E-mailprocedure : Verzoek schriftelijk overleg over Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid

De vergadering is geweest

1 april 2020
12:00 uur
Van: Commissie SZW
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 22:02
Aan: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: Emailprocedure: verzoek van het lid Van Weyenberg (D66) SO over Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid - reactietermijn morgen 12.00 uur
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u een verzoek aan van het lid Van Weyenberg (D66) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid met als inbrengdatum donderdag 2 april om 12.00 uur.
 
Indien de commissie het verzoek steunt dan zal de bewindspersoon worden verzocht de antwoorden volgende week aan de Kamer te sturen.
 
Graag verneem ik uiterlijk woensdag 1 april om 12.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
  
Met vriendelijke groet,
Eva Witzke
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
 
Van: Weyenberg van S.
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 17:42
Aan: Commissie SZW
CC: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: Re: Uitkomst Emailprocedure: verzoek van het lid van Kent (SP) SO over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
 
Nu we blijkbaar voor so kiezen bij de TOZO stelt ik voor zelfde te doen mbt de NOW. In kader eenduidigheid. Zelfde inbrengdatum. Ik stel voor dat de griffier dit in e-mail procedure brengt 
Steven 
Verstuurd vanaf mijn iPhone
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek schriftelijk overleg over Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (2020Z05929)

    Te behandelen:

    Loading data