Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 december 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur over leesmotivatie en leesplezier onder Nederlandse kinderen en jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur over de organisatie en financiering van lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitzending Eurovisie Songfestival

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport 'Hilversum in beeld'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten de wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Tentoonstellen 'Geboortepapieren van Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rondetafelgesprek richtlijn audiovisiuele mediadiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding notitie 'Onderwijsvrijheid én overheidszorg' van Onderwijsraad

 10. 10

  Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek Inspectie naar Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nota naar aanleiding bij wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het artikel in Scienceguide ‘Door NWO afgewezen onderzoek krijgt toch nog geld van minister’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Tielen over het meegeven van financiering aan ambtsopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op het Rathenau-rapport ‘De impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie eerste deel monitor Toelatingsrecht en numerus fixus in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Advies haalbaarheid digitaal overzicht individuele scholingsmogelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Resultaten verkenning studiepuntbekostiging en vraagfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het krantenartikel in de NRC van 6 juni 2019 over “Wie imiteert valt door de mand”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording feitelijke vragen inzake wijziging samenhangende met de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Rapport ‘Resultaten Programme for International Student Assesment (PISA) 2018 in vogelvlucht’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2019, over het vastlopen van cao onderhandelingen in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de reactie op de klacht over de sociocratische B3-school LOS in Deurne

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over een (vermeende) misstand met betrekking tot de verplichte tweede moderne vreemde taal in de vwo-profielen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wetsvoorstel in verband met vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Totaalpakket vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs (Curriculum.nu)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag schriftelijk overleg Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Tweede tussenrapportage van 10-14-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  11. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  18. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  29. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  30. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  38. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  45. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  47. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  59. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  63. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  64. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  78. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  81. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  94. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  102. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  25. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  58. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  64. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  78. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
 36. 36

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 37. 37

  Toelaatbaarheidsverklaring voor EMB-leerlingen te Maasgouw

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek kabinetsreactie op tussenstand van het Meldpunt Stagemisbruik, zoals naar buiten gebracht door vakbond FNV

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  LLO financiering (baten en lasten van Leven Lang Ontwikkelen)

 40. 40

  Kennistraject Monitor brede welvaart

 41. 41

  Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu

 42. 42

  Rondetafelgesprek Evaluatie Passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Motie van de leden Rog en Van Meenen inzake onderwijstijd met verzoek om advies Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data