Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Bijlagen

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • U. Ellian (VVD)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 8 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstelen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 juni 2021, over het bericht ‘Vier grote steden willen nationale feestdag voor herdenking slavernij’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Financiële positie gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie gewijzigd amendement Rajkowski c.s. m.b.t. extra oogmerk experimenteerbepaling en toezegging onderzoek verplichte registratie kortdurend verblijf (Kamerstuk 35648-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van de brief aan gemeenten over verdeling middelen gemeentefonds compensatiepakket coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Meijeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2021, over censuur van bepaalde politieke opvattingen op platforms van Big Tech

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezending notitie “Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's (Kamerstuk 28362-56)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rondetafelgesprek staatsmachten 5 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer Z. over de integriteit bij gemeente Lopik, Belastingdienst en justitie en de bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op advies 'Rol nemen Ruimte geven' van de Raad voor het Openbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift brief van de heer A.N. m.b.t. integrale visie op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bekendmaking Overgangsregime Energieprestatievergoeding (EPV)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezeggingen gedaan tijdens debatten inzake energielabel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een maximumprijs instellen voor het fysieke energielabel (Kamerstuk 32813-695) en toezegging over de extra projectgerichte controle m.b.t. Energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bewonerstevredenheidsonderzoek en derde ronde proeftuinen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Tilburg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op het advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid” van de Commissie Gespoten PUR-schuim van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Meldpunt inzake PURslachtoffers van 17 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezending rapport inzake 'Staat van de Woningmarkt 2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Actualiteit in huurbeleid en benutting woningvoorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-339)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stafnotitie Inventarisatie dossiers rondom digitalisering binnen cie-BiZa

 34. 34

  Stafnotitie Voorkeuren kennisagenda commissie Binnenlandse Zaken 2021

 35. 35

  Fiche: Mededeling richtsnoeren versterking gedragscode tegen desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vervolgstappen wetsvoorstel tot wijziging Wiv2017

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel democratiefestival van 2021 naar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken over de uitwerking van de motie van het lid Koerhuis over toepassing van de menselijke maat door corporaties (Kamerstuk 35570-VII-42)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang van het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoorden op vragen commissie inzake woonkansen in het middensegment (Kamerstuk 32847-724)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Digitale nalatenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Nalevingsverslag GRECO vijfde evaluatieronde

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Betaalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang Omgevingswet juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken over het wetsvoorstel Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 i.v.m. herindelingsverkiezingen november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  7, 8 en 9 september (week 36)
  - 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  14, 15 en 16 september (week 37)
  - 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

  Te agenderen debatten
  7. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  15. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  24. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
  29. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)

  Dertigledendebatten
  33. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
 47. 47

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  di 13-07-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg ARVODI en publicatierecht (31288-911)
  do 15-07-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 (35165-40)
  do 09-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 15-09-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)
  do 16-09-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten
  do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  ma 04-10-2021 15.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Azarkan over effectievere aanpak van moslimdiscriminatie
  wo 06-10-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 48. 48

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedeba tBestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit
  Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
   
 49. 49

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties
  Commissiedebat Woonoverlast