Debat geweest
11 september 2018 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 11 september 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 11 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
12
Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 maart 2018, over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’

Te behandelen:

18
Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juni 2018, over het bericht ‘AOW-leeftijd kan vijf jaar later omhoog door trager stijgende levensverwachting’ (Nu.nl, 5 juni 2018)

Te behandelen:

19
39
Reactie op verzoek commissie inzake Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Kamerstuk 34699)

Te behandelen:

40
Reactie op het verzoek van de leden Van Nispen en Renkema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 juni 2018, over verschillende fraudevormen in de sociale zekerheid

Te behandelen:

41
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Sociale Raad / Behandelwijze ESF + EGF
53
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 september 2018)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
 2. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354 - (34934).
 3. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837)

Plenaire debatten
 1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
 2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'
 3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
 4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
 5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
 9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
 10. Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 4 september 2018)
 11. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
 2. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 3. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
 4. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
 5. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
 6. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
 7. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 8. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)
 9. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 10. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)

VAO's/VSO's
 1. VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28 juni, VAO aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
54
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Participatiewet - 12 september 2018, 11.00-14.00 uur
 • AO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018 - 3 oktober 2018, 14.00-16.00 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 5 december 2018, 10.00-14.00 uur
 • AO Arbeidsmarktdiscriminatie - 12 december 2018, 14.00-17.00 uur
57
Uitkomst email-inventarisatie - deelname gesprek SVB - donderdag 22 november 2018 van 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Gesprek SVB organiseren op 22 november 2018 van 10.00-11.00 uur
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), De Jong (PVV), Heerma (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA).
58
Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam op 8 oktober 2018, 14.30-18.00 uur

Details

Besluit: Er zal een nieuwe datum voor het werkbezoek worden gezocht.
 • Via een email-inventarisastie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam.
60
Reactie werkgroep Robot- en Digitale Agenda van Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers n.a.v. besluit van vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op brief m.b.t. hoorzitting over parlementaire werkzaamheden op het vlak van robotisering d.d. 30 mei 2018
63
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
64
Periodieke bespreking werkwijze