Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

20 februari 2019
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 5 februari 2019 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomst onderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken niet-presterende leningen (NPL’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkenning mogelijkheden adresseren audit gap

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Asymmetrische kapitaalverhoging Europese Investeringsbank

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hervorming Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de Europese Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvullende informatie inzake de Ecofinraad van 12 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs verslaggevingsstelsel rijksoverheid over de wenselijkheid van invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting (Kamerstuk 31865-125)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verslag rapporteurs commissie voor Financiën over het verslaggevingsstelsel rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen over het belastingverdrag tussen Nederland en Algerije

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen over het verdrag tussen Nederland en Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels c.s. over de beloningen van bestuurders van banken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gedaan tijdens de Najaarsnota 2018 over een opzet voor een onderzoek naar de schenk- en erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicatie IMF Artikel IV-rapport Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording overige vragen pakket Belastingplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiscaal overgangsrecht ingeval van een terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op een belastingrapport van de fractie van de Groenen/EVA in het Europees Parlement en op een belastingrapport van de OESO

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vragen gesteld tijdens het algemeen overleg inzake de belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders van 26 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 25. 25

  Beantwoording vragen commissie over initiatieven die beogen de concrete toepassing van open data te stimuleren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 op terrein commissie Financiën, week 7 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitnodiging CPB voor bijeenkomst/werkbezoek 'Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB' (Modellendag) d.d. 18 maart 2019

 28. 28

  Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

  Besluit: Kennisgenomen van onderstaand overzicht van activiteiten en besloten om het op 4 april 2019 geplande algemeen overleg IMF samen te voegen met het algemene overleg Eurogroep/Ecofinraad op 3 april 2019.

  Plenaire activiteiten (niet genoemd zijn de activiteiten in de week van 18-22 februari)
  a) Wetgeving:
  - geen.

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  1) Debat met de staatssecretaris over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA) op 4 september 2018; nr. 33 op de lijst)
  2) Debat met de staatssecretaris (en de minister van BuHa-OS) over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (aangevraagd door het lid Lodders (VVD) op 26 september 2018; nr. 46 op de lijst)
  3) Debat met de minister en staatssecretaris over fraude met de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) op 18 oktober 2018; nr. 50 op de lijst)
  4) Debat met de staatssecretaris over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 29 november 2018; nr. 57 op de lijst)
  5) Debat met de minister over het toezicht op de Europese Centrale Bank (aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA) op 15 januari 2019; nr. 69 op de lijst)
  6) Debat met de minister over de toekomst van ons geldstelsel (aangevraagd door het lid Alkaya (SP); op 22 januari 2019 nr. 78 op de lijst)
  7) Debat met de minister over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (aangevraagd door het lid Van der Linde (VVD) op 12 februari 2019; nr. 91 op de lijst)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
  1) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan de ECB (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 29 maart 2018; nr. 9 op de lijst)
  2) Dertigledendebat met de minister over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 10 april 2018; nr. 15 op de lijst)
  3) Dertigledendebat met de minister over de prijsstijgingen en de hoge consumptieprijsindex (aangevraagd door het lid Alkaya (SP) op 13 februari 2019; nr. 128 op de lijst)

  d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  -geen.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO) van de commissie Financiën
  do 28-03-2019 10.00 - 12.00 AO Belastingontwijking [gewijzigde datum; was 21-02]
  do 28-03-2019 13.00 - 15.00 AO Vernieuwde rulingpraktijk [gewijzigde datum; was 21-02]
  do 07-03-2019 13.00 - 16.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 21-03-2019 14.00 - 16.00 AO Aanbieden van na WOB-besluiten openbaar gemaakte stukken
  wo 03-04-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-04-2019 10.00 - 12.00 AO IMF
  do 06-06-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie reeds heeft besloten:
  AO Agenda financiële sector
  AO ECB-beleid (plannen na werkbezoek aan de toezichthoudende instellingen in Frankfurt)
  AO Europese btw
  AO Financiële markten
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering

  Overige commissieactiviteiten:

  di 19-02-2019 17.30 - 18.30 - Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek rol minister bij risico's DNB
  wo 20-02-2019 17.00 - 19.15 - Rondetafelgesprek belastingheffing digitale economie
  wo 06-03-2019 16.00 - 17.30 - Gesprek Toelichtingen op factsheets over de Europese btw-voorstellen
  ma 25-03-2019                        Werkbezoek Europese financiële instellingen te Frankfurt
  wo 27-03-2019 16.00 - 17.00 - Gesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland over FATCA
  wo 10-04-2019 16.30 - 18.00 - Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer
  ma 20-05-2019                        Verantwoordingsactiviteit: V-100
  wo 12-06-2019 10.00 - 12.00 - Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
  ma 02-09-2019 14.00 - 17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
   
 29. 29

  Verzoek brief verantwoordelijkheid Belastingdienst met betrekking tot kindgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Registreren van auto's op naam

  Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt in het licht van de fiscale stimulering van elektrische auto's verzocht de Kamer te informeren in hoeverre het mogelijk is auto's op naam te registreren die nog niet fysiek leverbaar zijn in Nederland.
 31. 31

  Gesprek met onderzoekers van het CPB over het onderzoek naar het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank

  Besluit: Het CPB wordt verzocht in een gesprek van een half uur met de commissie Financiën het onderzoek 'Effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond' toe te lichten. De minister van Financiën wordt verzocht voorafgaand aan dit gesprek de Kamer te informeren over zijn reactie op dit onderzoek.