Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën 13 oktober 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 13 oktober 2021 i.v.m. toevoeging agendapunten

Deelnemers


Agendapunten

1
Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

Details

Geen verzoeken voor de commissie-RvW aangemeld.
2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 30 september 2021 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
7
Blokindeling wetgevingsoverleggen Belastingplan 2022
11
13
24
Behandelvoorstel prioritair EU-voorstel inzake de herziening van de Solvency II Richtlijn
29
Reflectie bestuursrechters rechtbanken op toeslagenaffaire
30
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 1. di 12-10-2021 18.00 - 23.00 Notaoverleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
 2. ma 25-10-2021 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2022
 3. ma 01-11-2021 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2022
 4. di 02-11-2021 18.30 - 21.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad (datum is gewijzigd na de procedurevergadering)
 5. do 11-11-2021 14.30 - 16.30 Commissiedebat Digitale euro (datum is gewijzigd na de procedurevergadering)
 6. wo 17-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
 7. do 25-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
 8. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
31
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Ten aanzien van het onder 9 genoemde commissiedebat besluit de commissie na het (kort na het herfstreces te voeren) plenaire debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie te bezien of dit nog moet worden gehouden.
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Belastingdienst
 3. Commissiedebat Belastingen
 4. Commissiedebat Betalingsverkeer
 5. Commissiedebat Brexit
 6. Commissiedebat Douane
 7. Commissiedebat Europese btw
 8. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
 9. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
 10. Commissiedebat Financiële markten
 11. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
32
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.
 1. wo 13-10-2021 19.00 - 21.00 Bijzondere procedure (Het lid Marijnissen ontvangt enkele genodigden n.a.v. de documentaire Alleen tegen de Staat)
 2. do 14-10-2021 13.00 - 14.00 Openbare technische briefing Compensatiemogelijkheden voor gevolgen van registratie in de FSV
 3. di 26-10-2021 16.30 - 17.30 Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer
 4. di 26-10-2021 18.00 - 19.30 Gesprek met de opstellers van het PWC onderzoek: Reconstructie en tijdlijn van het 'memo-Palmen'
 5. di 02-11-2021   13.15 uur: Aanbieding rapporten door Milieudefensie en Eerlijke Geldwijzer m.b.t. klimaat-inzet financiële sector
 6. ma 15-11-2021 16.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 7. di 30-11-2021 13.15 uur: Aanbieding petitie 'Vergoed ook de leningen voor toeslagen-gedupeerden'
33
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 oktober 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
- Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

16, 17 en 18 november 2021 (week 46)
- 35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))
- 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

23, 24 en 25 november 2021 (week 47)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - wordt uitgesteld (zie agendapunt 10)

7, 8 en 9 december (week 49) 
- stemmingen over alle begrotingen (7 december)

Nog niet geagendeerd
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
34
Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 oktober 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

Meerderheidsdebatten:
27. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan)  (minister en staatssecretaris Financiën)
28. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)

Dertigledendebatten:
18. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (staatssecretaris Financiën)
35
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.

23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
05-10-2021 - Vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het plan van aanpak voor de beleidsdoorlichting van artikel 5 (ekv) (2021Z17156)
38
Afschrift brief Nationale ombudsman aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. 2e rapportage monitor klachtbehandeling
42
Inventarisatie belangstelling werkbezoeken / briefings Ministerie van Financiën
43
Voorstel rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen, d.d. 15 november 2021