Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 8 september 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 8 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

Te behandelen:

6
Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (Wet op het recht op onbereikbaarheid)

Te behandelen:

10
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

Te behandelen:

11
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen

Te behandelen:

13
Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

Te behandelen:

64
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 3 september 2020)

Details

Besluit: Met het oog op de nog resterende Kamerzittingsperiode vraagt de voorzitter de leden in overweging te nemen of de thema's die in de debatten aan de orde kunnen worden gesteld wellicht betrokken kunnen worden bij de inventarisatie van de (clustering van) algemeen overleggen in de eerstkomende procedurevergadering (zie agendapunt 66).

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon).

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
 14. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
 15. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
 16. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW)
   

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 2. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 3. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 5. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's (allen reeds gepland op 3 september a.s.)
1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
2. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
3. VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO 12 d.d. 12 maart 2020)
3VSO Bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering (35213-32)
65
Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 9 september 13.30-17.30 uur
 • AO AOW-onderwerpen - 24 september 2020, 10.00-14.00 uur
 • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 1 oktober 2020, 14.00-18.00 uur
 • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020 - 7 oktober 2020, 10.00-12.00 uur
 • NO Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven” (35341) - 7 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Arbeidsmigratie - 14 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 2 en 3 november 2020 - 27 oktober 2020, 16.00-18.00 uur
 • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
66
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Via de email zal worden geïnventariseerd welke algemeen overleggen (eventueel geclusterd) met voorrang dienen te worden ingepland tot aan het kerstreces. Besluitvorming zal plaatsvinden in de procedurevergadering van 29 september 2020.
67
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek SER over advies Biomonitoring en sensoring op 30 september 2020 van 12.30-13.30 uur

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal het gesprek SER over advies Biomonitoring en sensoring geen doorgang vinden op 30 september 2020 van 12.30-13.30 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Palland (CDA) en Renkema (GroenLinks).
68
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek met Rathenau Instituut over rapport Werken op waarde geschat op 30 september 2020 van 09.30-10.30 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met Rathenau Instituut over rapport Werken op waarde geschap doorgang te laten vinden op 30 september 2020 van 09.30-10.30 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Renkema (GroenLinks) en Van Kent (SP).
71
Voorstel om een rondetafelgesprek te houden over zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat financieel niet kunnen overbruggen en vanwege de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd geen voorziening hebben kunnen treffen.

Te behandelen:

75
Programma rondetafelgesprek “In Nederland beslis je over je eigen leven” op 30 september 2020
77
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
78
Werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
79
Kennisagenda commissie SZW 2020