Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 10 juni 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 10 juni 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht van de aangemelde verzoeken voor de commissie-regeling van werkzaamheden

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 mei 2021 is vastgesteld.
30
Vaststelling van de Kennisagenda van de commissie Financiën voor 2021
31
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: ter informatie
 1. do 10-06-2021 14.15 - 17.15 Commissiedebat Financiële markten
 2. di 15-06-2021 19.00 - 22.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen [ Uitgesteld tot na het zomerreces; zie agendapunt 1 ]
 3. wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 4. di 22-06-2021 18.00 - 22.00 Commissiedebat Belastingdienst
 5. do 24-06-2021 10.00 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020
 6. ma 28-06-2021 15.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden
 7. wo 30-06-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingen
 8. do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 9. wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 10. do 09-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
 11. do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 12. ma 25-10-2021 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
 13. ma 01-11-2021 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
 14. do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 15. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
32
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: ter informatie. 
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Autobelastingen
 3. Commissiedebat Betalingsverkeer
 4. Commissiedebat Brexit
 5. Commissiedebat Douane
 6. Commissiedebat Europese btw
 7. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
 8. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 9. Commissiedebat IMF [ te houden voor de najaarsvergadering van het IMF 
 10. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
 11. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
33
Overige commissieactiviteiten

Details


Besluit 1: ingestemd met het houden van enkele aanvullende activiteiten; op het gebied van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane; zie de besluiten bij onderstaande stafnotitie. 
Besluit 2: het werkbezoek aan AFM en DNB wordt gehouden op maandag 6 september, waarbij in de ochtend AFM wordt bezocht en in de middag DNB.
Besluit 3: het kennismakingsgesprek van de commissie Financiën en Rijksuitgaven met de Raad van State wordt gehouden op donderdag 9 september 2021, van 16.00 tot 18.00 uur bij de Raad van State.


Reeds geplande activiteiten:
ma 14-06-2021 - 16.30-18.00   Technische briefing Internationale hervorming bedrijfsbelastingen
ma 28-06-2021 - 12.30-14.30   Kennismakingsgesprek de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw
wo 30-06-2021 - 15.00-16.30   Rondetafelgesprek Recovery and Resilience Facility (RRF)
do 30-09-2021 - 14.00- 15.15   Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
 
34
Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 juni 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
12. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
21. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
27. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
30. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
37. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
40. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
43. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
53. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
55. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
57. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
58. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
64. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
66. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
67. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
72. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
35
Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 juni 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
53. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (minister Financiën)

 
36
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 juni 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

Week 23
9 juni 2021 - Verantwoordingsdebat 2021

Week 24 ( 15, 16 en 17 juni)
- 35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))
- 35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

Nog niet geagendeerd:
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- 35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
 
37
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.

04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
17-05-2021 - Verzoek om een appreciatie van een CBS-bericht over vermogensongelijkheid (2021Z08162)
26-05-2021 - Verzoek om alsnog de schriftelijke vragen van het lid Omtzigt over leenbijstand te beantwoorden (2021Z08998)
 
45
Voorstel voor een kennismaking met het ambtelijk apparaat van het ministerie