Technische briefing

Onderwijsraadadvies Curriculumherziening

Technische briefing: "Onderwijsraadadvies Curriculumherziening"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Onderwijsraadadvies Curriculumherziening, 15-1-2020

Deelnemers


Agendapunten

4
Achtergrondinformatie commissieactiviteiten

Details

De Kamer der Staten-Generaal ontving op 10 oktober jl. de voorstellen vanuit de Coördinatiegroep Curriculum.nu voor de herziening van het landelijk curriculum. 
 
Het betreft voorstellen van ontwikkelteams van leraren en schoolleiders en het begeleidende advies van de Coördinatiegroep. De aangeleverde bouwstenen dienen als basis voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen van negen leergebieden van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op 9 december jl. heeft de commissie de kabinetsreactie ontvangen. Op 5 maart 2020 is hierover een algemeen overleg gepland met minister Slob.
 
De Onderwijsraad en de Coördinatiegroep Curriculum.nu verzorgen op 15 januari a.s. een openbare technische briefing. Aansluitend vindt een rondetafel-‘debat’ plaats tussen ontwikkelaars en critici, onder leiding van de voorzitter van de commissie, mevrouw Ockje Tellegen. Tot slot zijn er twee uitgebreide hoorzittingsdagen gepland op maandag 20 en 27 januari. Hiervoor zijn uitgenodigd wetenschappers / experts, vertegenwoordigers van vakverenigingen, leraren en overige belanghebbenden. Tevens is een oproep uitgegaan aan onderwijsorganisaties om hun reactie op de kabinetsreactie en de voorliggende voorstellen schriftelijk aan de Kamer te doen toekomen.