E-mailprocedure : Verzoek lid Van den Berg (CDA) om uitstel inbreng feitelijke vragen Uitzending van AVRO/TROS Radar d.d. 26 november 2018 over de Implant Files (medische implantaten)

De vergadering is geweest

20 december 2018
11:00 uur

Geachte (plv.) leden van de commissie VWS,
 
Hierbij doe ik u het verzoek van het lid Van den Berg (CDA) toekomen om de op 20 december geplande inbreng feitelijke vragen Uitzending van AVRO/TROS Radar d.d. 26 november 2018 over de Implant Files (medische implantaten) uit te stellen tot woensdag 16 januari om 14.00 uur, teneinde de door de minister voor Medische Zorg toegezegde informatie over dit onderwerp bij de feitelijke vragen te kunnen betrekken. Deze informatie is toegezegd in de brief d.d. 11 december 2018 (Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Radar T.V. d.d. 26 november 2018 over de Implant Files, Kamerstuk 32 805  nr. 64).
 
U wordt verzocht per omgaande, doch uiterlijk donderdag 20 december, om 11.00 uur, aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).
 
Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,
Henriëtte Krijger
Adjunct-griffier Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beste griffier,
 
 Graag zou ik willen voorstellen inbrengdatum feitelijke vragen medische implantaten te verschuiven. In de brief van minister Bruins dd 11 december (agendapunt 22 vanmorgen bij PV VWS) geeft de minister dat in overweging omdat hij voor de Kerst nog extra informatie stuurt.
 
Hartelijke groet, Joba
Drs. J.A.M.J. van den Berg
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (CDA)

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek lid Van den Berg (CDA) om uitstel inbreng feitelijke vragen Uitzending van AVRO/TROS Radar d.d. 26 november 2018 over de Implant Files (medische implantaten)

    Te behandelen:

    Loading data