Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

13 januari 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbod Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te verzorgen over de verwerking van gegevens in documentatiesystemen in het kader van effectieve bestrijding van milieucriminaliteit op 20 januari 2021 van 15.30-16.30 uur (per videoverbinding)

 3. 3

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet milieubeheer i.v.m. de implementatie van de Richtlijn hernieuwbare energie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Publicaties ILT van september t/m november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Budgettaire mutaties van de begroting van IenW, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds sinds de tweede suppletoire begroting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken lopende acties ICAO vliegen boven conflictgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de definitieve Luchtvaartnota (Kamerstuk 31936, nr. 280)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkeling rondom Eindhoven Airport 2020-2030 - aanvullend advies sturingsmodel voor geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies Van Geel over de toekomstgerichte organisatie van het overleg met de omgeving van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Hypothecaire lening aan Winair

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Luchtvaart & COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verlenging vliegverboden BES tot 15 januari 2021 18:00 plaatselijke tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vliegverbod Verenigd Koninkrijk per 20 december 2020 06:00 uur plaatselijke tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vliegverbod Zuid-Afrika per 21 december 2020 21:00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Intrekken vlieg- en aanmeerverboden Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Coulancemaatregelen IenW sectoren a.g.v. maatregelen 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Maandrapportage CBR november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Staat van de Verkeersveiligheid december 2020 van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag schriftelijk overleg Verkeersveiligheid (met de minister van JenV) op 12 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (Kamerstuk 35591)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 7 december 2020 over Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Werkgeversafspraken thuiswerken en flexibel werken in verband met mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Realisatie van het project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vervolg aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Actualisatie vervoerconcessie NS 2021-2024 en addendum beheerplan ProRail 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vervolgstappen proces marktordening spoor komende jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de initiatiefnota 'Geen plaats voor geweld in het Openbaar Vervoer' van de leden Van Aalst en Helder (Kamerstuk 35630)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek van het lid Tellegen over uitvoering motie van het lid Ziengs inzake vervolgtraject van de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over ‘Aanvaring op de Westerschelde'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Vervolg ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag schriftelijk overleg Realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod op 16 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vragen commissie over de Publicatie ‘Balans van de Leefomgeving 2020, burger in zicht, overheid aan zet’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verslag schriftelijk overleg Externe veiligheid op 24 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Benoeming voorzitter Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgangsbrief asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Elfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitspraak Gerechtshof Den Haag; Gewasbescherming buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang strategische aanpak batterijen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Drinkwaterkwaliteit 2019, Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019 en Bedrijfsverslagen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapportage Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving over geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Onderzoek door Inspectie Leefomgeving en Transport naar cybersecurity Waternet

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  EU-voorstel: Strategie duurzame en slimme mobiliteit COM (2020) 789

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat week 51-1

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op de motie van het lid Wassenberg over leefomgeving en aantallen milieueffectrapportages

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Staat van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Negatieve testuitslag reizigers per vliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Geplande activiteiten tot het meireces

  Fysieke activiteiten
  26-01-2021 16.30 - 22.00 Notaoverleg Akkoord voor de Noordzee
  27-01-2021 12.30 - 13.30 Technische briefing Cybersecurity vitale waterwerken (vertrouwelijk en besloten)
  02-02-2021 17.00 - 22.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
  04-02-2021 14.30 - 18.30 Algemeen overleg Luchtvaart
  09-02-2021 16.30 - 21.15 Notaoverleg CBR
  11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  07-04-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (de eerste procedurevergadering na de verkiezingen)
  07-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  08-04-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  14-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  20-04-2021 16.30 - 21.15 Algemeen overleg Spoor

  Activiteiten per videoverbinding
  27-01-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  28-01-2021 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol
  02-02-2021 13.15 - 13.30 Petitie De koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties over de definitieve Luchtvaartnota
  10-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergaderin

  Schriftelijke activiteiten
  14-01-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verzamelwet IenW 2020
  18-01-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid
  04-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 maart 2021
  16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 29-30 maart 2021
  08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 53. 53

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  30. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  67. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Verkeersveiligheid met de minister van JenV, aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD)
  VSO Externe veiligheid, aangevraagd door het lid Von Martels (CDA)
 54. 54

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972).
  3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.  
  4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.
  7. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Inbreng voor het verslag geleverd op 23-09-2020.
  8. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
  Inbreng voor het verslag geleverd op 08-12-2020.
  9. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
  Inbreng voor het verslag geleverd op 14-12-2020.
  10. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  11. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
  Inbreng voor het verslag geleverd op 16-12-2020.
  12.
   Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
  Inbrengtermijn voor het verslag vastgesteld op 14-01-2021.
 55. 55

  Kennisagenda 2020/2021

  Uw commissie heeft bij de procedurevergadering van 16 december jl. ingestemd met het afronden van de onderwerpen 'anticiperend handhaven Schiphol', 'medische keuringen CBR' en 'opkomende stoffen/zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)/chemische stoffen'. Tevens is ingestemd met het advies om de onderwerpen 'mobiliteitskeuzes' (resultaten adviesaanvraag Rli beschikbaar eind januari 2021) en 'grootstedelijke mobiliteit' (stafnotitie in voorbereiding) te betrekken bij het opstellen van de kennisagenda 2021. Voor het onderwerp 'Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen' was al aangesloten bij de procedure van de commissie EZK.
  - Begrotingen (doorlopend)
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (behandelvoorstel op deze agenda); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt eerste kwartaal 2021); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
   
 56. 56

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de minister van IenW te verzoeken de passende beoordeling en stikstofberekeningen Schiphol en Lelystad z.s.m. toe te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om de reeds voor plenaire behandeling aangemelde wetsvoorstellen 35293 (Alcoholslotprogramma uit het bestuursrecht), 35461 (Vakbekwaamheid chauffeurs) en 33134 + 34836 (Rijkswet nationaliteit Zeeschepen + Aanpassingswet) als hamerstuk te laten agenderen, met het oog op de beperkte ruimte op de plenaire agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een algemeen overleg Wadden in het najaar 2021 te houden met de minister van IenW en dit overleg alvast in te plannen. Afhankelijk van de agenda kan, te zijner tijd, de minister van LNV worden uitgenodigd

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstel van het lid Bromet (GL) om het onderdeel over het vuurwerkverbod, uit de brief Landelijk beeld jaarwisseling 2020-2021 van de minister van JenV en de staatssecretaris van IenW (2021Z00324), te agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 11 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van de leden Kröger (GroenLinks) en Remco Dijkstra (VVD) voor een rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol op 28 januari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data