Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 29 oktober 2020 (videoverbinding)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken 29 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

30
Afschrift brief HVO en HVR aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. Miljoenennota 2021; onderdeel wonen
34
Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief een ‘Reactie op voorstel tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake permanente bewoning van recreatiewoningen’ van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW)

Te behandelen:

39
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Te behandelen:

42
Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Te behandelen:

45
Verzoek van de leden Terpstra (CDA) en Koerhuis (VVD) om het AO Bouwen om te zetten naar een notaoverleg, zodat er meteen moties kunnen worden ingediend en er geen VAO hoeft plaats te vinden.

Te behandelen:

50
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

27, 28 en 29 oktober (week 44)
- 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

3, 4 en 5 november (week 45) 
- 35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

1, 2 en 3 december (week 49)
- stemmingen over alle begrotingen
- Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

15, 16 en 17 december (week 51)
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten
 2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK) 
21. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK) 
22. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK) 
27. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
49. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK) 
63. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) 
69. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK) 
101. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (minister VWS, minister BZK)
115. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK) 
118. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
121. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
134. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

Dertigledendebatten
 2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK) 
31. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 
57. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
62. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 
73. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
51
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (TK 35513)
do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-146)
do 29-10-2020 14.30 - 17.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Binnen- en buitenstedelijk bouwen
wo 04-11-2020 10.00 - 13.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Woningtekort starters en middeninkomens
do 05-11-2020 12.00 - 13.00 Gesprek Nationale ombudsman
do 05-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) TK-35488
ma 09-11-2020 16.00 - 22.00 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)
di 10-11-2020 16.30 - 17.30 Gesprek Gesprek met de heer Veerman over de atoomspionage
do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
di 17-11-2020 17.00 - 18.00 Werkbezoek AIVD
wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst
wo 25-11-2020 13.30 - 18.30 Notaoverleg Omgevingswet
do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 09-12-2020 10.00 - 12.00 Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (ovb)
wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering
do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
do 17-12-2020 10.00 - 14.30 Notaoverleg Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
do 17-12-2020 15.00 - 16.00 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
52
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie 
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot 2021 uitgesteld)
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP))
Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijksvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen

Besluit: De commissie besluit het verslag van het schritelijk overleg Friese taal aan te melden voor als VSO
Besluit: De commissie besluit om het AO IVD in januari in te gaan plannen
53
Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties
54
Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om een reactie van de minister op het artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/natuurvoorzieningen-horen-standaard-in-bouwbesluiten-a4017571.

Te behandelen: