Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om de pre-adviezen van de Raad voor Cultuur voor de culturele basisinfrastructuur te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie onderzoek toegankelijkheid cultuurinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Frascati Producties en PLAN Brabant inzake uitwerking motie van de leden Kwint en Ellemeet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding advies "Onderweg naar overmorgen" van RvC

 9. 9

  Mediabegroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Arbeidsmarkt in de mediasector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lagere bezoldigingsmaxima voor het media-domein

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: extra hulp voor de klas, verbeterde naleving maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Derde nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Tweede nota van wijziging inzake Tweede steunpakket cultuur, middelen jeugdwerkloosheid en uitvoeringskosten DUO compensatie studenten.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Actualisatie wetgeving governance academische ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Derde voortgangsrapportage circulaire economie in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst van (feitelijke) vragen en antwoorden over het OESO-rapport Education at a Glance 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Situatie op het Avicenna College

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de toelaatbaarheid van onderlinge afspraken tussen speciaal onderwijs, Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en gemeente Stein inzake afgeven toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Eindexamen VO 2021: stand van zaken november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Verslag schriftelijk overleg over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van schriftelijk overleg over de OJCS-Raad (onderwijs en cultuur/Audiovisuele media) van 30 november - 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media 
  • do 03-12-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten 
  • do 03-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 03-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  • wo 09-12-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn
  • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
  • ma 14-12-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs
  • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
  • do 17-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
  • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
  • do 14-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • wo 20-01-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
  • do 28-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering  (videoconferentie)
  • do 11-02-2021 10.00 - 11.0 0Procedurevergadering (videoconferentie)
 35. 35

  Rondvraagpunt lid Wiersma inzake verzoek om kabinetsreactie betreffende uitvoering twee moties tijdens WGO Variawet hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rondvraagpunt lid Van Meenen verzoek om debat over examens en eindtoets direct na verschijnen van kabinetsbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rondvraagpunt lid Heerema inz. verzoek reactie inzake uitvoering moties 378/379 inzake samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rondvraagpunt lid Wiersma m.b.t. verzoek reactie regering op uitvoering van 2 moties (29338-230 en 29338-238)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Onderzoek Oorzaken afnemende leesvaardigheid in funderend onderwijs

  In de vorige vergadering is onderzoeksopzet goedgekeurd. De offerteprocedure is in gang gezet. De leden Heerema, Van Meenen en Van den Hul melden zich aan voor de klankbordgroep.