E-mailprocedure : Voorstel om de behandeling van de hedenmiddag ingediende Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) over te dragen aan de commissie Justitie en Veiligheid

De vergadering is geweest

14 juli 2020
11:00 uur
Van: Commissie VWS
Verzonden: maandag 13 juli 2020 17:20
Aan: GC-Commissie-VWS
CC: Commissie J&V ; Commissie BiZa
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel om de behandeling van de hedenmiddag ingediende Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) over te dragen aan de commissie Justitie en Veiligheid
 
Geachte (plv.) leden van de commissie VWS,
 
Hedenmiddag is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) ingediend bij de Tweede Kamer. In overleg met uw voorzitter wordt voorgesteld de commissie Justitie en Veiligheid te verzoeken de behandeling van dit wetsvoorstel over te nemen. Dit betekent dat de commissie J&V bij de behandeling van het wetsvoorstel het voortouw heeft en de commissies VWS en Binnenlandse Zaken worden aangemerkt als volgcommissies.
 
U wordt verzocht per ommegaande, doch uiterlijk dinsdag 14 juli, om 11.00 uur, aan te geven of u met dit voorstel kunt instemmen. (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).  Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
Met vriendelijke groet,
Harmanda Post
Griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund
 
 
Van: Parlis
Verzonden: maandag 13 juli 2020 13:03
Onderwerp: GP-VWS,GP-Alle leden,GP-BiZa,GP-J&V - 35526 Voorstel van wet inzake Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)
 
Bijgevoegd een of meer documenten die u ter kennisneming worden toegezonden:
 1. 35526 Voorstel van wet inzake Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)
 2. 35526 Memorie van toelichting inzake Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)
 3. 35526 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)
 4. 35526 Nader rapport inzake Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Alle documenten ontvangen op uw mobile device (500 KB)
De behandeling van dit document (of documenten) kunt u via de zaak 35526 volgen.
Een overzicht van meer documenten die vandaag of eerder bij de Griffie plenair zijn ontvangen, vindt u in Parlis: nieuwe documenten
Dit bericht is verzonden door Parlis. Het bericht is geautomatiseerd vervaardigd, u kunt het daarom niet beantwoorden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit bericht, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Griffie plenair of de betreffende commissie.

De distributielijsten van Parlis worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien u desondanks van mening bent dat u ten onrechte op deze lijsten terecht bent gekomen, of indien u deze mail in het vervolg niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u dit door te geven aan de afdeling Griffie plenair of de betreffende commissie.

 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel om de behandeling van de hedenmiddag ingediende Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) over te dragen aan de commissie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven