Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 juni 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 20 juni 2019

 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (met addendum)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Addendum departementaal jaarverslag 2018 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording houdende vraag commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (Kamerstuk 35200-IIB-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Kamerstuk 35200-VII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Kamerstuk 35200-VII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Kamerstuk 35200-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Kamerstuk 35200-VII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslagen financieel toezicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie tweede voortgangsrapportage CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Advisering Raad voor de rechtspraak, Hoge Raad en UWV over werklast en kosten invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie verkiezingen 20 maart 2019 en appreciatie Europees Parlementsverkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang interbestuurlijk programma (IBP)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over de uitkomsten van de Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT en over de voortgang in het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang van het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw; voornemens met betrekking tot de bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van het besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Capelle aan den IJssel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Woondeal zuidelijke Randstad

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake twee onderzoeksrapporten m.b.t. het thema lokale democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie van de heer Van Zutphen op het verzoek om te adviseren t.a.v. problematiek Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstellen procedurevergaderingen najaar 2019

  Besluit: de commissie stemt in met de voorgesteld data voor de procedurevergaderingen BiZa in het najaar van 2019; te weten:
  5 september, 26 september, 10 oktober , 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december en 19 december 2019; alle donderdagen van 11.30 uur tot 12.30 uur.

  Besluit: er zal een voorstel door de ambtelijke staf worden uitgewerkt voor een mogelijke aanpassing / splitsing van de procedurevergaderingen op basis van woordvoerderschappen.
   
 31. 31

  Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om een reactie te vragen aan de minister BZK over de berichtgeving 'Amsterdam, Barcelona, Berlijn en Parijs eisen steun EU in strijd tegen Airbnb'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitnodiging van de commissie LNV voor één of twee leden van de commissie BiZa om kort na het zomerreces gezamenlijk met de voorbereidingsgroep PAS te komen tot een uitgewerkt voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek over de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van het lid Bosma (PVV) om een uitvraag te doen bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei tot het ontvangen van een jaarverslag 2018 (indien dit beschikbaar is) en het regulier ontvangen van alle jaarverslagen.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Mededeling van het lid Smeulders (GroenLinks) tot het mogelijk aandragen van suggesties ten behoeve van het nog te plannen rondetafelgesprek woon en zorg voor ouderen, dat de commissie VWS gaat organiseren.

  Besluit: Mogelijk suggesties voor het nog te organiseren rondetafelgesprek over woon en zorg voor ouderen kunnen desgewenst bij de leden Smeulders (GroenLinks) of Ronnes (CDA) worden aangedragen. Voor nadere informatie m.b.t. de besluitvorming over dit rtg zie ook de pv VWS van 19 juni 2019 en/of zaak 2019Z12132).