Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

19 november 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H. van der Molen (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  De commissie stemt in met het verzoek tot het aanbieden van een petitie door omroepmedewerkers op dinsdag 24 november om 13.45 uur.

 2. 2

  Middels een e-mailprocedure wordt voorgesteld de inbrengdatum voor de behandeling van de "Quotumwet topvrouwen" vast te stellen op donderdag 10 december 2020 (35628)

 3. 3

  Middels een e-mailprocedure wordt vastgesteld of kan worden ingestemd met een blanco verslag bij de 7e incidentele begroting inzake steunpakket cultuur en agendering voor WGO Cultuur

 4. 4

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Lijst van antwoorden op feitelijke vragen over de opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over Tentoonstellen Plakkaat van Verlatinghe, Unie van Utrecht en Apologie van Willem van Oranje

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie amendementen ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2020, inzake uitwerking visiebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Herijking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Concessiebeleidsplan NPO 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) met het verzoek tot collectieve ontheffing voor culturele organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rondvraagpunt vh lid Kwint n.a.v. Brief van Frascati Producties en PLAN Brabant inzake Uitwerking motie Kwint / Ellemeet (Cultuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding rapport "Eieren voor het onderzoek: prijs, waarde en impact van wetenschap" van Rathenau Instituut

 17. 17

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Pilot stimulering transparant proefdieronderzoek en voortgang van transitie naar minder proeven met apen en meer proefdiervrije innovaties in het BPRC

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de hoogte van het instellingscollegegeld voor een tweede studie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Adviesrapport ‘Het rolling-grantfonds. Kloppend hart voor ongebonden onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vrijheid van meningsuiting in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het onderwijsaanbod van het Hoenderloo College

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  De derde onderwijs- en zorgbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tijdelijke banen en het voorkomen van onderwijsachterstanden door de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Actieplan digitaal onderwijs 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Mededeling Europese Onderwijsruimte 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3de kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Informatie t.a.v. de OJCS-Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 23-11-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur
  • wo 25-11-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs
   nagaan wanneer brief over examens naar de Kamer komt (ambt. is vernomen op 20 nov. of 23 nov.)
  • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
  • do 03-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 03-12-2020 11.00 - 14.00 Rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen
  • do 03-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
  • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
  • do 17-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
  • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
  • do 14-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • wo 20-01-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
  • do 28-01-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 11-02-2021 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
 35. 35

  Rondvraagpunt uitvoering motie inzake informatie over hoe de fictieve verloning van de aanvullende beurzen bij alle instellingen in heel Nederland geregeld gaat worden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderzoek oorzaken afnemende leesvaardigheid in funderend onderzoek

  Besluit: De onderzoeksopzet wordt vastgesteld, met toevoeging van de vraag Wat is de invloed van de thuissituatie op de ontwikkeling van de leesvaardigheid van kinderen in het funderend onderwijs? Hoe moet dit in relatie tot, of in samenhang met, het leesonderwijs op school worden gezien?