Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

8 september 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (Wet op het recht op onbereikbaarheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de introductie van bepalingen ter invoering van de tijdelijke mogelijkheid voor de rechter om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Signaleringsbrief Fraudefenomenen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op brieven van de SER/CBM inzake bevordering naleving WOR

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de artikelen 'Via de telefoon bepalen of iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk zeggen UWV-artsen’ en het bericht ‘Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren en zijn daardoor straks flink de klos’ (Kamerstuk 29544-1005)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeken naar de no-riskpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overleg met Luxemburg inzake rijnvarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen van de Minister van SZW rondom de fiscale en socialezekerheidspositie van grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapportage cao-afspraken 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatie naar de Wet werk en zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwikkelingen werknemersverzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Hoofdlijnen NL Leert Door

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Hoofdlijnen effectievere Wet tegemoetkomingen loondomein

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tussenrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Derde verlenging inburgeringstermijn en leentermijn vrijwillige inburgeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk (Kamerstuk 29544-1006)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken premieshoppen en A1-verklaringen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport 'Verkenning bevolking 2050. Drukker, diverser en dubbelgrijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Besluitvormingsproces vervolg huidige steunpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Monitor Sociale Inclusie: meting 4. Derde vervolgmeting naar de woon- en leefomstandigheden Roma en Sinti in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoeringsbrief Inburgering 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel toezending kabinetsreactie op het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  AOW tekort Surinaamse Nederlanders

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanpassing regelgeving kinderarbeid i.v.m.15-jarige maaltijdbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Molen en Palland over overleg met België en Duitsland om de situatie voor grensondernemers te verbeteren (Kamerstuk 32851-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Resultaten Wet banenafspraak 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reflectie kinderopvangstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Bijstelling Jaarplan 2020 Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Handhaven verbod op verrekenen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voortgang alcohol- en drugstesten op de werkvloer

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Gemeentenieuws van SZW juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Kabinetsreactie op het advies van de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Programmarapportage Uitzendbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Advies Bureau ICT-toetsing implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  CBS onderzoek ‘Landelijke schuldenproblematiek in beeld, Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018’

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitstel reactie op verzoek commissie inzake de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitwerking pensioenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Contouren tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord (Kamerstuk 32043-519)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 17 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 17 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag van de informele videovergadering van de Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 17 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 3 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Wijzigingen van 2018 van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Genève, 5 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 3 september 2020)

  Besluit: Met het oog op de nog resterende Kamerzittingsperiode vraagt de voorzitter de leden in overweging te nemen of de thema's die in de debatten aan de orde kunnen worden gesteld wellicht betrokken kunnen worden bij de inventarisatie van de (clustering van) algemeen overleggen in de eerstkomende procedurevergadering (zie agendapunt 66).

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon).

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  14. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  15. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
  16. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW)
    

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  5. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's (allen reeds gepland op 3 september a.s.)
  1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
  2. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
  3. VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO 12 d.d. 12 maart 2020)
  3VSO Bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering (35213-32)
 65. 65

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 9 september 13.30-17.30 uur
  • AO AOW-onderwerpen - 24 september 2020, 10.00-14.00 uur
  • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 1 oktober 2020, 14.00-18.00 uur
  • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020 - 7 oktober 2020, 10.00-12.00 uur
  • NO Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven” (35341) - 7 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Arbeidsmigratie - 14 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 2 en 3 november 2020 - 27 oktober 2020, 16.00-18.00 uur
  • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
 66. 66

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  Besluit: Via de email zal worden geïnventariseerd welke algemeen overleggen (eventueel geclusterd) met voorrang dienen te worden ingepland tot aan het kerstreces. Besluitvorming zal plaatsvinden in de procedurevergadering van 29 september 2020.
 67. 67

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek SER over advies Biomonitoring en sensoring op 30 september 2020 van 12.30-13.30 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal het gesprek SER over advies Biomonitoring en sensoring geen doorgang vinden op 30 september 2020 van 12.30-13.30 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Palland (CDA) en Renkema (GroenLinks).
 68. 68

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek met Rathenau Instituut over rapport Werken op waarde geschat op 30 september 2020 van 09.30-10.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met Rathenau Instituut over rapport Werken op waarde geschap doorgang te laten vinden op 30 september 2020 van 09.30-10.30 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Renkema (GroenLinks) en Van Kent (SP).
 69. 69

  Verzoek om technische briefing en rondetafelgesprek naar aanleiding van NSOB rapport “Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?”

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek om gesprek te organiseren met Sander Heijne en Hendrik Noten naar aanleiding van hun boek Fantoomgroei

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voorstel om een rondetafelgesprek te houden over zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat financieel niet kunnen overbruggen en vanwege de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd geen voorziening hebben kunnen treffen.

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Openbaarmaking van de eindnotitie 'Kosten en baten van Leven Lang Ontwikkelen'

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 75. 75

  Verzoek hoorzitting/rondetafelgesprek Pensioenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING