Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

16 december 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d.16-12-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Appreciatie van het amendement van het lid Bergkamp c.s. over financiële middelen voor de uitbreiding van DAO (Kamerstuk 35925-IIA-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de gemeenteraad van Zwolle over de modernisering verlof- envervangingsregeling voor gemeenteraadsleden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken over het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Derde voortgangsrapportage Wind in de zeilen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken over de analyse uitspraken EHRM en ratificatie Conventie 108+

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang maatregelen naar aanleiding van het USBO-rapport over de Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapportage brede evaluatie organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Leningruil, splitsing en saneringsbesluit Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  ABF-rapportage Inventarisatie plancapaciteit oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet (Kamerstuk 35925-VII-89)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie Woningwet, hardheidsclausule en experimenteerbepaling, Informatietraject Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel (Kamerstuk 35925-VII-96)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Appreciatie amendement van het lid Nijboer over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur (Kamerstuk 35925-VII-91)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Prijsmonitoringsonderzoek en internationale vergelijking energielabels

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Publiceren oproep voor het geven van reacties door betrokkenen en belangstellenden over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967)

  Tijdens de PV van 2 december jl. heeft de commissie het voornemen geuit om een werkbezoek af te leggen aan de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee (wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967)). Bij herindelingsvoorstellen is het gebruikelijk derden vanuit de betrokken gebieden gelegenheid te geven tot het indienen van reacties bij de commissie BiZa. Gaat de commissie ermee akkoord dat de staf een oproep tot het inzenden van reacties door betrokkenen en belangstellenden in de Staatscourant, op de website van de Tweede Kamer en in de betreffende gebieden laat uitgaan? 
  Besluit: De commissie is akkoord met het plaatsen van een oproep tot het inzenden van reacties door betrokkenen en belangstellenden in de Staatscourant, op de website van de Tweede Kamer en in de betreffende gebieden. De deadline voor het inzenden van reacties is donderdag 13 januari 2022.
 29. 29

  Agenda commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie d.d. 20 januari 2022.

  Op de agenda van het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie staan enkele stukken die reeds behandeld zijn in een Schriftelijk Overleg (SO). Dit SO Democratie, kiesrecht en desinformatie (TK 35300-VII, nr. 124) met inbrengdatum 14 mei 2020 vond plaats in verband met de toentertijd geldende coronamaatregelen, waardoor algemeen overleggen niet gepland konden worden. De stukken zijn daaropvolgend ook onderdeel geweest van een VSO op 2 juli 2020. De stukken zijn destijds niet van de agenda van het ongeplande CD afgehaald. Vanuit het ministerie van BZK is het verzoek gekomen om de volgende stukken als afgehandeld te beschouwen en van de agenda te verwijderen:    
  • Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) (TK 30985, nr. 37) 
  • Toekomst openbaar bestuur (TK 35300-VII, nr. 7)
  • Rapport van de evaluatie van het Convenant Samenwerking Waddeneilanden (TK 29684, nr. 189)
  • Evaluatie Democratiefestival 2019 en vervolg in 2021 (TK 35300-VII, nr. 105)
  • Wob-verzoek organisatie Democratiefestival 2019 (TK 35300-VII, nr. 103)
  Besluit: Dit punt wordt aangehouden in verband met de stafnotitie die op de volgende procedurevergadering wordt geagendeerd over de wijze waarop omgegaan kan worden met de omvang van de agenda van het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie. 
 30. 30

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Interne meldpunten discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beslisnota's behorende bij de brief inzake Integriteitsbeleid gewezen bewindspersonen (Kamerstuk 28844-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek VNG om reactie op eindadvies ROB

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Budgettaire mutaties van de begrotingen Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, BZK, Gemeentefonds en Provinciefonds sinds de tweede suppletoire begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang normering topinkomens (semi-)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Maandrapportage november 2021 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de motie van het lid Grinwis over geen grond van het Rijksvastgoedbedrijf verkopen ten behoeve van hyperscale datacenters (Kamerstuk 32813-944)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Decembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  11, 12, 13 januari (week 2)
  - 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
  - 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)
  - 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)


  18, 19 en 20 januari (week 3)
  - 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen)
  - 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
  - 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  25, 26 en 27 januari (week 4)
  -
   35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  1, 2 en 3 februari (week 5)
  - 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
  - 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)

  8, 9 en 10 februari (week 6)
  - 35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

  Te agenderen debatten
  7. Debat over het rapport van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)

  Te agenderen dertigledendebatten
  14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
  17. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK, minister J&V)

  Besluit: De voorbereidingsgroep Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (bestaande uit de leden Sneller (D66) en Strolenberg (VVD)) zal voor een volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de verdere behandeling van het rapport van de TCU in de commissie.
   
 42. 42

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 13-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 13-01-2022 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands slavernijverleden
  wo 19-01-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Woningbouwopgave
  do 20-01-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  wo 26-01-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 27-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 02-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Omgevingswet
  do 10-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 10-02-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat EU voorstellen ter versterking van democratie en integriteit van verkiezingen
  do 24-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 43. 43

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman 
  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitale Nalatenschap
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten
  Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
 44. 44

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Regie over het koopproces
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)
  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (tot nader order uitgesteld in verband met de samenloop met andere activiteiten)
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties

  Besluit: het commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt inplannen eind februari 2022.
  Besluit: het commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel zal na het aantreden van het nieuwe kabinet worden ingepland.
 45. 45

  Terugkoppeling gesprek met de Kinderombudsman d.d. 1 december 2021.

  Besluit: Is besproken. Het advies van de commissie zal worden doorgeleid naar de plenaire vergadering.