Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 3 juli 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS van 3 juli 2019 - agendapunten toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

8
Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport van Defence for Children "Uithuisgeplaatst. En dan? Een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen"

Te behandelen:

23
Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Ziekenhuizen: eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog, kosten dreigen uit de hand te lopen’ uit de Volkskrant van 6 mei 2019

Te behandelen:

34
39
Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2019, over patiëntenstops bij spoedzorg in ziekenhuizen (Nos.nl, 12 juni 2019) en antwoorden op enkele vragen over het Jaarverslag 2018 inzake patiëntenstops

Te behandelen:

57
Reactie op verzoek commissie over de petitie van FNV Zorg en Welzijn Betere inzake vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg alsmede reactie op artikel Zorgvisie.nl d.d. 17 juni 2019 "Kraamzorg zit vast in vicieuze cirkel"

Te behandelen:

61
Reactie op verzoek commissie over het advies van de Raad Volksgezondheid & Samenleving 'Waarde(n)volle zorgtechnologie. Een verkennend advies over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg'

Te behandelen:

72
Reactie op het verzoek van het lid Geleijnse, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht 'Patiënten maanden zonder huisarts: 'Kreeg steeds te horen dat er geen plek is''

Te behandelen:

88
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 27 juni 2019)

Details


Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van stukken waaronder een nota van wijziging).  
 2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).  Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn voorzien op 2 juli 2019.
 6. 35 146 Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn voorzien op 2 juli 2019.

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 8. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 9. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 10. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
 11. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 12. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 13. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
 14. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 15. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 16. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
 17. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
 18. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
 19. Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (aangevraagd door lid lid Slootweg tijdens de RvW van 6 juni 2019).  
 20. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 21. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
 22. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, min. VWS).
 23. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
89
Dertigleden- en interpellatiedebatten

Details

Besluit: Ter informatie
 1. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 2. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 3. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 4. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 5. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
 6. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 7. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 8. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 10. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de daklozenopvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
 11. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 12. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 13. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 14. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
 15. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
 16. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 17. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (min. RB, VWS)
 18. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 19. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 20. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 21. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
 22. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 23. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 24. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 25. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 26. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
 27. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (min. VWS, RB) (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 12 juni 2019).
 28. Dertigledendebat over het bericht dat artsen en apothekers overtreden regels overtreden door medicijntekort’ (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 27 juni 2019).
90
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie
 
 1. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (2e termijn), 2 juli 2019
 2. AO Eerstelijnszorg, 3 juli 2019
 3. AO Orgaandonatie, 11 september 2019
 4. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019
 5. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9 september 2019 
 6. AO Wijkverpleging, 11 september 2019
 7. AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
 8. AO Evaluatie Pilots Maatschappelijke diensttijd 26 september 2019
 9. AO Kunstmatige bevruchting, 2 oktober 2019
 10. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 3 oktober 2019
 11. AO Verslavingszorg/Drugsbeleid, 10 oktober 2019
 12. AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
 13. AO IGJ, 13 november 2019
 14. AO EU-Gezondheidsraad, 9 december 2019
91
Planning algemeen overleggen Maatschappelijke diensttijd

Details

Besluit: de commissie handhaaft de oorsponkelijk planning (AO pilots Maatschappelijke diensttijd d.d. 26 september 2019 en AO Ontwerpschets Mdt op een nog te plannen tijdstip)
93
Wijziging datum algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming d.d. 5 september 2019.

Details

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om het algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming te verplaatsen naar oktober 2019.

Noot:  Het ministerie van VWS verzoekt het AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming d.d. 5 september 2019, weer naar oktober te laten verplaatsen. Tijdens de procedurevergadering van 22 mei 2019 is door uw commissie besloten het overleg te vervroegen en te houden op 5 september 2019 in plaats van op 9 oktober 2019. De reden van dit verzoek van het ministerie is dat de twee toegezegde rapporten over Informatiebeveiliging en over Gespecificeerde toestemming in september nog niet beschikbaar zijn. Deze kunnen wel voor 9 oktober aan de Kamer worden gestuurd.
97
Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) mede namens de leden Tielen (VVD), Peters (CDA), Westerveld (GL), Raemakers (D66) en Hijink (SP) aan minister De Jonge van VWS en aan minister Dekker van J&V om het secretariaat en het meldpunt van de commissie de Winter in stand te houden, in ieder geval tot na de plenaire behandeling hun rapport. Alsmede verzoek hieraan voorafgaand een gesprek met slachtoffers.

Te behandelen:

99
Verzoek van het lid Diertens (D66) om een brief, waarin de minister aangeeft welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027.

Te behandelen: