Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

10 juni 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 mei 2021 is vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorjaarsnota 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Belastingverdrag Nederland-Polen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen van de commissie Financiën over de Verantwoordingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over toezending Planningsbrief 2021 inzake overzicht van de wetsvoorstellen en beleidsvoornemens

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarlijkse Informatiebrief risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van ECB beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Totstandkoming transactie ABN Amro en de rol die de Staat heeft als aandeelhouder van ABN Amro

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Groene obligatie rapportage 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eindrapportage rentederivaten Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2020 en Bereikbaarheidsmonitor

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen over de zwarte lijst van de Belastingdienst en plan van aanpak Herstellen, Verbeteren en Borgen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gewijzigde aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten uitvoeringstoets inzake de beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Intrekking Baangerelateerde Investeringskorting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Beëindiging verdrag ter voorkoming van dubbele belasting Nederland-Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Eerste monitor van de Nationale ombudsman over klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Opvolging toezegging notaoverleg Douane inzake Douane-formatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Digitale Snelweg Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  CPB Risicorapportage Financiële Markten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatievoorziening herstelplannen Recovery and Resilience Facility

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 7 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: ter informatie
  1. do 10-06-2021 14.15 - 17.15 Commissiedebat Financiële markten
  2. di 15-06-2021 19.00 - 22.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen [ Uitgesteld tot na het zomerreces; zie agendapunt 1 ]
  3. wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  4. di 22-06-2021 18.00 - 22.00 Commissiedebat Belastingdienst
  5. do 24-06-2021 10.00 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020
  6. ma 28-06-2021 15.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden
  7. wo 30-06-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingen
  8. do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  9. wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  10. do 09-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  11. do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. ma 25-10-2021 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  13. ma 01-11-2021 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  14. do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  15. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 31. 31

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: ter informatie. 
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Brexit
  5. Commissiedebat Douane
  6. Commissiedebat Europese btw
  7. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  8. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  9. Commissiedebat IMF [ te houden voor de najaarsvergadering van het IMF 
  10. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
  11. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 32. 32

  Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 juni 2021)

  Besluit: ter informatie.

  5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  12. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  21. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  27. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  30. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  37. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  40. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  43. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  53. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  55. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  57. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  58. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  64. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  66. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  67. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
  72. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
 33. 33

  Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 juni 2021)

  Besluit: ter informatie.

  13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
  15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
  38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
  43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
  53. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (minister Financiën)

   
 34. 34

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 juni 2021)

  Besluit: ter informatie.

  Week 23
  9 juni 2021 - Verantwoordingsdebat 2021

  Week 24 ( 15, 16 en 17 juni)
  - 35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))
  - 35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

  Nog niet geagendeerd:
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
  - 35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
   
 35. 35

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
  11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
  15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
  17-05-2021 - Verzoek om een appreciatie van een CBS-bericht over vermogensongelijkheid (2021Z08162)
  26-05-2021 - Verzoek om alsnog de schriftelijke vragen van het lid Omtzigt over leenbijstand te beantwoorden (2021Z08998)
   
 36. 36

  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Actieve provisietransparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Stichting Allianz DinPlanDupe

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Correctie op de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket ten aanzien van Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag over het burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Antwoorden op vragen commissie over de Fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw

  Te behandelen:

  Loading data