Notaoverleg : Cure (eerste termijn Kamer)

De vergadering is geweest

29 juni 2020
18:00 - 21:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie 7 minuten, 3,5 minuten voor de afgesplitste groepen.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • R. Raemakers (D66)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • H.S. Veldman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Medisch Specialistische Zorg/ziekenhuiszorg

 2. 2

  Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de VN commissie Nederland op de vingers tikt op het gebied van intersekse rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Het Resultaat Telt Ziekenhuizen en Particuliere klinieken 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindevaluatie Citrienfonds 2014-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over het bericht ‘Veel ziekenhuiszorg heeft geen enkel nut’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang kwartiermaker transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2019, over patiëntenstops bij spoedzorg in ziekenhuizen (Nos.nl, 12 juni 2019) en antwoorden op enkele vragen over het Jaarverslag 2018 inzake patiëntenstops

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Behoefteraming Deep Brain Stimulation

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het bericht "Ziekenhuiszorg voor oudere laat te wensen over" en het rapport "Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis" van ZonMw

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over de ontwikkelingen rondom de kwartiermaker en de wachtlijsten in de transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en vervolgprogramma ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  BBAZ-gerelateerde moties

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inhoud van contracten in de medisch-specialistische zorg in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Monitor prijstransparantie medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake open brief van de Stichting Tot hier en niet verder m.b.t. vergoeding en behandeling van ziekte Multiple Sclerosis

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Future Affordable Sustainable Therapies (FAST) over instellen kwartiermaker

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Het Resultaat Telt 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verkenning facultatieve prestatie in de medisch specialistische zorg (msz)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Zesde Monitor geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (msz)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Zorgverzekeringswet

 25. 25

  Onderzoek naar informatiebehoefte verzekerden kwaliteit van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Risicovereveningsmodel 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over aanbesteding Zilveren Kruis voor zittend ziekenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken Wet anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over zorgverzekering voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Risicoverevening 2020 septemberbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  NZa Monitor Zorgverzekeringen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  CPB-onderzoek inzake vrijwillig eigen risico

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzekerdenmonitor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vindbaarheid informatie websites zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport evaluatie wanbetalersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over het VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over het bericht ‘Zorgstop in ziekenhuizen, want het geld voor dit jaar is op’ (Gelderlander.nl, 10 december 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Risicovereveningsmodel 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Polisaanbod 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geneesmiddelenbeleid

 44. 44

  Stand van zaken van een tweetal toezeggingen over geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang besprekingen geneesmiddel CDCA en update financiële arrangementen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Afschrift brief aan PGMCG over thuisteelt cannabis voor medische doeleinden

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Toezeggingen, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 6 november 2019, over het instrument van medicatiebeoordelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Afschrift van het antwoord op de brief van Gemeente Zwartewaterland over problematiek medicinale cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Evaluatie Transparantieregister Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Overheveling groepen geneesmiddelen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over de rapporten inzake overheveling van geneesmiddelengroepen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Rapport expertbijeenkomst Afbouwen antidepressiva hoe?’

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aankondiging sluiskandidaten 2e helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Rapport Paardenmiddel of noodverband?; Resultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Beleidsstandpunt COGEM-advies Beoordeling van risico's voor derden bij klinisch onderzoek met gentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Medisch Zorglandschap

 58. 58

  Definitief besluit Treant

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de petitie met betrekking tot het niveau van de medische zorg in Woerden

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op verzoek commissie over de bestuurlijke ontvlechting van de Reinier Haga Groep (RHG) en de ontstane situatie naar aanleiding hiervan

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Advies van de Chief Nursing Officer inzake de draagkracht van verpleegkundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verkenner Santiz

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Stand van zaken moties en toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg over Medisch Zorglandschap JZOJP van 28 november 2019 en 6 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek commissie inzake rapport van het Actiecomité 'Het Roer Moet Om' over het boek ‘patiënt tussen wal en schip’

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Eerstelijnszorg

 66. 66

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Zorg voor betere behandeling bij ME’ van de ME/CVS Vereniging

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Aanpak juiste medisch-generalistische zorg (artsenfunctie) op de juiste plek

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op verzoek commissie over de nadere brandbrief tekorten huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Huisartsenpraktijk S. aan NZ met betrekking tot toelichting op het bezwaar tegen prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Ondervoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Kostenonderzoek paramedische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Mondzorg

 74. 74

  Capaciteit in de mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat steeds meer tandartsen uit het buitenland komen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Beleidsplan voor terugdringing gebruik amalgaam in de tandheelkunde

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Informatie over de manier waarop verzekeraars ouders informeren dat zij niet hoeven te betalen voor de mondzorg voor hun kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Mondzorg Jeugdigen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Samenwerkingsafspraken ten behoeve van experiment geregistreerd-mondhygiënist

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Ambulancezorg/Acute Zorg

 81. 81

  Agenda acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Ambulancezorg op Voorne-Putten

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Herziening Referentiekader Ambulancezorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Strategische koers Raad van Bestuur van Santiz over de plannen voor het ziekenhuis in Winterswijk

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Ambulancezorg en acutezorg van 3 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Uitvoering van verschillende moties ingediend tijdens het VAO Ambulancezorg/Acute zorg op 4 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Stand van zaken over een aantal moties en toezeggingen, gedaan tijdens het dertigledendebat van 15 januari 2020, over acute verloskunde in Drenthe en Zuidoost-Groningen en het Notaoverleg van 20 januari 2020 over de initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen en het VAO Ambulancezorg/ Acute zorg van 4 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  NZa Informatiekaart acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

  Te behandelen:

  Loading data