Procedurevergadering

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 2 december 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op het artikel ‘Onderzoek van gegevens(dragers)” in het NJB
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie staatssecretaris op promotieonderzoek gebruik van landeninformatie in de asielprocedure
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 2 december 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek om verslagen van evaluaties over Maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER) en innovatie
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 26 november 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan de minister van J&V over de uitvoering van de moties Van Nispen/Van den Berge over een herijking van de puntentoekenning in het personen- en familierecht en Groothuizen c.s. over ondersteunen van de sociaal advocatuur werkzaam in het personen- en familierecht

Deelnemers


Agendapunten

3
Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)

Te behandelen:

5
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
53
Reactie op de moties van het lid Van Ojik over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij achttien jaar zijn geworden (Kamerstuk 19637-2517) en van het lid Van Toorenburg c.s. over verlengde pleegzorg ook mogelijk maken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (Kamerstuk 19637-2615)

Te behandelen:

60
Definitieve besluitvorming EU-prioriteiten 2021
61
Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2021

Details

Woensdag 20 januari 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 10 februari 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
VERKIEZINGSRECES 2020: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021
Woensdag 31 maart 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 21 april 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
MEIRECES 2020: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
Woensdag 19 mei 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 9 juni 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 23 juni 2021 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 7 juli 2021 van 14.30 tot 16.00 uur 
ZOMERRECES 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
63
Verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de moties Van Nispen/Van den Berge over een herijking van de puntentoekenning in het personen- en familierecht en Groothuizen c.s. over ondersteunen van de sociaal advocatuur werkzaam in het personen- en familierecht

Te behandelen: