Notaoverleg : GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

De vergadering is geweest

19 november 2020
10:00 - 14:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • K. Regterschot (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  GGZ

 2. 2

  Reactie op het manifest Lijm de zorg en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg ggz van 29 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over de opstart van de reguliere zorg in de ggz en een aantal andere belangrijke zaken betreffende de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Diverse toezeggingen gedaan tijdens het AO ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie van 8 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ketenmonitor Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitwerking vervolgaanpak wachttijden ggz en overige onderwerpen met betrekking tot de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Concept generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ (inclusief omschrijving regiebehandelaarschap) van ZIN

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over vervolgstappen wachttijden ggz en het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Diverse onderwerpen, moties en toezeggingen ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

 14. 14

  Rapporten in het kader van het wetsvoorstel toegang Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met een psychische stoornis (rapporten Wlz-ggz-zorgprofielen eerste fase en tweede fase)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis” (Kamerstuk 35146-18)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Personen met verward gedrag

 18. 18

  Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2019, over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapportages melding en vervoer personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanpak gericht op personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang aanpak personen met verward gedrag en een hoog (veiligheids)risico

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Maatschappelijke opvang

 26. 26

  Plan terugdringen dakloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  De aanpak van dak- en thuisloosheid - Een (t)huis, een toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kwaliteitsnormering Beschermd Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Versnellen van transformatie maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapporten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Suïcidepreventie

 33. 33

  Stand van zaken suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Cijfers zelfdoding (2019), stand van zaken Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2018-2021 en aanpalende programma’s

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Derde landelijke agenda suicidepreventie (2021-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data