E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van Strien om kabinetsreactie op aangenomen motie inzake de vergunningverlening voor culturele ondernemers

De vergadering is geweest

24 juni 2021
17:00 uur
Geachte woordvoerders Cultuur,
 
Het lid Van Strien verzoekt in onderstaande mail om een spoedige reactie van het kabinet op aangenomen motie inzake de vergunningverlening voor culturele ondernemers (Kamerstuk 32820-433).
 
 
 32820-433 Motie Gewijzigde motie van het lid Van Strien c.s. over flexibel omgaan met de vergunningverlening voor culturele ondernemers (t.v.v. 33820-423)Tweede Kamerlid, P.J.T. van Strien (VVD)22-06-2021Niet beschikbaar bij gewijzigde moties en/of amendementen Aangenomen.
 
 
Het was de bedoeling dat dit verzoek bij de procedurevergadering van hedenochtend aan de orde was gekomen.

Graag verneem ik voor heden 17.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

BesluitBewindspersoon verzoeken om brief inzake de uitvoering van de motie. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, D66, CDA, SP, PvdD, Volt, BBB

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek vh lid Van Strien om kabinetsreactie op aangenomen motie inzake de vergunningverlening voor culturele ondernemers

    Te behandelen:

    Loading data