Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 13 januari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 13 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbod Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te verzorgen over de verwerking van gegevens in documentatiesystemen in het kader van effectieve bestrijding van milieucriminaliteit op 20 januari 2021 van 15.30-16.30 uur (per videoverbinding)
52
Geplande activiteiten tot het meireces

Details

Fysieke activiteiten
26-01-2021 16.30 - 22.00 Notaoverleg Akkoord voor de Noordzee
27-01-2021 12.30 - 13.30 Technische briefing Cybersecurity vitale waterwerken (vertrouwelijk en besloten)
02-02-2021 17.00 - 22.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
04-02-2021 14.30 - 18.30 Algemeen overleg Luchtvaart
09-02-2021 16.30 - 21.15 Notaoverleg CBR
11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
07-04-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (de eerste procedurevergadering na de verkiezingen)
07-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
08-04-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
20-04-2021 16.30 - 21.15 Algemeen overleg Spoor

Activiteiten per videoverbinding
27-01-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
28-01-2021 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol
02-02-2021 13.15 - 13.30 Petitie De koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties over de definitieve Luchtvaartnota
10-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergaderin

Schriftelijke activiteiten
14-01-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verzamelwet IenW 2020
18-01-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid
04-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 maart 2021
16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 29-30 maart 2021
08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
53
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
30. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
67. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Verkeersveiligheid met de minister van JenV, aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD)
VSO Externe veiligheid, aangevraagd door het lid Von Martels (CDA)
54
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 34836. 
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met wetsvoorstel 33134-(R1972).
3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
Aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.  
4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Aangemeld voor plenaire behandeling.
6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.
7. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Inbreng voor het verslag geleverd op 23-09-2020.
8. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
Inbreng voor het verslag geleverd op 08-12-2020.
9. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
Inbreng voor het verslag geleverd op 14-12-2020.
10. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Aangemeld voor plenaire behandeling.
11. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
Inbreng voor het verslag geleverd op 16-12-2020.
12.
 Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
Inbrengtermijn voor het verslag vastgesteld op 14-01-2021.
55
Kennisagenda 2020/2021

Details

Uw commissie heeft bij de procedurevergadering van 16 december jl. ingestemd met het afronden van de onderwerpen 'anticiperend handhaven Schiphol', 'medische keuringen CBR' en 'opkomende stoffen/zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)/chemische stoffen'. Tevens is ingestemd met het advies om de onderwerpen 'mobiliteitskeuzes' (resultaten adviesaanvraag Rli beschikbaar eind januari 2021) en 'grootstedelijke mobiliteit' (stafnotitie in voorbereiding) te betrekken bij het opstellen van de kennisagenda 2021. Voor het onderwerp 'Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen' was al aangesloten bij de procedure van de commissie EZK.
- Begrotingen (doorlopend)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (behandelvoorstel op deze agenda); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt eerste kwartaal 2021); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
 
57
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om de reeds voor plenaire behandeling aangemelde wetsvoorstellen 35293 (Alcoholslotprogramma uit het bestuursrecht), 35461 (Vakbekwaamheid chauffeurs) en 33134 + 34836 (Rijkswet nationaliteit Zeeschepen + Aanpassingswet) als hamerstuk te laten agenderen, met het oog op de beperkte ruimte op de plenaire agenda

Te behandelen:

58
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een algemeen overleg Wadden in het najaar 2021 te houden met de minister van IenW en dit overleg alvast in te plannen. Afhankelijk van de agenda kan, te zijner tijd, de minister van LNV worden uitgenodigd

Te behandelen:

59
Voorstel van het lid Bromet (GL) om het onderdeel over het vuurwerkverbod, uit de brief Landelijk beeld jaarwisseling 2020-2021 van de minister van JenV en de staatssecretaris van IenW (2021Z00324), te agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 11 februari 2021

Te behandelen:

60
Voorstel van de leden Kröger (GroenLinks) en Remco Dijkstra (VVD) voor een rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol op 28 januari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur

Te behandelen: