Debat geweest
5 juni 2019 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 5 juni
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 juni

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
35
Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces

Details

04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen*
05-06-2019 13.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem (tweede termijn)
05-06-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 10.00 - 11.00 Technische briefing ERTMS*
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
07-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Programmabeslissing ERTMS*
11-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)*
11-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)*
11-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)*
11-06-2019 13.30 - 13.45 Petitie Participatie Oeververbindingen Rotterdam en Regio
11-06-2019 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
12-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
13-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
27-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019*
01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”
11-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
16-09-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit
19-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
25-09-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 8 oktober 2019*
26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
01-10-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober 2019*

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
36
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
28. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
53. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
87. Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 17 april 2019
88. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
111. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

Dertigledendebatten
19. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
38. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
43. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
54. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
55. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
61. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
92. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
96. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
97. Dertigledendebat over vermeende fraude met biodiesel (staatssecretaris I&W)

NB: Gezien het plenaire debat op stuk 87 wenst het lid Laçin het dertigledendebat op stuk 54 in te trekken. 

VAO's/VSO's
VAO Toezicht en handhaving, aangevraagd door het Laçin (SP)
VAO Wegen en bruggen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
37
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 24-04-2019 heeft de commissie dit wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Op 23 mei 2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
6. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Een behandelvoorstel is opgenomen bij punt 2 van de voorliggende agenda  
38
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de minister van Financiën te verzoeken de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde NS-rapporten op te heffen voor het dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk

Te behandelen:

39
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om het algemeen overleg Duurzaam vervoer van 11 juni uit te stellen tot na het zomerreces wegens de beperkte agenda en het feit dat er nog geen kabinetsreactie is op de voorstellen van de klimaattafel mobiliteit

Te behandelen:

40
Voorstel van de leden Ziengs (VVD), Von Martels (CDA), Van Eijs (D66) en Dik-Faber (CU) om het algemeen overleg Nucleaire veiligheid van 6 juni 2019 om te zetten in een schriftelijk overleg

Te behandelen:

44
Voorstel van het lid Kröger (GL) om de minister te verzoeken voor algemeen overleg MIRT een brief aan de Kamer te sturen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof voor lopende MIRT-projecten

Te behandelen:

45
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief over de planning van de besluitvorming over spoorordening na 2024 en de update quickscan personenvervoer van de ACM

Te behandelen:

46
Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) om de staatssecretaris te verzoeken om een reactie op het bericht over het Convenant Verpakkingen en de recycling van glas

Te behandelen:

47