Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

29 oktober 2020
19:30 - 20:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie ivm nieuw tijdstip (ivm wijziging plenaire agenda)

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Informatie over de voorgenomen vakantie van Z.M. de Koning en zijn terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Kamerstuk 35424)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het verslag van de werkgroep "Sociale Impact van de Coronacrisis" en het Manifest "Kom op voor de meest kwetsbare gebieden"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeken innovaties dienstverlening paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsbericht verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk onder burgers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Spreiding rijkswerkgelegenheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tegengaan digitale inmenging Tweede Kamer verkiezingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarrapportage BIT 2019 en halfjaarrapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2020 en reactie op verzoek om het ontwikkelproces rondom de CoronaMelder app te evalueren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Integrale stand van zaken op de uitvoering van de moties over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Internationaal perspectief Digitale Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (35570-VII) op 14 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over het Compensatiepakket Zeeland (Kamerstuk 33358-28)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de brief van SMV van 1 juli 2020 en op de brief van de Inspectieraad naar aanleiding van de evaluatie aanwijzingen inzake rijksinspecteurs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Beveiliging van privacygevoelige informatie in de BRP en andere basisregistraties

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het artikel 'Kamer wil binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie om toezending en openbaarmaking rapporten en onderzoeken over tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Koerhuis (Kamerstuk 30196-727) en op de motie het lid Terpstra in relatie tot energielabel (Kamerstuk 30196-721)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift brief Eerste Kamer inzake vragen naar aanleiding van voortgangsbrief Omgevingswet d.d. 24 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport ‘Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast‘ (Kamerstuk 32847-651)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Huisuitzettingen in de tweede coronagolf

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift brief HVO en HVR aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. Miljoenennota 2021; onderdeel wonen

 31. 31

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 24 september 2020, over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-55)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Overzicht toezeggingen algemeen overleg klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over het overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (Kamerstuk 28325-213)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief een ‘Reactie op voorstel tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake permanente bewoning van recreatiewoningen’ van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Informatie over de voortgang van de landelijke monitor seniorenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet in de afgelopen maanden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Selectie tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Federatie van Energieconsultants (FedEC) met betrekking tot de motie Koerhuis over het energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over schommelingen gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Lijst EU-voorstellen commissie BiZa september en oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van de leden Terpstra (CDA) en Koerhuis (VVD) om het AO Bouwen om te zetten naar een notaoverleg, zodat er meteen moties kunnen worden ingediend en er geen VAO hoeft plaats te vinden.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanvullend evaluatieonderzoek Wet Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brief van het Presidium over openbaarmaking van de rapporten en onderzoeken over tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Brief van het Presidium over informatie over de ventilatie/het binnenklimaat van het Tweede Kamergebouw aan het Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  27, 28 en 29 oktober (week 44)
  - 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  3, 4 en 5 november (week 45) 
  - 35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

  1, 2 en 3 december (week 49)
  - stemmingen over alle begrotingen
  - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

  15, 16 en 17 december (week 51)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te agenderen debatten
   2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
  11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK) 
  21. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK) 
  22. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK) 
  27. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
  49. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK) 
  63. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) 
  69. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK) 
  101. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (minister VWS, minister BZK)
  115. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK) 
  118. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
  121. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  134. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

  Dertigledendebatten
   2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 
  4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK) 
  31. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 
  57. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
  62. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 
  73. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 51. 51

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (TK 35513)
  do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-146)
  do 29-10-2020 14.30 - 17.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Binnen- en buitenstedelijk bouwen
  wo 04-11-2020 10.00 - 13.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Woningtekort starters en middeninkomens
  do 05-11-2020 12.00 - 13.00 Gesprek Nationale ombudsman
  do 05-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) TK-35488
  ma 09-11-2020 16.00 - 22.00 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)
  di 10-11-2020 16.30 - 17.30 Gesprek Gesprek met de heer Veerman over de atoomspionage
  do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  di 17-11-2020 17.00 - 18.00 Werkbezoek AIVD
  wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst
  wo 25-11-2020 13.30 - 18.30 Notaoverleg Omgevingswet
  do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 09-12-2020 10.00 - 12.00 Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (ovb)
  wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen
  do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering
  do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 17-12-2020 10.00 - 14.30 Notaoverleg Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
  do 17-12-2020 15.00 - 16.00 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 52. 52

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie 
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg E-id
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot 2021 uitgesteld)
  Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP))
  Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)
  Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijksvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen

  Besluit: De commissie besluit het verslag van het schritelijk overleg Friese taal aan te melden voor als VSO
  Besluit: De commissie besluit om het AO IVD in januari in te gaan plannen
 53. 53

  Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties
 54. 54

  Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om een reactie van de minister op het artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/natuurvoorzieningen-horen-standaard-in-bouwbesluiten-a4017571.

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Smeulders (GL) om de minister BZK een rappelbrief te sturen over het concept-besluit toegelaten instellingen

  Te behandelen:

  Loading data