E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Alkaya (SP) om een openbaar gesprek te voeren na vertoning van een documentaire over de Hersteloperatie Toeslagen

De vergadering is geweest

20 september 2021
10:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Geachte leden,
 
In reactie op het onderstaande bericht hebben de volgende fracties laten weten in te stemmen met het voorstel van de heer Alkaya (SP):
 
VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, Bij1 en Fractie Den Haan.
 
Het voorstel van de SP heeft daarmee de steun verkregen van een meerderheid; het voorstel is aangenomen.
Overigens heeft ook het lid Omtzigt, van de niet in de commissie Financiën vertegenwoordigde Groep Omtzigt, het voorstel gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

----------------------------------------------------------

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën

Geachte leden,
 
Het lid Alkaya (SP) verzoekt uw commissie instemming met het organiseren van een zogeheten bijzondere procedure, bestaande uit het vertonen van een documentaire over de Toeslagenaffaire en de hersteloperatie in de Max van der Stoel-zaal en het aansluitend voeren van een openbaar gesprek met de documentairemaker en een aantal van de in de documentaire geportretteerde personen.
De voorgestelde bijzondere procedure zou plaatsvinden op dinsdag 5 oktober, van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Ik verwijs naar het hieronder opgenomen voorstel van de heer Alkaya.
 
Een bijzondere procedure is een activiteit die op initiatief en onder verantwoordelijkheid van een of meer leden kan worden gehouden (waarbij (een van) de initiatiefnemer(s) het te voeren gesprek voorzit), maar vergt een meerderheidsbesluit van de bij de aangelegenheid betrokken vaste commissie.
Van bijzondere procedures wordt geen verslag gemaakt, maar de in dat kader te voeren gesprekken worden wel gestreamd via de website en de app Debat Direct.
 
De heer Alkaya heeft mij laten weten dat bij het aantal uit te nodigen personen rekening zal worden gehouden met de in verband met corona geldende regels. Op dit moment geldt dat commissies niet meer dan vier gasten tegelijkertijd kunnen uitnodigen ontvangen voor commissieactiviteiten.
 
Namens de voorzitter van de commissie leg ik u het voorstel van de heer Alkaya tot het voeren van een openbaar gesprek na vertoning van de documentaire “Alleen tegen de staat” ter besluitvorming voor.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 20 september 2021, om 10.00 uur, te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. *
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

 
Van: Alkaya, M. <m.alkaya@tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 16 september 2021 10:40
Aan: 
CC: 
Onderwerp: E-mailprocedure
 
 
Ik zou graag een e-mailprocedure starten met het onderstaande verzoek. De zaal is dan beschikbaar. Zou jij dit kunnen uitzetten alsjeblieft?
 
Bijzondere procedure vertoning documentaire “Alleen tegen de staat”
 
De Tweede Kamer is op vele manieren betrokken geweest bij de hersteloperatie die is opgezet voor gedupeerden van het toeslagenschandaal. Ondanks wetsbehandelingen en uitgebreide debatten, is de impact op de levens van gedupeerden nog onvoldoende besproken. Indringende gesprekken met gedupeerden zijn door de coronatijd - waarin bezoeken moeilijker te organiseren waren en demonstraties/manifestaties van ouders enkel op kleine schaal konden plaatsvinden - te vaak achterwege gebleven, terwijl de ontwikkelingen met betrekking tot het toeslagenschandaal zich in snel tempo opstapelden.
 
Filmmaker Stijn Bouma nam de rust om met vijf moeders te praten over hoe de behandeling van de Belastingdienst hun leven beïnvloedde. Deze bijzondere documentaire wordt op 20 september op NPO2 uitgezonden, om 20.25 door BNN/VARA.
 
De leden Marijnissen en Alkaya zouden de documentaire ook graag naar de Tweede Kamer brengen. Na de vertoning wordt een gesprek met de filmmaker en de gedocumenteerde vrouwen georganiseerd. Zodat de Tweede Kamer meer informatie kan inwinnen over de impact van het toeslagenschandaal alsmede te vernemen hoe de afwikkeling van het herstelprogramma uitwerkt in de levens van de gezinnen, zowel kinderen als ouders.
 
Wanneer: 5 oktober 2021
Tijd: 19.00- 21.00 uur
Locatie: Tweede Kamer, B67, Max van der Stoelzaal
 
Met vriendelijke groet,
Alkaya, M.
Kamerlid
SP
Tweede Kamer der Staten-Generaal