15 - 13.35 Petitie "Strengere controle senioren in verkeer" en "Pas de CBR-keuring voor hoogbejaarden aan: jaarlijks een verplichte rijtest"
  19-04-2022 18.00 - 21.00 Rondetafelgesprek Uitvoering statiegeldsysteem voor blikjes*
  20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  20-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid
  11-05-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie*
  18-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Transportraad op 2 juni 2022*
  01-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  01-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Regionale luchthavens
  09-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS*
  15-06-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Milieuraad op 28 juni 2022*
  16-06-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
  22-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  23-06-2022 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
  06-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit
 38. 38

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
  Commissiedebat Water (5 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (4 brieven)
  Commissiedebat Internationaal spoor (2 brieven)
  Commissiedebat Luchtvaart (1 brief)
 39. 39

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebat
  Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
 40. 40

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-2022. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Er is een stand-van-zaken-brief verzocht op 02-02-2022. Zodra deze is ontvangen zal plenaire behandeling worden vervolgd in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972).
  3. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 17-03-2022. 
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  De plenaire behandeling zal worden voortgezet (besluit 02-02-2022).
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-09-2021. 
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Het wetsvoorstel is op 11-03-2022 aangemeld voor plenaire behandeling.  
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Op 02-02-2022 is verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021. 
  8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  Wetgevingsoverleg gevoerd op 14-03-2022; stemmingen op 22-03-2022.
  9. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
  Zie deze agenda. 
  10. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Zie deze agenda.