Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 mei 2020
11:30 - 13:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toegevoegde agendapunten*)

Noot: Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet
gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag
van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten
kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij
dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of
070 -318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt
verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020.

Bijlagen

Deelnemers

 • M.G.W. den Boer (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan drs. R.W. Knops als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en drs. S. van Veldhoven-van der Meer als minister voor Milieu en Wonen, alsmede belasting van drs. K.H. Ollongren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten als minister zonder portefeuille, benoeming van drs. R.W. Knops tot Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benoeming van drs. S. van Veldhoven-van der Meer als Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Doorlichting Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Acties naar aanleiding van het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht 'Dat de Nederlandse rijksinspecties onafhankelijk zijn is pure onzin‘

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Doorontwikkeling Rijks ICT-dashboard

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op het onderzoeksrapport 'Wethoudersonderzoek 2019'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Agenda Stad en de Europese Agenda Stad

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de succesvolle methoden van Estland op het gebied van onlinedemocratie (Kamerstuk 35300-VII-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie om een meer gestructureerd planningsoverzicht 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 – 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Zeeland van 6 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname ambtenaar aan gesprek over het rapport “Klein land, grote keuzes: ruimtelijke ordening richting 2050”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie Van der Molen over mogelijke taakdifferentiatie tussen gemeenten (Kamerstuk 35300-VII-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het rapport ‘Surveillance Giants: how the business model of Google and Facebook threatens human rights’ van Amnesty International en het rapport van de VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten over de inzet van data-gedreven technologieën door overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ontwerpbesluit digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Situatie grensregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken ten aanzien van de uitfasering van de antivirussoftware van Kaspersky bij de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie over de situatie grensregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie om afschrift van antwoord op het advies van de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) van 7 februari 2020 met betrekking tot het besluit en de regeling elektronische publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel reactie nota naar aanleiding van verslag inzake wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (Kamerstuk 35261)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending reactie op het verzoek het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht ‘Ophef om NPO-interview met pedofiel die wil dat peuters zelf kunnen beslissen over seks’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel tijdelijke digitale besluitvorming decentrale overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Protocol 'Samen veilig doorwerken'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. reactie op rapporten ProDemos

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitstel toezending kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (Kamerstuk 34581)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitstel notitie naar aanleiding van motie over tussentijdse raadsontbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (Kamerstuk 35340-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Korte stand van zaken op de voortgang in de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging en de huidige situatie als gevolg van de Coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies van de ROB ‘’Decentrale taak is politieke zaak’’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. over het uitstellen van ontruimingen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Portefeuilleverdeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Audit Nationale Monumenten Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (Kamerstuk 35300-VII-97)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Update NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid 2020-2021 en voortgangsrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Vrijgeven van de broncode van overheidssoftware

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties en reactie op de motie van het lid Van Dam c.s. over het loskoppelen van evaluaties (Kamerstuk 28844-210) en de motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoeken hoe de onafhankelijkheid van overheidsinspecties beter kan worden geborgd (Kamerstuk 28844-211)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Rapportages en onderzoeken over discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Jaarverslag AIVD 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Vierde rapportage Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek van het lid Van Eijs, gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 januari 2020, over het bijwonen van gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Huuraangelegenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten te Amsterdam d.d. 6 januari 2020 met betrekking tot een nadere reactie met betrekking tot WOZ-cap

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Appreciatie van de motie van het lid Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Toezegging rapport en jaarverslag ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Toetsen op Omgevingswet door ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Voortgang gebiedsontwikkeling Valkenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de gemeente Brielle inzake bouwdrama Van Sleenstraat

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2020, over maatregelen tegen loden waterleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Wijziging formule overcompensatie woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Antwoorden op vragen commissie over afwijzing van het recht op huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Uitkomsten bestuurlijk overleg huisuitzettingen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Lange termijn renovatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Stand van zaken actie-agenda vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Afschrift Besluit verlengingsaanvraag gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Vlaardingen

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 32757-158)

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 85. 85

  Appreciatie van de van de ingediende amendementen op de tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 87. 87

  Rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 89. 89

  Beantwoording vragen commissie over de staat van de Corporatiesector 2019 (Kamerstuk 29453-513)

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Woningbouw in polder Rijnenburg regio Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Verbetering saneringskader woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 96. 96

  Voortgang digitaliseringsdeal Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Voortgangsbrief Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 99. 99

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 100. 100

  Verkort jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Beleidsvoornemens ten aanzien van veiligheidsonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Behandeling van de verantwoording over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 104. 104

  Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Woonboten Oostkanaaldijk Nijmegen (WON) inzake Wet verduidelijking voorschriften woonboten

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 108. 108

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 109. 109

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 110. 110

  Reactie op de casestudy 'Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties'

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Gunning en begeleidingscommissie onderzoek functioneren Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Uitstel toezending notitie met varianten voor tussentijdse raadsontbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Antwoorden op vragen commissie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-139)

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Rapportage bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Warmtefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  do 14-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Democratie, kiesrecht en desinformatie
  do 14-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Bevolkingsdaling en Krimp
  di 19-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) (TK 34682-48)
  di 19-05-2020 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (TK 35409)
  wo 20-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Vierde rapportage Renovatie Binnenhof (TK 34293-94)
  ma 25-05-2020 10.30 - 13.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232). Dit overleg is in overleg met de initiatiefnemer tot nader order uitgesteld. NB: dit tijdslot is gereserveerd voor een WGO over 3 wetsvoorstellen van de regering die betrekking hebben op een wijziging van de Grondwet
  do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  ma 08-06-2020 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Behandeling van de Raming 2021 (concept)
  do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  ma 22-06-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Besluit: de commissie stemt in met het voorstel om een rappelbrief te doen uitgaan inzake het uitblijven van een kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Smeulders (35178)
   
 120. 120

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Algemeen overleg Bouwopgave
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRPBiZa
  Algemeen overleg Digitale overheid (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg E-id
  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg ICT
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Technische briefing Technische briefing over de Zuidplaspolder door ambtenaren van het ministerie BZK en provincie Zuid-Holland (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

  Besluit: de commissie stemt er mee in om het AO Financiele verhoudingen vóór het zomerreces in te plannen.
 121. 121

  Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
 122. 122

  Voorstel van het lid Van Gent (VVD) om een gesprek te arrangeren met de vice-President van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de secretaris van de Raad van State, om hen de gelegenheid te geven een nadere toelichting te geven op het jaarverslag van de Raad van State van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) om een technische briefing en een notaoverleg Bouwen op 1 dag te plannen in juni

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Voorstel van het lid Van de Graaf (CU) om het Notaoverleg over de initiatiefnota van VVD en CU over antisemitisme te agenderen voor de zomer.

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Voorstel van de leden Özütok (GL) en Paternotte (D66) om op korte termijn (voor het zomerreces) een AO Discriminatie te houden.

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Voorstel van het lid van Raak (SP) om de Minister van AZ te rappelleren aan het, tijdens de begrotingsbehandeling onderdeel AZ, toegezegde onderzoek over de vindplaats van de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Voorstel van de leden Smeulders (GL) en Van der Molen (CDA) om voor het zomerreces een AO te voeren over de financiële positie van de gemeenten en hier voorafgaand een RTG over te beleggen

  Te behandelen:

  Loading data