Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 8 juli 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 8 juli 2021

Deelnemers


Agendapunten

30
Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-339)

Te behandelen:

33
Stafnotitie Inventarisatie dossiers rondom digitalisering binnen cie-BiZa
34
Stafnotitie Voorkeuren kennisagenda commissie Binnenlandse Zaken 2021
46
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

7, 8 en 9 september (week 36)
- 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
- 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
- 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

14, 15 en 16 september (week 37)
- 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

Te agenderen debatten
7. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
15. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
24. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
29. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)

Dertigledendebatten
33. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
47
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

di 13-07-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg ARVODI en publicatierecht (31288-911)
do 15-07-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 (35165-40)
do 09-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 15-09-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)
do 16-09-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten
do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
ma 04-10-2021 15.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Azarkan over effectievere aanpak van moslimdiscriminatie
wo 06-10-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
48
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Commissiedeba tBestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Commissiedebat Bouwregelgeving
Commissiedebat BRP
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat E-id
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Commissiedebat Integriteit
Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Commissiedebat NOVI
Commissiedebat Omgevingswet
Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
 
49
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Commissiedebat Verkiezingen
Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Commissiedebat Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Woningcorporaties
Commissiedebat Woonoverlast