Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 11 oktober 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 11 oktober 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande en ongeplande activiteiten van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Details


Geplande activiteiten van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Oktober
16-10-2018  Ad-hocprocedure inzake inventarisatie deelname aan een gesprek met een delegatie van het parlement van Macedonië inzake de
                    (parlementaire controle op de) Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op 15/11/2018        18-10-2018  (18.30 - 20.30 uur) algemeen overleg Woonaangelegenheden (nieuw)
18-10-2018  Inbreng verslag Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur
                    (Wet digitale overheid) (TK 34972)
18-10-2018  Inbreng verslag wetvoorstel regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement
                    Week van 16/17/18 oktober plenaire behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)  
30-10-2018  Inbreng schriftelijk overleg inzake opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen
                    (artikel 6.5. van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting, TK 30985-28)
31-10-2018  Inventarisatie voor voorstellen van gespreksdeelnemers voor de onderscheiden blokken van het rondetafelgesprek over vrouwen in het openbaar
                    bestuur d.d. 8 maart 2019
31-10-2018  (van 11.00 - 14 uur) Algemeen overleg Digitale Overheid (nieuw)

November
01-11-2018  Gesprek met de Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen (nieuw)
01-11-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
01-11-2018  Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor
                    werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (TK 35022)
01-11-2018  Inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet (2014) ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen 
                     en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen
                     economisch belang (Wet maatregelen middenhuur TK 35036)
01-11-2018  Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Instellingswet WRR in verband met een nadere regeling met betrekking tot de weder benoeming van de
                    voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (35037)
08-11-2018  (10.30 - 12.30 uur) Algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren (nieuw)
12-11-2018  Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (hoofdstuk VII)
14-11-2018  (17.00 - 20.00 uur) Algemeen overleg Sociaal Domein (nieuw)
20-11-2018 (18.00 - 20.00 uur) Algemeen overleg Bouwopgave (nieuw)
22-11-2018  (14.00 - 16.00 uur) AO BRP Terugblik (nieuw)
26-11-2018  (14.00 - 17.00 uur) Nota-overleg inzake de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven inzake online identiteit en regie op
                    persoonsgegevens (nieuw)                    

29-11-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-11-2018  (14.00 - 16.00 uur) Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking (nieuw)
30-11-2018  Werkbezoek in het kader van het Jaarplan aan het Bureau Integriteit Amsterdam en Transparency International (van 10.30 - 13.00 uur).

December
13-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
19-12-2018  (10.00 - 12.00 uur) Verzamel algemeen overleg (nieuw)
                    (Op de agenda staan: Wet openbare manifestaties (34324-3); evaluatie College Rechten van de Mens (34338-3); lokale democratie (34775-VII-69);
                     gedeelde waarden en normen (29279-371)
20-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg BRP Vooruitblik
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg e-id/ paspoorten
Algemeen overleg Energiebesparing
Algemeen overleg Energieprestatie
Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie
Algemeen overleg Wet norming topinkomens (WNT)
Algemeen overleg Woningcorporaties (in 2019 in te plannen)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
Activiteiten integriteit openbaar bestuur: de voorbereidingsgroep thema integriteit openbaar bestuur zal nog met nadere voorstellen komen m.b.t. de nog in te plannen activiteiten en een hoorzitting/ rondetafelgesprek. 
Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).


Besluit: de commissie besluit om het AO Woonaangelegenheden in te plannen in de week van 16 t/m 18 oktober 2018.

Besluit: de commissie besluit om het onderdeel Kwaliteit Rijksdienst desgewenst te behandelen bij de plenaire behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken volgende week. Het onderdeel Rijksvastgoedbedrijf blijft op de agenda staan van het Wetgevingsoverleg d.d. 12 november 2018. 
3
Antwoorden op vragen commissie inzake regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren (Kamerstukken 34775-III-I-9)

Te behandelen:

5
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35000-III)

Te behandelen:

6
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35000-I)

Te behandelen:

11
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Molen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 september 2018, over het advies van de Raad van State waarin staat dat burgers in de knel komen door digitalisering overheid

Te behandelen:

13
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) (Kamerstuk 35000-VII, 35000-B en 35000-C)

Te behandelen:

21
Brief van de Raad voor de rechtspraak consequenties rechtspraak wetsvoorstel aanvulling en wijziging van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (TK 34986)
24
Voorstel van D66 om een rondetafelgesprek te organiseren over het voorkomen van mislukte ICT projecten
26
Verzoek van het lid Özütok (Groen Links) om een nadere duiding van de minister BZK te ontvangen van de Thorbeckelezing die is uitgesproken namens de minister BZK op het Thorbeckedebat in Zwolle d.d. 10 oktober 2018

Te behandelen:

28
Inventarisatie ervaringen nieuwe werkwijze inzake versterking van de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer bij de commissie Binnenlandse Zaken