Agendapunten

 1. 1

  Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wet uitbreiding slachtofferrechten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerp-Besluit elektronisch procederen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Informatie of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ´Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nadere informatie over een aantal onderwerpen zoals toegezegd tijdens het debat over bedreiging en stalking van 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Bosman over de volstrekt ongepaste uitspraak van het OM in de Telegraaf dat bij een bombardement sprake is van moord

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inzet nationale crisisstructuur COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en een overzicht van de geleerde lessen van de Citrix-problematie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jongeren bekogelen gemeentehuis Urk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie WODC over de Kwaliteitsimpuls politieonderwijs t.b.v. het Caribisch deel van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Van Wijngaarden over het onderzoek van de mogelijkheden van contempt of court ofwel minachting van de rechtbank, gewezen op een recent onderzoek hiernaar

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Informatie over de stand van zaken van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) en het tijdpad van de ICT-vernieuwing bij de politie.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Maatregelen politie naar aanleiding van het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkelingen op het gebied van voetbal en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-bericht d.d. 9 maart 'Een nieuwe man bij de brandweer, maar de machocultuur blijft'.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aantallen uitreizigers en terugkeerders in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Instemming oprichting stichting schadeafhandeling schietincident Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken coronamaatregelen Rechtspraak en Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht ‘Ontuchtzaak officier van justitie van de baan wegens fouten OM’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsreactie WODC-rapport Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wob-verzoeken inzake vereniging Martijn

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Juridische mogelijkheden aanpak ongewenst gedrag in onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Eerste evaluatie invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de actiegroep registertolken en -vertalers over coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Jaarbericht 2019 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken implementatie van de opvolging van aanbevelingen Onderzoeksraad voor veiligheid uit 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wob-verzoek en voortgang verkenning positionering Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Audit Wet politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geweld tegen gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie om informatie over berichtgeving dat Universiteit Maastricht losgeld heeft betaald

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Rechtspraak op tandvlees’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Contouren van het basispolitieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgangsrapportage aanpak High Impact Crimes

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Resultaten aanpak kinderporno

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beleidsreactie ZBO-evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma over de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Gespreksverslag onderzoek Poch

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Handleiding Coöperatie Laatste Wil

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Datalek app NL-Alert

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Vierde voortgangsrapportage EOM

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Toezegging bevragingen ECRIS bij strafzaken mobiel banditisme

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Kwetsbaarheid app NL-Alert en voortgang onderzoek datalek

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Herziening van de Wet wapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Uitkomsten van het overleg met bonden en COR DJI over de aanpak van werkdruk en het verhogen van de veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat in het NRC verscheen op 13 januari 2020 getiteld 'Achmea werd voorgetrokken bij omstreden proef met rechtshulp’

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Maatregelen aanpak coronavirus in justitiële inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Beleidsreactie op het onderzoek “Speciale behoeften van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp”

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Gemaakte afspraken met zorgaanbieders naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de tarieven forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Rapport 'Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes’

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Beleidsreactie RSJ/RVS-rapport 'Intensieve vrijwillige hulp: heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Jaarplan Rechtspraak 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Onderzoeksrapport “Omgang tussen grootouders en kleinkinderen“

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Financiële maatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen ten behoeve van de continuïteit van forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Beleidsreactie Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Stand van zaken coronamaatregelen tenuitvoerlegging straffen en maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Externe validatie aannames bij doorrekening contourenbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Herziening ten voordele

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht ‘Tattookiller’ knipt enkelband door en vlucht’

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Anonieme rechters

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Afschrift brief aan NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociaal advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek commissie over de situaties voor medewerkers en justitiabelen die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op verzoek commissie over de oproep voor noodwet testeren op afstand ("Skypetestament") audiovisuele middelen toegestaan bij coronapatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Rapport ‘Op het eerste gezicht: een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in horizontale relaties´

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Reactie op Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Maatregelen ter bescherming privacy slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Aanscherpen Rechtsgronden Jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Jaarverslag Rechtspraak 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Besluit op bezwaar over Wob-verzoek van het NRC Handelsblad inzake de asiel- en vertrekzaak van twee kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Schriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Syriërs feestvieren omdat Aleppo volledig Jihadist vrij en veilig is verklaard en de Syriërs in Nederland terug kunnen

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 92. 92

  Conclusies van twee onderzoeken naar het vertrek met onbekende bestemming van (Vietnamese) amv's

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Stand van zaken prostitutiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 4 juli 2019 over de uitkomsten van gesprekken over de werkinstructies bekeerlingen en LHBTI's

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Veilige landen van herkomst - beoordeling Armenië

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk over het bericht dat oorlogsmisdadigers in bed bad en brood faciliteiten worden gepamperd

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Reactie op de motie van de leden Van den Berge en Van Ojik over slachtoffers van bacha-bazimisbruik niet terugsturen

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Voortgang Taskforce, onderzoek Significant maatregelen en aanbevelingen en tijdpad

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Adviesvraag ACVZ over het onderwerp ‘Kwaliteit en effectiviteit vreemdelingenbewaring’

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Herbeoordeling veiligheid lhbti'ers en christenen in Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Uitvoering toezegging aan het lid Van Toorenburg over nadere informatie met betrekking tot kampbeulen en berichten hieromtrent uit de media

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Diverse onderwerpen inzake MH17 dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Nazending geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 13 maart 2020 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Verslag van de JBZ-raad van 13 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad op 6 april 2020 via videoconferentie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 106. 106

  Verslag van de informele JBZ-raad van 6 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 28 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 108. 108

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 11 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Rapport "Digitalisering aan de grens; Cybersecurity van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol"

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Sprekersvolgorde nota- en wetgevingsoverleggen

  Voor toekomstige nota- en wetgevingsoverleggen van de commissie zal in het vervolg voor de sprekersvolgorde, de begrotingsvolgorde worden aangehouden.
 112. 112

  Verzoek om algemeen overleg slachtofferbeleid om te zetten in schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Verzoek om initiatiefnota antisemitisme voor de zomerreces behandelen

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Verzoek om reactie op artikel "Woede over thuisbevalling jihadbruid" in de Telegraaf

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Brievenlijst