Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW (hybride)

De vergadering is geweest

15 december 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Hybride bijeenkomst
Leden kunnen per videoverbinding deelnemen of eventueel naar de zaal komen
 

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • K.B. Hagen (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging van DHL voor een werkbezoek aan luchthub voor vrachtvervoer op Schiphol in verband met het Luchthavenverkeersbesluit

 4. 4

  Uitnodiging RONA voor werkbezoek aan Overijssel en Gelderland (Oost Nederland)

 5. 5

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor een technische briefing met aanvullende informatie over de onderzoeken naar milieucriminaliteit en -overtredingen op 27 januari 2022 van 11:30 - 12:30 uur

 6. 6

  Voorhang vaststelling Regeling groenprojecten 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorhang Ontwerpregeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT–projectpakketten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag schriftelijk overleg Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving i.v.m. actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Budgettaire mutaties van de begroting van het ministerie van IenW, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds sinds de tweede suppletoire begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording feitelijke vragen over het Meerjarenplan ILT 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Publicaties ILT van september en oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Smart mobility 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezending eerste Halfjaarlijkse rapportage 2021 Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Signaal ILT anticiperend handhaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Routes Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vervoerplannen vervoerconcessies Waddenveren West en Oost

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording feitelijke vragen over de vijfde Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording feitelijke vragen over tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording feitelijke vragen over de vijftiende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang introductie ICNG op de HSL

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Verslag schriftelijk overleg over het vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Onderzoek naar rendement combiluchtwassers

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Plan van aanpak milieu- en gezondheidssituatie rondom Tata Steel Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapportage ketenstudie omgevingsveiligheid van duurzame waterstofrijke energiedragers

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  De rapportage Drinkwaterkwaliteit 2020 en de beoordeling van de Bedrijfsverslagen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Azolenresistente schimmels in hout- en groenafval en in het loof van aardappelen, uien en aardbeien

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel beantwoording vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg over de Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Lijst met EU-voorstellen IenW

  Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel verklaard.

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag schriftelijk overleg Transportraad d.d. 9 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Wijziging verordening persistente organische verontreinigende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Tweede nota van wijziging inzake de najaarsnota IenW 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Wijziging samenhangende met de Najaarsnota van het ministerie van IenW voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wijziging samenhangende met de Najaarsnota van het Infrastructuurfonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijziging samenhangende met de Najaarsnota van het Deltafonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geannoteerde agenda Milieuraad 20 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (minister op 03-11-21 brief gestuurd, in afwachting van reactie)
  - Verduurzaming luchtvaart (minister heeft 29-10-21 voldaan aan verzoek om extra informatie (Kamerstuk 31936, nr. 891); voorbereidingsgroep komt na kerstreces bijeen)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorbereidingsgroep werkt aan voorstel rondetafelgesprek)
  - Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gepubliceerd, technische briefing vond plaats op 25-11-21)
  - Circulaire economie (tweede stafbriefing circulaire economie was op 10-11-21)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur Peter de Groot (VVD) gaat in overleg met ministerie in voorjaar van 2022)
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21), EU-productbeleid (Q1 2022), EU-Spoorlijninitiatief 2021 (Q4 2021), FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 46. 46

  Geplande commissieactiviteiten tot het voorjaarsreces (25 februari 2022)

  14-12-2021 13.30 - 13.45 Petitie De Koninklijke Hondenbescherming biedt petitie ‘’Hou vuurwerk uit mijn buurt!’’ aan
  10-01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 20 en 21 januari 2022
  17-01-2022 13.00 - 15.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding infrastructuur
  18-01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen
  19-01-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  25-01-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden
  02-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  03-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 februari 2022
  16-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  23-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 47. 47

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Duurzaam vervoer (4 brieven)
  Commissiedebat Externe veiligheid (4 brieven)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
  Commissiedebat Toezicht en handhaving (3 brieven) 
  Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven)
  Commissiedebat Water (2 brieven)
  Notaoverleg MIRT (19 brieven)
 48. 48

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  - Circulaire economie, aangevraagd door het lid Bontenbal (CDA)
  Maritiem, aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
  Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030, aangevraagd door het lid Bontenbal (CDA) - INGETROKKEN
  - Vuurwerk, aangevraagd door het lid Peter de Groot (VVD)

  Dertigledendebat
  2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
 49. 49

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021. 
  8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 16-11-2021.