Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

22 januari 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek SchipholWatch, werkgroep omwonenden Maastricht Aachen Airport en Red Rebels tot aanbieding petities tegen de groei van Schiphol en Maastricht Aachen Airport

 3. 3

  Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag schriftelijk overleg Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nahang besluit wijziging Besluit bodemkwaliteit in verband met gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek tot toesturen nota’s inzake Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoeringsverdrag harmonisatie technische reglementen voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoeringsverdrag technische samenwerking Nederland en Bangladesh

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Plan voor overprogrammering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voornaamste budgettaire mutaties sinds de tweede suppletoire begroting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken herinrichting Inspectie Leefomgeving en Transport

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief AO Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gefaseerd aanzetten verlichting snelwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering motie maximumsnelheid op matrixborden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Quick scan elektrische bakfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Machinerichtlijn in relatie tot de Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken beoordeling aanvraag Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek implicaties van de PAS-uitspraak voor MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van het schriftelijk overleg Verzekeringen taxichauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Vervoerplan NS en beheerplan ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Quick scan Eerlijke kansen bij aanbestedingen van regionaal spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitkomsten onderzoek open toegang spoorinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang omvorming ProRail tot een zbo

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Opzet en planning nieuwe tariefstelsel transportsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Drie economische studies op het gebied van luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tussentijds advies Van Geel over de Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport verkenningsfase ‘programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid’ en monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsbrief project Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vlootvervanging onderzoek naar concept multipurpose vessels

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wijziging bedieningsregime Haringvlietbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op interne evaluatie en externe review over communicatie versnellingsmeters Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Tiende monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Eindrapportage Beleidstafel Droogte

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Rapport Drinkwaterkwaliteit 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanvullende informatie bij rapport aanpak milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag Transportraad van 2 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van een schriftelijk overleg geannoteerde agenda Milieuraad 19 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  35350-J Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  35350-A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  35350-XII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het VSO over GenX en het tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op de motie van het lid Laçin over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beantwoording vragen commissie over MIRT Overzicht 2020 (Kamerstuk 35300-A-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Appreciatie van de motie van de leden Kröger en Van Eijs over Urenco

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  15. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  51. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
  67. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  Dertigledendebatten
  14. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  18. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  25. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  28. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  54. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  68. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  73. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  75. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
 56. 56

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
  3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
  Geagendeerd voor de stemmingen van 28 januari 2020
  4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
  Aangenomen tijdens de stemmingen van 21 januari 2020
  5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
  Aangenomen tijdens de stemmingen van 21 januari 2020
  6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
  Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
  7. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  8. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  9.
  Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 februari 2020
 57. 57

  Geplande commissieactiviteiten

  23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie*
  23-01-2020 16.00 - 17.00 Technische briefing Marktonderzoek Lelystad Airport door M3 Consultancy  Besluit: indien de beantwoording niet 22 januari 2020 bij de Kamer ligt, wordt de briefing uitgesteld.
  29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden
  29-01-2020 17.30 - 20.30 Algemeen overleg Medische Keuringen
  30-01-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  05-02-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  11-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol
  12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overlegVliegveiligheid
  13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
  19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg PFAS
  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad (maritieme zaken) 10-11 maart 2020*
  03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*
  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
  15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
  23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
  27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
  28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
  17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
  18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  25-06-2020 12.30 - 17.30 Algemeen overleg MIRT

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 58. 58

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) tot het organiseren van een technische briefing door het Adviescollege Stikstofproblematiek over zijn advies over de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstel van het Van Aalst (PVV) om het AO ERTMS te verplaatsen naar een andere datum in verband met een ERTMS-congres op dezelfde dag

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor het organiseren van een rondetafelgesprek en algemeen overleg over Cruise-repair in de Rotterdamse Haven

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voorstel Paternotte (D66) voor rondetafelgesprek OVV-rapport crash Turkish Airlines 1951

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voorstel lid Postma (CDA) om de minister te verzoeken een week voor het AO Medische keuringen de stukken aan de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data