Agendapunten

 1. 1

  Aankondiging AWTI-advies inzake universiteiten en hogescholen

  Het AWTI-advies wordt op 12 juni a.s. verwacht, met een aanbieding van een technische briefing.
  Besluit: technische briefing wordt alvast ingepland (op 19 juni a.s.)
 2. 2

  Bezoek aan Onderwijsraad

  Op verzoek van de Kamer is het bezoek aan de Onderwijsraad op 21 mei jl. uitgesteld i.v.m. een plenair debat. In overleg met de Onderwijsraad besluit de commissie dit bezoek te plannen na het zomerreces.
 3. 3

  Voorhangbesluit inzake register onderwijsdeelnemers

  Eergisteren heeft de Kamer het Ontwerpbesluit ontvangen over o.a. regels met betrekking tot het register onderwijsdeelnemers. De voorhangtermijn loopt tot 3 juli a.s.  De commissie besluit middels een e-mailprocedure vast te stellen of dit besluit voor kennisgeving kan worden aangenomen, of dat een schriftelijk overleg wordt gepland.
 4. 4

  Brief met procedure inzake beantwoording feitelijke vragen over advies van Commissie van Rijn

  De feitelijke vragen worden deels mondeling beantwoord tijdens de briefing en deels gelijktijdig met de beleidsreactie op het advies van de commissie Van Rijn. Deze beleidsreactie ontvangt de Kamer naar verwachting op 21 juni a.s.
 5. 5

  Schriftelijk overleg Uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

  Naar aanleiding van het dringende karakter van de vele brieven op de brievenlijst van heden, wordt besloten om de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media te verzoeken zijn reactie op de inbreng voor het bovengenoemde schrifteijk overleg heden aan de Kamer te zenden (inbrengdatum was 12 april jl.; rappelbrief om antwoorden met spoed aan de Kamer te doen toekomen op 22 mei jl.). Ambtelijk is vernomen dat deze zeer spoedig aan de Kamer wordt gestuurd. 
 6. 6

  Besluitenlijst van OCW-procedurevergadering van 22 mei jl.: brief minister OCW inzake Latere afronding ICT-werkplek OCW, d.d. 25 april 2019

  Besloten wordt de formulering van het besluit bij deze brief te herzien. Het besluit moet zijn: betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag, i.p.v. de Voorjaarsnota.
 7. 7

  Brievenlijst

 8. 8

  Investeringen in rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken inzake de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van het cultureel erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op het advies 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit' van de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rondvraagpunt wanneer de visie-/mediabrief van minister Slob naar de Kamer wordt gestuurd

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de vijftiende zitting van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) Subcommissie voor de Caribische en aangrenzende regio's IOCARIBE (SC-IOCARIBE-XV) en de Associated Sciences Conferentie, te Oranjestad, Aruba, van 6 tot en met 10 mei 2019; Parijs, 2 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding rapport 'De impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren' van Rathenau Instituut

 14. 14

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies op conceptwetsvoorstel over wettelijke grondslag Nederlands kwalificatiekader (NLQF)

 15. 15

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Informatiepunten voor studeren met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Opzet van de beleidsdoorlichting hoger onderwijs (nieuwe stijl)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang” (Kamerstuk 35162-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kwaliteitsafspraken mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang programma historisch democratisch bewustzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onjuiste toetsadviezen deel leerlingen bij afname eindtoets 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (Kamerstuk 35000-VIII-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  35050 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding Nederlandse rapportage met betrekking tot de implementatie van het Beijing Platform for Action (BPfA +25)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie VN Comité op de tussenrapportage over de implementatie en naleving van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk over o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019 (Kamerstuk 21501-34-311)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 6 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  21. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  31. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  34. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  49. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  50. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  63. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  68. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  74. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  90. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
  103. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  5. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  14. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  23. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  48. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  79. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
  99. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
 32. 32

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 04-06-2019 13.30 - 13.45 Petitie Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. verbetering onderwijsaanbod voor hbo en universitaire studenten met autisme
  • wo 05-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Erfgoed en monumenten 
  • wo 05-06-2019 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Jongeren over Passend onderwijs 
  • do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 06-06-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Ontwerpadvies 'Samen werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid' van SER 
  • di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
  • di 11-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Leven lang ontwikkelen
  • wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens 
  • wo 12-06-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek 
  • do 13-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
  • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs 
  • di 18-06-2019 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Girls Rights Watch (GRW) tot aanbieding petitie 'Gelijk Loon voor vrouwen en mannen' 
  • di 18-06-2019 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid 
  • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs 
  • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 20-06-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs 
  • do 20-06-2019 13.30 - 14.15 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)
  • do 20-06-2019 14.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024 
  • di 25-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Eindtoets po en overgang po en vo
  • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet 2018, het Jaarverslag 2018 en de Staat van het Onderwijs 2018-2019
  • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overlegPassend onderwijs
  • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overlegUitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 
  • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek 
  • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
  • do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs
  • wo 06-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 8 november 2019 (Onderwijs)
  • do 14-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 21 november 2019 (Cultuur & sport)
 33. 33

  Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Verzoek over de uitwerking van de aangenomen motie Yesilgöz c.s. over een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek brief “Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod” van minister SZW en minister OCW te agenderen voor het AO Leven Lang Ontwikkelen op 11 juni a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek reactie minister OCW op bericht 'Hoe de oud-rector van de UvA plagieerde in speeches en proefschrift'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording feitelijke vragen bij de Staat van het Onderwijs

  Ambtelijk is vernomen dat de antwoorden op 7 juni a.s. aan de Kamer worden gestuurd.
  Hetzelfde geldt voor de antwoorden op de vragen over het Jaarverslag OCW.