Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van het lid Wilders over niet overgaan tot een avondklok (Kamerstuk 25295-691)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek gebruik videoconferentie ten aanzien van de verdachte

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang nieuwe regeling boa`s en pilot korte wapenstok

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op onderzoeksrapport Evaluatie ambitielijnen JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang samenwerking banken en politie bij de aanpak van Internetoplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vervolgbrief op de brief over de doorlichting van de strafrechtketen van 26 juni jl. (Kamerstuk 29279-604)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere toelichting over de opzet van de beleidsdoorlichting bekostiging politie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport 'Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Financiën Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vuurwapentraining voor politievrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpak ondermijnende criminaliteit; wettelijke regeling procedure non conviction based confiscation

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Autoriteit kinderpornografische en terroristische content

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 oktober 2019, over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vrijvallende middelen Arrestantenzorg Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een uitgebreidere toelichting over de opzet van de beleidsdoorlichting van Artikel 33 (Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Intensivering aanpak ondermijning Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het bericht Drugs-tsunami dreigt in polders rond Utrecht: ‘Criminelen zien dat het minder goed gaat bij boeren en slaan toe’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Financiering Fraudehelpdesk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorhang derde verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lancering Ketenbreed Slachtofferportaal en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de notitie Grip op draaideurfraudeur bij faillissementen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Maatschappelijk effectieve rechtspraak en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ouderschap en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Wob-verzoek inzake het kabinetsbesluit tijdelijk extra geld sociale advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie Wet auteurscontractenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Eindrapportage van extern onderzoek naar taken en financiële middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rechtsbijstand bij OM-strafbeschikkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Naar een nieuwe gegevenswet politie en justitie; herziening van de Wjsg en de Wpg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Instellen Commissie van onafhankelijk deskundigen inzake het onderzoek afstand en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken tenuitvoerlegging geldelijke sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Geschillencommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over aanjager responsieve overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Terugkoppeling van het gesprek met de gemeentebestuurders over de LVV-pilots op 4 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsreactie WODC-Rapport - Plan en procesevaluatie LVV en motie Becker en Van Toorenburg over de voortgang van de pilot (Kamerstuk 35300-VI-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Landenbeleid Libië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Externe evaluatie naar de totstandkoming van het incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Landenbeleid Azerbeidzjan

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Gebruik van het landeninformatie Content Management System

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Opsporing en vervolging Mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang programma Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Taskforce en Asiel stand van zaken IND

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie Evaluatie subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek (OZV)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rapportage vreemdelingenketen eerste helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het inspectierapport uitzetting naar Bahrein

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Escalatiemogelijkheden bij opvangtekort COA

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op de moties van het lid Van Ojik over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij achttien jaar zijn geworden (Kamerstuk 19637-2517) en van het lid Van Toorenburg c.s. over verlengde pleegzorg ook mogelijk maken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (Kamerstuk 19637-2615)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Samenwerkingsverband Nederland-Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Ondertekening Memorandum of Understanding (MoU) met Griekenland over het samenwerkingsverband ter verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van amv’s in Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag van een Interparlementaire conferentie van de parlementaire controlegroep Europol (JPSG)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 26 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2021

  Woensdag 20 januari 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 10 februari 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  VERKIEZINGSRECES 2020: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021
  Woensdag 31 maart 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 21 april 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  MEIRECES 2020: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
  Woensdag 19 mei 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 9 juni 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 23 juni 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 7 juli 2021 van 14.30 tot 16.00 uur 
  ZOMERRECES 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
 60. 60

  Verzoek reactie staatssecretaris op promotieonderzoek gebruik van landeninformatie in de asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de moties Van Nispen/Van den Berge over een herijking van de puntentoekenning in het personen- en familierecht en Groothuizen c.s. over ondersteunen van de sociaal advocatuur werkzaam in het personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek om verslagen van evaluaties over Maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER) en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek reactie op het artikel ‘Onderzoek van gegevens(dragers)” in het NJB

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data