Procedurevergadering : Procedurevergadering (afwijkende dag)

De vergadering is geweest

16 januari 2020
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen VWS januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Huisartsenpraktijk S. aan NZ met betrekking tot toelichting op het bezwaar tegen prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de nadere brandbrief tekorten huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie verzoek commissie over de quick scan over het thema ‘wachttijden en wachtlijsten in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op de brief aan de Cliëntenraad Fokus d.d. 26 november 2019 over de aanpassing van de voorwaarden pgb 2020 door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Derde Voortgangsrapportage Wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33 509)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport evaluatie wanbetalersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Definitief besluit Treant

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie Transparantieregister Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsbrief drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Cijfers over palliatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eindevaluatie ZonMw programma Tussen, Weten en Doen II

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenvattend rapport van de NZa uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport Governance van beheer en onderhoud van informatiebouwstenen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang nummer 1-1-3 suicidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Analyse lijst 'zorgcowboys'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken van de kaderwetevaluatie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de aankondiging van de Beleids-regels Indicatiestelling Wlz voor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitor prijstransparantie medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inhoud van contracten in de medisch-specialistische zorg in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp 'continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Derde Voortgangsrapportage programma 'Geweld hoort nergens thuis'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met voorwaardelijke toelating

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief over beantwoording brief Gemeente Zwartewaterland getiteld ‘problematiek medicinale cannabis’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 6 november 2019 over het instrument van medicatiebeoordelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende informatie m.b.t. escalaties bij Stichting Fokus

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie over kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting (Kamerstuk 32772-35)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT systemen CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie en vervolg van Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift brief aan PGMCG over thuisteelt cannabis voor medische doeleinden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ontwikkelingen met betrekking tot de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reorganisatie regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie om een reactie over de brief van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) over de inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoering van verschillende moties ingediend tijdens het VAO Ambulancezorg/Acute zorg op 4 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeer-ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang besprekingen CDCA en update financiële arrangementen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang aanpak wachttijden in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verminderen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overheveling groepen geneesmiddelen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanpak juiste medisch-generalistische zorg (artsenfunctie) op de juiste plek

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beantwoording vragen commissie over uitzending van het tv-programma Haagse lobby d.d. 1 november 2019 in relatie tot het Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (Kamerstuk 35124)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  (bouw)Opgave verpleeghuiszorg in komende decennia

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over berichtgeving inzake de 5-minutenregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van het lid Renkema over de aanbeveling van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (Kamerstuk 20454-154)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Digitaal beschikbare medische gegevens bij spoed

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Monitors over de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stand van zaken m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming van Langdurige GGZ” (monitor Ambulantisering) over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Wet zorg en dwang

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Advies Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) effectiviteitsonderzoek over modificatie Nefit-ketels

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van de motie Van der Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken (Kamerstuk 35300-XVI-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op verzoek commissie inzake Reactie Koepel Adviesraden Sociaal Domein m.b.t. beëindiging subsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Briefrapport RIVM ‘Toepassing van antibiotica en alternatieven: Kansen en belemmeringen’

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Domeinoverstijgende samenwerking Wlz en Wmo/Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  IGJ-rapporten afschaling en overname zorgverlening MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Correctie beantwoording schriftelijke vragen bij tweede suppletoire begroting van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  35350-XVI Antwoord op vragen commissie over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Uitstel uitvraag concurrentie bloedanalysediensten hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Overzicht van de mutaties na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet op de begroting VWS 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op verzoek commissie over het standpunt van het Zorginstituut Nederland inzake hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig refractair astma

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Toelichting op de schaduwrapportage van de Alliantie over het VN-Verdrag handicap in relatie tot de indicatoren en voortgangsrapportage van het programma Onbeperkt meedoen!

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op verzoek commissie om nadere informatie over de voorgenomen sluiting van de Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Planning toevoegen spinale musculaire atrofie (SMA) aan de hielprik

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Stand van zaken van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de uitvoering van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Overzicht plenaire en commissie debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 20 december 2019)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Dit wetsvoorstel is op 6 november 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  6. 34891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  7. 35 299 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX).  Dit wetsvoorstel is op 18 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 72. 72

  Plenaire debatten


  Besluit: ter informatie    
                                                            
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  5. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  6. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  7. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  8. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  9. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  10. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  11. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  12. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  13. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  14. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  15. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  16. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
  17. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  18. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
  19. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  20. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  21. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  22. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  23. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 19 november 2019) (min. VWS, BZK).
  24. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  25. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019). 
  26. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
 73. 73

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluit:  Ter informatie.
   
  1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  6. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  7. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  13. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  14. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  15. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  16. Dertigledendebat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS).
  17. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
 74. 74

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit:  Ter informatie, Er wordt verzocht om voortaan ook een overzicht van de ongeplande algemeen overleggen toe te voegen.
   
  1. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
  2. NO Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen, 20 januari 2020
  3. AO Financiële problemen bij diverse jeugdzorginstellingen, 22 januari 2020
  4. AO GGZ, 29 januari 2020
  5. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
  6. AO Medisch zorglandschap (voortzetting van 28 november 2019), 6 februari 2020
  7. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
  8. AO Verpleeghuiszorg, 12 februari 2020
  9. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
  10. AO Zorgfraude, 19 februari 2020
  11. AO Governance in de Zorgsector, 20 februari 2020
  12. AO Wijkverpleging, 4 maart 2020
  13. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
  14. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
  15. AO PGB, 26 maart 2020
  16. AO Gehandicaptenbeleid, 2 april 2020
  17. AO Medisch specialistische zorg/Ziekenhuiszorg, 2 april 2020
  18. AO Zorgverzekeringswet, 8 april 2020
  19. AO Langer Thuis, 16 april 2020
  20. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
  21. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
  22. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020


   
 75. 75

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Rondvraagpunt van het lid Ploumen (PvdA) om toezending van de reactie op het rapport Overpriced

  Te behandelen:

  Loading data