Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie BiZa 14 mei 2020
Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 mei 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie BiZa 14 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan drs. R.W. Knops als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en drs. S. van Veldhoven-van der Meer als minister voor Milieu en Wonen, alsmede belasting van drs. K.H. Ollongren met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten als minister zonder portefeuille, benoeming van drs. R.W. Knops tot Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benoeming van drs. S. van Veldhoven-van der Meer als Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Te behandelen:

5
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

22
Reactie op het rapport ‘Surveillance Giants: how the business model of Google and Facebook threatens human rights’ van Amnesty International en het rapport van de VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten over de inzet van data-gedreven technologieën door overheden

Te behandelen:

30
Reactie op verzoek commissie om afschrift van antwoord op het advies van de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) van 7 februari 2020 met betrekking tot het besluit en de regeling elektronische publicaties

Te behandelen:

31
Uitstel reactie nota naar aanleiding van verslag inzake wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (Kamerstuk 35261)

Te behandelen:

32
Uitstel toezending reactie op het verzoek het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht ‘Ophef om NPO-interview met pedofiel die wil dat peuters zelf kunnen beslissen over seks’

Te behandelen:

47
Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (Kamerstuk 35300-VII-97)

Te behandelen:

50
Evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties en reactie op de motie van het lid Van Dam c.s. over het loskoppelen van evaluaties (Kamerstuk 28844-210) en de motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoeken hoe de onafhankelijkheid van overheidsinspecties beter kan worden geborgd (Kamerstuk 28844-211)

Te behandelen:

63
Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten te Amsterdam d.d. 6 januari 2020 met betrekking tot een nadere reactie met betrekking tot WOZ-cap

Te behandelen:

83
Antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 32757-158)

Te behandelen:

99
Voorstel kennisagenda cie-BiZa 2020
100
Voorstel onderzoek internationale vergelijking elektronische dienstverlening van de overheid (e-government)
106
Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

Te behandelen:

121
Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details

do 14-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Democratie, kiesrecht en desinformatie
do 14-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Bevolkingsdaling en Krimp
di 19-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) (TK 34682-48)
di 19-05-2020 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (TK 35409)
wo 20-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Vierde rapportage Renovatie Binnenhof (TK 34293-94)
ma 25-05-2020 10.30 - 13.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232). Dit overleg is in overleg met de initiatiefnemer tot nader order uitgesteld. NB: dit tijdslot is gereserveerd voor een WGO over 3 wetsvoorstellen van de regering die betrekking hebben op een wijziging van de Grondwet
do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
ma 08-06-2020 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Behandeling van de Raming 2021 (concept)
do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
ma 22-06-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel om een rappelbrief te doen uitgaan inzake het uitblijven van een kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Smeulders (35178)
 
122
Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwopgave
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRPBiZa
Algemeen overleg Digitale overheid (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg E-id
Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg ICT
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijkvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Technische briefing Technische briefing over de Zuidplaspolder door ambtenaren van het ministerie BZK en provincie Zuid-Holland (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Besluit: de commissie stemt er mee in om het AO Financiele verhoudingen vóór het zomerreces in te plannen.
123
Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
124
Voorstel van het lid Van Gent (VVD) om een gesprek te arrangeren met de vice-President van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de secretaris van de Raad van State, om hen de gelegenheid te geven een nadere toelichting te geven op het jaarverslag van de Raad van State van 2019

Te behandelen:

128
Voorstel van het lid van Raak (SP) om de Minister van AZ te rappelleren aan het, tijdens de begrotingsbehandeling onderdeel AZ, toegezegde onderzoek over de vindplaats van de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt

Te behandelen:

129
Voorstel van de leden Smeulders (GL) en Van der Molen (CDA) om voor het zomerreces een AO te voeren over de financiële positie van de gemeenten en hier voorafgaand een RTG over te beleggen

Te behandelen: