E-mailprocedure : [ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - GEWIJZIGD voorstel voor een alternatieve planning van het WGO Implementatie richtlijnen elektronische handel

De vergadering is geweest

8 februari 2021
18:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Aan de (plv.) leden van de commissie Financiën

Geachte leden,
 
Op het gewijzigde voorstel dat ik u vanmiddag heb voorgelegd voor de planning van het wetgevingsoverleg Implementatie richtlijnen elektronische handel, in combinatie met het vervroegen van het algemeen overleg Belastingontwijking, hebben de volgende fracties instemmend gereageerd:
 
VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, en de PvdD
Eerder had de fractie van het CDA al haar instemming met het houden van het wetgevingsoverleg uitgesproken, waarbij een vraag was gesteld over de mogelijkheid van uitloop; ook de fractie van de ChristenUnie steunde het houden van het wetgevingsoverleg op donderdag.
 
De overige fracties hebben niet gereageerd.
 
Het voorstel om het wetgevingsoverleg aanstaande donderdag, 11 februari, te houden van 16.00 tot 18.00 uur, alsmede om het algemeen overleg Belastingontwijking op die dag te vervroegen naar 12.30 tot 15.30 uur, heeft derhalve de steun van de meerderheid verkregen; het voorstel is aangenomen.
De convocaties ontvangt u zo spoedig mogelijk.
 
Door deze wijziging van de commissieagenda voor aanstaande donderdag is het noodzakelijk de procedurevergadering, die op donderdag was gepland, te verschuiven. Deze procedurevergadering zal donderdag worden gehouden van 11.15 tot 12.15 uur, per videoverbinding.
De agenda voor de procedurevergadering wordt u straks toegezonden.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
Tweede Kamer der Staten-Generaal
--------------

Geachte leden,
 
De leden Bruins en Van Weyenberg vroegen, in het kader van de lopende e-mailprocedure, de staf om een alternatief voorstel voor te leggen, waarbij in deze vergaderweek zowel het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Implementatie richtlijnen elektronische handel kan worden behandeld als het algemeen overleg Belastingontwijking.
 
Ruimte kan worden gevonden door het AO op donderdag 11 februari te vervroegen, en in te plannen van 12.30 tot 15.30 uur en het WGO op diezelfde donderdag te houden van 16.00 uur tot 18.00 uur.
 
Door het annuleren van eerder geplande activiteiten van andere commissies is deze ruimte ontstaan. Het is evenwel niet mogelijk om het WGO eerder op de dag te houden, aangezien donderdag tot 16.00 uur al notaoverleggen van andere commissies plaatsvinden, waarmee geen overlap mag zijn.
 
Ik verzoek u uiterlijk heden, maandag, 8 februari 2021, om 18.00 uur te laten weten of u instemt met dit alternatieve voorstel (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). De fracties die zich reeds hebben uitgelaten over het oorspronkelijke voorstel verzoek ik om opnieuw te reageren op dit gewijzigde voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
--------------------------------------------------------
 
Geachte leden,
 
Namens uw voorzitter leg ik u hierbij een voorstel voor om nog deze week het wetgevingsoverleg te kunnen houden over het Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527).
Tot het houden van dat wetgevingsoverleg (deze middag) had uw commissie afgelopen vrijdag besloten, maar in verband met de weersomstandigheden is het wetgevingsoverleg inmiddels geannuleerd en tot nader order uitgesteld.
 
Indien uw commissie het wetsvoorstel nog voor aanvang van het verkiezingsreces zou willen behandelen, kan daarvoor uitsluitend aanstaande donderdagmiddag een mogelijkheid worden gecreëerd: zowel op dinsdag, op woensdag als op donderdag (tot 16.00 uur) zijn reeds nota- of wetgevingsoverleggen van andere commissies gepland, waarmee het door uw commissie gewenste wetgevingsoverleg niet mag overlappen (op grond van artikel 45 RvO).
 
Voorgesteld wordt daarom om het wetgevingsoverleg te houden op donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur én om het algemeen overleg Belastingontwijking dat op dat moment zou plaatsvinden (van 16.00 tot 19.00 uur) tot na het verkiezingsreces uit te stellen.
 
Ik verzoek u uiterlijk heden, maandag, 8 februari 2021, om 18.00 uur te laten weten of u instemt met het voorstel (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
Ik merk nog op dat, indien zou worden besloten tot het houden van het wetgevingsoverleg op het voorgestelde tijdstip, er geen gelegenheid meer zal zijn om het wetsvoorstel ook nog deze week in stemming te brengen, aangezien de laatste stemmingsronde op donderdag naar verwachting al plaatsvindt voor 18.00 uur. In dat geval zou wel kunnen worden verzocht om over het wetsvoorstel te stemmen tijdens de eerste mogelijkheid die zich in het reces zou voordoen.
 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
Tweede Kamer der Staten-Generaal