Procedurevergadering : Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

26 januari 2021
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.
 
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. U wordt verzocht per fractie een lid af te vaardigen. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.
 
Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.
 
Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.
 
De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.
 

Bijlagen

Deelnemers

 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. de Graaf (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling inburgering 20..

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  NAGEKOMEN BRIEVEN (ONTVANGEN NA DE LAATSTE PROCEDUREVERGADERING OP 13 JANUARI 2021)

 17. 17

  STUKKEN (ALS EERSTE) ONDERTEKEND DOOR DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  STUKKEN (ALS EERSTE) ONDERTEKEND DOOR DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  STUKKEN TE BETREKKEN BIJ PLENAIR DEBAT

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  VAO Arbeidsmarkt (plenair aangemeld, AO 7/12)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  VAO Armoede en Schuldenbeleid (plenair aangemeld, AO 10/12)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  INITIATIEFNOTA'S

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  NOTITIES EN BRIEVEN REEDS GEAGENDEERD VOOR ONGEPLAND ALGEMEEN OVERLEG

 24. 24

  AO Arbeid en zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  AO Arbeidsmarktbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  AO Arbeidsmarktdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  AO Arbeidsongeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  AO Deeltijdwerk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  AO Eerlijk werken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  AO Gezond en veilig werken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  AO Kinderbijslag en kindgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  AO Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  AO Pensioenonderwerpen (tot nader order geannuleerd: was gepland op 21 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  AO Participatiewet/Breed Offensief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  AO Uitvoering sociale zekerheid (tot nader order geannuleerd: was gepland op 28 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  NOTITIES EN BRIEVEN REEDS GEAGENDEERD VOOR GEPLAND ALGEMEEN OVERLEG

 37. 37

  AO Arbeidsmigratie op 2 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  AO Inburgering en integratie op 3 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 op 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur

  Agenda:
  • Nog te ontvangen geannoteerde agenda van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021.
  • Nog te ontvangen verslag van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2021.
  Besluit: Niet controversieel verklaren.
 40. 40

  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening” (35644) op 27 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35609) op 28 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) op 1 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) op 4 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Overige ongeplande commissie-activiteiten

  • Technische briefing WRR-rapport “Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving” (tot nader order geannuleerd: was gepland op 27 januari 2021): niet controversieel verklaren
  • Rondetafelgesprek fraudebestrijding/uitvoeringspraktijk in de Participatiewet (namen voorbereidingsgroep geïnventariseerd): niet controversieel verklaren
 45. 45

  Fiche: Mededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag Informele VTC Raad WSBVC 3 december

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  RONDVRAAG

 48. 48

  Verzoek om het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket) (35669) te betrekken bij het plenair debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven op 28 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  OVERIGE MEDEDELINGEN

  1. Het algemeen overleg over de arbeidsmigratie dat gepland staat op 3 februari van 17.00 -22.00 uur zal worden verplaatst naar een ander moment in verband met de ingevoerde avondklok;
  2. Notaoverleg Smeulders: op 1 februari staan momenteel teveel notaoverleggen/wgo’s gelijktijdig ingepland. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de huidige planning van het notaoverleg over de Initiatiefnota van de leden Smeulders c.s..