Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 14 januari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 14 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
31
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan het Presidium, over diverse onderzoeksrapporten inzake renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Te behandelen:

32
Aanbieding rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers
44
Voorstel van de leden Regterschot (VVD) en Terpstra (CDA) voor een brief aan minister BZK over de uitvoering van de motie Terpstra c.s. 34682-63 en ook over de uitvoering van de motie Regterschot/Terpstra 34682-58. Graag een reactie uiterlijk eind januari 2021

Te behandelen:

45
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

-Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1) 
- 35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting) 
- 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers) 

Te agenderen debatten
1.   Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
28. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
43. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
75. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
78. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
80
. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
88. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
91. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)


Dertigledendebatten
2.   Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
4.   Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK) 
27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
46
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 14-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (35570-B-13)
do 14-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (29453-524)
do 14-01-2021 14.00 - 14.00   Inbreng schriftelijk overlegVoortgangsrapportage Wind in de Zeilen (33358-32)
do 14-01-2021 19.00 - 23.00   Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)
wo 20-01-2021 10.00 - 11.00  Technische briefing Technische briefing door AIVD en MIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)
wo 20-01-2021 13.00 - 16.00  Algemeen overleg IVD
do 21-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)
do 21-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670)
do 21-01-2021 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? (24170-240)
do 28-01-2021 11.30-12.30    Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 28-01-2021 14.00 - 16.30  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions
do 28-01-2021 17.00 - 21.00  Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet
ma 08-02-2021 14.00 - 18.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
do 11-02-2021 11.30 - 12.30  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Besluit: de commissie besluit om het AO IVD op 20 januari te verplaatsen naar 4 februari (combineren met AO MIVD van de commissie Defensie) ivm het uitbrengen van de Wiv-rapportage op 20 januari
Besluit: het rondetafelgesprek Veiligheid Stadions zal worden verplaatst naar een later moment
47
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD 
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie 
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP 
Algemeen overleg Digitalisering
Algemeen overleg E-id
Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst
Gesprek met een delegatie van het Finse parlement 
Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Rijksvastgoed 
Hoorzitting / rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

 
48
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties
Algemeen overleg Woonoverlast

Besluit: de commissie besluit om een notaoverleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving in te plannen. Mocht dit agendatechnisch niet haalbaar zijn, dan wordt er een SO ingepland