E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van Beukering (D66) om de Verzamelwet SZW 2022 van het voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen af te halen gezien de aankondiging van de tweede nota van wijziging

De vergadering is geweest

20 september 2021
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u een verzoek aan van het lid Van Beukering (D66) om de Verzamelwet SZW 2022 (Kamerstuk 35897) van het voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen af te halen zodat deze niet controversieel verklaard wordt. Dit gezien de aankondiging van de tweede nota van wijziging op de verzamelwet SZW 2022 d.d. 16 september 2021 (zie bijgevoegd).
Indien de commissie kan instemmen met het verzoek om het wetsvoorstel van de lijst van controversiële onderwerpen af te halen wordt voorgesteld om de inbrengtermijn voor het wetsvoorstel vast te stellen op 29 september 2021, te 14.00 uur (conform het eerdere voorstel op de procedurevergadering)
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 20 september a.s. om 12.00 uur of u met beide voorstellen kunt instemmen (via een reply op deze mail). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure*.
 
Met vriendelijke groet,
Harmanda Post
Griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20 tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Blommers, D. <d.blommers@tweedekamer.nl>
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 10:34
Aan: Commissie SZW <cie.szw@tweedekamer.nl>
CC: Beukering-Huijbregts, M. van <m.vanbeukering@tweedekamer.nl>
Onderwerp: emailprocedure wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van SZW en inbrengdatum verslag vaststellen voor Verzamelwet SZW 2022
 
Beste griffie,
 
Graag zou ik namens het lid Van Beukering (D66) een emailprocedure starten met het verzoek om de Verzamelwet SZW 2022 van het voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen af te halen zodat deze niet controversieel verklaard wordt. Dit gezien de aankondiging van de tweede nota van wijziging op de verzamelwet SZW 2022.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Dorien Blommers

 
Senior beleidsmedewerker arbeidsmarkt & inkomensbeleid TK fractie D66

Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 

Van: Parlis <Parlis@tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 16 september 2021 15:13
Onderwerp: GP-SZW - Aankondiging Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2022 (Kamerstuk 35897)
 
Bijgevoegd een of meer documenten die u ter kennisneming worden toegezonden:De behandeling van dit document (of documenten) kunt u via de zaak 2021Z15749 volgen.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om de Verzamelwet SZW 2022 (35897) van het voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen af te halen gezien de aankondiging van de tweede nota van wijziging

    Te behandelen:

    Loading data