Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

25 april 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • A. Kuik (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brief over Europees programma Horizon Europe

  Besluit: De brief (voortouw cie EZK) kan worden geagendeerd voor AO Wetenschapsbeleid op 14 mei a.s. en voor AO Concurrentieraad op 21 mei a.s.
 2. 2

  Wijzigingsvoorstel voor agendapunt 19 van besluitenlijst van 11 april jl.

  Wijzigingsvoorstel voor agendapunt 19 van besluitenlijst van 11 april jl. betreffende uitstel van moment van aanbieding stategische agenda hoger onderwijs aan de Kamer:
  Besluit: besluitenlijst wijzigen en nieuwe commissiebrief aan minister sturen waarin wordt aangegeven dat de commissie graag de hóófdlijnen van de strategische agenda kort na het zomerreces ontvangt (en niet de héle strategische agenda).
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek NPO naar afspraken met presentator BNNVARA

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een bericht in het Parool van 7 maart 2019 over roofkunst

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Adviescommissie bescherming cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Oordeel over de amendementen die na sluiting van de algemene beraadslagingen op 4 april 2019 zijn ingediend of gewijzigd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2017-2023" van Rathenau Instituut

 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake overzicht voorzieningen voor studenten met een beperking in mbo en hbo en reactie op onderzoek ‘Mind the Gap’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van reactie op brief MBO Raad inzake eindrapportage ‘Daad bij woord’ van de Monitoringscommissie branchecode goed bestuur in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van A.R. vd W. te A. inzake een klacht over te strakke toelatingsregels van de UvA

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op moties van het lid Bruins over kennistoets rekenen-wiskunde pabo (Kamerstuk 27923-329 en Kamerstuk 27923-355)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Publicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher Preparation'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs (experiment vraagfinanciering en experiment met leeruitkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs (Kamerstuk 31293-432)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Visie toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag schriftelijk overleg over onder andere het bericht “Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Rapport "Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kaderbrief Wet SLOA 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over naming and shaming van bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke norm van 30% vrouwen aan de top

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 16 april 2019 (Kamerstuk 21501-34-309)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad 22 en 23 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  22. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  29. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
  33. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  36. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  52. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  53. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  66. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  72. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  79. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  81. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  95. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  6. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  9. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW) INGETROKKEN?
  12. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  15. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  24. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  49. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  83. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
 33. 33

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
  • di 14-05-2019 13.30 - 13.45PetitieVerzoek tot aanbieding petitie 'Begrip voor de Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars'
  • di 14-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 22/23 mei
  • di 14-05-2019 17.00 - 22.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • wo 15-05-2019 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen voor de betaalbaarheid'
  • wo 15-05-2019 11.00 - 12.00 Technische briefing Stelseladvies Raad voor Cultuur
  • wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs
  • do 16-05-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’
  • do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei (omgezet in schriftelijk overleg, zie 14 mei 2019)
  • do 16-05-2019 10.15- 13.15Algemeen overleg Streekomroepen
  • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
  • wo 22-05-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 22-05-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Panteia en SCP over onderzoeken Leven Lang Ontwikkelen
  • wo 22-05-2019 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
 34. 34

  .

  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  • vr 24-05-2019 13.00 - 17.00 Werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho
  • wo 29-05-2019 13.00 - 14.00 Technische briefing Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • di 04-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
  • wo 05-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Erfgoed en monumenten
  • do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • di 11-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Leven lang ontwikkelen
  • wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
  • do 13-06-2019 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
  • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
  • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs
  • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet en het jaarverslag 2018
  • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Passend onderwijs
  • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024
  • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
 35. 35

  Embargo-exemplaar van De Staat van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Omzetten algemeen overleg OJCS 16 mei 2019 naar schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rappel beantwoording schriftelijke vragen over experiment promotieonderwijs (ivm AO Wetenschapsbeleid)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek brief inzake licentie International School Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rappel toezending onderzoeksopzet van onderzoek naar toereikendheid van het macrobudget van het mbo, ho en wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Ontwerpadvies 'Samen werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid' van SER

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Nationale Studentenenquete

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Algemeen overleg Krimp in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data