Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 januari 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Reactie op Bureau ICT-toetsing (BIT) programma AZ Next

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Herziening Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020 en financiële positie gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending beleidsdoorlichting artikelen 6.2 en 6.3 rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 3e kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsontwikkelingen rondom het Burgerservicenummer (BSN)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Zelfevaluaties voor de BRP bij gemeenten en reisdocumenten 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek naar mogelijkheden geïntegreerd burger- en bedrijvenmiddel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel toezending reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (Kamerstuk 32847-610)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Maandrapportage november 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Oordeel over de motie van de leden Terpstra en Koerhuis over een proactieve aanwijzing over Rijnenburg en Reijerscop (Kamerstuk 35570-VII-50)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ondertekening convenant koopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Maatschappelijke meerwaarde rijksvastgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verkoop Noordeinde 64/64A te Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vaststelling maximale huurverhoging 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de 21e tranche Besluit uitvoering/Crisis- en hertelwet betreft aardgasvrije wijken in Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek tot aanscherping Bouwbesluit op het punt van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in parkeergelegenheid van nieuwe utiliteitsgebouwen (Kamerstuk 35570-XII-49)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van de commissie inzake vijfde voortgangsrapportage renovatie Binnenhof en appreciatie rapport BBC Bouwmanagement

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-103)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan het Presidium, over diverse onderzoeksrapporten inzake renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers

 33. 33

  Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op zorgpunten provincie Drenthe over de Novi

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Toezeggingen gedaan bij behandeling van de wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van de leden Regterschot (VVD) en Terpstra (CDA) voor een brief aan minister BZK over de uitvoering van de motie Terpstra c.s. 34682-63 en ook over de uitvoering van de motie Regterschot/Terpstra 34682-58. Graag een reactie uiterlijk eind januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  -Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1) 
  - 35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting) 
  - 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers) 

  Te agenderen debatten
  1.   Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
  11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  28. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  43. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  75. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
  78. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  80
  . Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  88. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
  91. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)


  Dertigledendebatten
  2.   Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
  4.   Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK) 
  27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 46. 46

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 14-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (35570-B-13)
  do 14-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (29453-524)
  do 14-01-2021 14.00 - 14.00   Inbreng schriftelijk overlegVoortgangsrapportage Wind in de Zeilen (33358-32)
  do 14-01-2021 19.00 - 23.00   Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)
  wo 20-01-2021 10.00 - 11.00  Technische briefing Technische briefing door AIVD en MIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)
  wo 20-01-2021 13.00 - 16.00  Algemeen overleg IVD
  do 21-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)
  do 21-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670)
  do 21-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? (24170-240)
  do 28-01-2021 11.30-12.30    Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 28-01-2021 14.00 - 16.30  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions
  do 28-01-2021 17.00 - 21.00  Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet
  ma 08-02-2021 14.00 - 18.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
  do 11-02-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Besluit: de commissie besluit om het AO IVD op 20 januari te verplaatsen naar 4 februari (combineren met AO MIVD van de commissie Defensie) ivm het uitbrengen van de Wiv-rapportage op 20 januari
  Besluit: het rondetafelgesprek Veiligheid Stadions zal worden verplaatst naar een later moment
 47. 47

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD 
  Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie 
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP 
  Algemeen overleg Digitalisering
  Algemeen overleg E-id
  Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst
  Gesprek met een delegatie van het Finse parlement 
  Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)
  Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Rijksvastgoed 
  Hoorzitting / rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

   
 48. 48

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties
  Algemeen overleg Woonoverlast

  Besluit: de commissie besluit om een notaoverleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving in te plannen. Mocht dit agendatechnisch niet haalbaar zijn, dan wordt er een SO ingepland