Procedurevergadering

Procedurevergadering (afwijkende dag)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (afwijkende dag)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 16 januari 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS - 16 januari 2020 - 14.30-15.30 uur - !!!LET OP !!! afwijkende dag

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie over de brief van Huisartsenpraktijk S. aan NZ met betrekking tot toelichting op het bezwaar tegen prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Te behandelen:

35
Reactie op verzoek commissie om een reactie over de brief van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) over de inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Te behandelen:

47
Beantwoording vragen commissie over uitzending van het tv-programma Haagse lobby d.d. 1 november 2019 in relatie tot het Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (Kamerstuk 35124)

Te behandelen:

57
Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van de motie Van der Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken (Kamerstuk 35300-XVI-115)

Te behandelen:

63
35350-XVI Antwoord op vragen commissie over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

65
Overzicht van de mutaties na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet op de begroting VWS 2019

Te behandelen:

71
Overzicht plenaire en commissie debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 20 december 2019)

Details


Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).  
 2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Dit wetsvoorstel is op 6 november 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 6. 34891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 7. 35 299 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX).  Dit wetsvoorstel is op 18 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
72
Plenaire debatten

Details


Besluit: ter informatie    
                                                          
 1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
 4. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 5. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 6. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 7. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
 8. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 9. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 10. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 11. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 12. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
 13. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
 14. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
 15. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 16. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
 17. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
 18. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
 19. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
 20. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
 21. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
 22. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
 23. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 19 november 2019) (min. VWS, BZK).
 24. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
 25. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019). 
 26. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
73
Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

Details


Besluit:  Ter informatie.
 
 1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
 2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 6. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 7. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 13. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
 14. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
 15. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
 16. Dertigledendebat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS).
 17. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
74
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit:  Ter informatie, Er wordt verzocht om voortaan ook een overzicht van de ongeplande algemeen overleggen toe te voegen.
 
 1. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
 2. NO Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen, 20 januari 2020
 3. AO Financiële problemen bij diverse jeugdzorginstellingen, 22 januari 2020
 4. AO GGZ, 29 januari 2020
 5. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
 6. AO Medisch zorglandschap (voortzetting van 28 november 2019), 6 februari 2020
 7. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
 8. AO Verpleeghuiszorg, 12 februari 2020
 9. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
 10. AO Zorgfraude, 19 februari 2020
 11. AO Governance in de Zorgsector, 20 februari 2020
 12. AO Wijkverpleging, 4 maart 2020
 13. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
 14. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
 15. AO PGB, 26 maart 2020
 16. AO Gehandicaptenbeleid, 2 april 2020
 17. AO Medisch specialistische zorg/Ziekenhuiszorg, 2 april 2020
 18. AO Zorgverzekeringswet, 8 april 2020
 19. AO Langer Thuis, 16 april 2020
 20. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
 21. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
 22. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020