Procedurevergadering

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra-procedurevergadering vc SZW 26 januari 2021 (groslijst controversieel verklaren)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering vc SZW - 26 januari 2021 (groslijst controversieel verklaren)

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

Te behandelen:

4
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

Te behandelen:

6
Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)

Te behandelen:

7
Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

Te behandelen:

9
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Te behandelen:

11
Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer

Te behandelen:

16
NAGEKOMEN BRIEVEN (ONTVANGEN NA DE LAATSTE PROCEDUREVERGADERING OP 13 JANUARI 2021)
19
STUKKEN TE BETREKKEN BIJ PLENAIR DEBAT

Te behandelen:

20
VAO Arbeidsmarkt (plenair aangemeld, AO 7/12)

Te behandelen:

21
VAO Armoede en Schuldenbeleid (plenair aangemeld, AO 10/12)

Te behandelen:

23
NOTITIES EN BRIEVEN REEDS GEAGENDEERD VOOR ONGEPLAND ALGEMEEN OVERLEG
24
AO Arbeid en zorg

Te behandelen:

32
AO Kinderopvang

Te behandelen:

33
AO Pensioenonderwerpen (tot nader order geannuleerd: was gepland op 21 januari 2021

Te behandelen:

34
AO Participatiewet/Breed Offensief

Te behandelen:

35
AO Uitvoering sociale zekerheid (tot nader order geannuleerd: was gepland op 28 januari 2021)

Te behandelen:

36
NOTITIES EN BRIEVEN REEDS GEAGENDEERD VOOR GEPLAND ALGEMEEN OVERLEG
37
AO Arbeidsmigratie op 2 februari 2021

Te behandelen:

39
Algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 op 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur

Details

Agenda:
  • Nog te ontvangen geannoteerde agenda van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021.
  • Nog te ontvangen verslag van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2021.
Besluit: Niet controversieel verklaren.
40
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening” (35644) op 27 januari 2021

Te behandelen:

41
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35609) op 28 januari 2021

Te behandelen:

44
Overige ongeplande commissie-activiteiten

Details

  • Technische briefing WRR-rapport “Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving” (tot nader order geannuleerd: was gepland op 27 januari 2021): niet controversieel verklaren
  • Rondetafelgesprek fraudebestrijding/uitvoeringspraktijk in de Participatiewet (namen voorbereidingsgroep geïnventariseerd): niet controversieel verklaren
47
RONDVRAAG
48
Verzoek om het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket) (35669) te betrekken bij het plenair debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven op 28 januari 2021

Te behandelen:

50
OVERIGE MEDEDELINGEN

Details

1. Het algemeen overleg over de arbeidsmigratie dat gepland staat op 3 februari van 17.00 -22.00 uur zal worden verplaatst naar een ander moment in verband met de ingevoerde avondklok;
2. Notaoverleg Smeulders: op 1 februari staan momenteel teveel notaoverleggen/wgo’s gelijktijdig ingepland. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de huidige planning van het notaoverleg over de Initiatiefnota van de leden Smeulders c.s..