Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

13 oktober 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • H. Kat (D66)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken voor de commissie-RvW aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 30 september 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stukken t.b.v. Algemene Financiële Beschouwingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota's van wijziging m.b.t. het Pakket Belastingplan 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota van wijziging Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tweede nota van wijziging inzake Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verzoek tot uitstel behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (Kamerstuk 35496)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen; Brussel, 28 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Belastingverdrag Nederland-Kosovo

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 (Kamerstuk 28165-353)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging tijdens commissiedebat Ecofin/Eurogroep inzake IMF en Belarus

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie afschaffing schorsende werking bij fiscaal verzet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over inkomstenbelasting en toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nadere invulling van het akkoord op hoofdlijnen over de herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen n.a.v. vragen over belastingontwijking door Blackstone tijdens het vragenuur van 28 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek PwC: Reconstructie en tijdlijn van het 'memo-Palmen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake 'Belastingdienst en Wet Omtzigt' over toeslagpartnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over toeslagenwet belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoeringsbesluit Recovery and Resilience Facility (RRF) voor Malta

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief van de vaste commissie Digitale Zaken ter aanbieding notitie ICT-investeringen door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Conceptadvies van de Venetië Commissie van de Raad van Europa over de rechtsbescherming van burgers in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Publicatie voortgangsmeter aanbevelingen 2015-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reflectie bestuursrechters rechtbanken op toeslagenaffaire

 28. 28

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  1. di 12-10-2021 18.00 - 23.00 Notaoverleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  2. ma 25-10-2021 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2022
  3. ma 01-11-2021 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2022
  4. di 02-11-2021 18.30 - 21.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad (datum is gewijzigd na de procedurevergadering)
  5. do 11-11-2021 14.30 - 16.30 Commissiedebat Digitale euro (datum is gewijzigd na de procedurevergadering)
  6. wo 17-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  7. do 25-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
  8. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 29. 29

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Ten aanzien van het onder 9 genoemde commissiedebat besluit de commissie na het (kort na het herfstreces te voeren) plenaire debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie te bezien of dit nog moet worden gehouden.
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Belastingdienst
  3. Commissiedebat Belastingen
  4. Commissiedebat Betalingsverkeer
  5. Commissiedebat Brexit
  6. Commissiedebat Douane
  7. Commissiedebat Europese btw
  8. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  9. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  10. Commissiedebat Financiële markten
  11. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 30. 30

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  1. wo 13-10-2021 19.00 - 21.00 Bijzondere procedure (Het lid Marijnissen ontvangt enkele genodigden n.a.v. de documentaire Alleen tegen de Staat)
  2. do 14-10-2021 13.00 - 14.00 Openbare technische briefing Compensatiemogelijkheden voor gevolgen van registratie in de FSV
  3. di 26-10-2021 16.30 - 17.30 Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer
  4. di 26-10-2021 18.00 - 19.30 Gesprek met de opstellers van het PWC onderzoek: Reconstructie en tijdlijn van het 'memo-Palmen'
  5. di 02-11-2021   13.15 uur: Aanbieding rapporten door Milieudefensie en Eerlijke Geldwijzer m.b.t. klimaat-inzet financiële sector
  6. ma 15-11-2021 16.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  7. di 30-11-2021 13.15 uur: Aanbieding petitie 'Vergoed ook de leningen voor toeslagen-gedupeerden'
 31. 31

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 oktober 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

  9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
  - Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

  16, 17 en 18 november 2021 (week 46)
  - 35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))
  - 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

  23, 24 en 25 november 2021 (week 47)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - wordt uitgesteld (zie agendapunt 10)

  7, 8 en 9 december (week 49) 
  - stemmingen over alle begrotingen (7 december)

  Nog niet geagendeerd
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
 32. 32

  Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 oktober 2021)

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  27. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan)  (minister en staatssecretaris Financiën)
  28. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten:
  18. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (staatssecretaris Financiën)
 33. 33

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
  07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
  05-10-2021 - Vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het plan van aanpak voor de beleidsdoorlichting van artikel 5 (ekv) (2021Z17156)
 34. 34

  Toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beantwoording vragen commissie over de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Afschrift brief Nationale ombudsman aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. 2e rapportage monitor klachtbehandeling

 37. 37

  Aanpak belastingschulden in verband met corona

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Eindrapportage inzake Raadspersonen Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de IMF jaarvergadering op 13 en 14 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data