Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

11 september 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijzigingsbesluit Besluit Onderstand BES en Besluit politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Dienstverlening naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bewegingen op de hybride markt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 maart 2018, over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport van de Inspectie SZW “Ontslag aangevraagd en dan?”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verruiming quotum jaar twee Aziatische horecaregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de gewijzigde motie Groot/Tanamal inzake beloningsstructuur ondernemingsbestuur (Kamerstuk 34267-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek stage na opleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juni 2018, over het bericht ‘AOW-leeftijd kan vijf jaar later omhoog door trager stijgende levensverwachting’ (Nu.nl, 5 juni 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken op welke wijze taalonderwijs aan arbeidsmigranten uit EU-lidstaten kan worden aangeboden(Kamerstuk 32824-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Diverse onderzoeken armoede en schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten banenafspraak eind 2017 (drie-meting)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Resultaten onderzoeken: omvang doelgroep banenafspraak en duurzaamheid van de banen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Resultaten brede onderzoek banenafspraak en stand van zaken wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 2 SZW Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verkenning vervolg ESB-regeling ten behoeve van jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Gemeentenieuws van SZW 2018-3

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang actie 6 Actieagenda GEA

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Diverse onderwerpen Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verjaring aansprakelijksheidsclaim bij asbestschade

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift reactie op de brief van de nationale ombudsman over ongewenste effecten van wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Arbitragezaak tussen de SVB en Capgemini betreffende het Multi-regelingen-systeem (MRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Recht op inzage van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Kwint over een overzicht van maatregelen ter bestrijding van segregatie (Kamerstuk 29754-458)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie inzake Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Kamerstuk 34699)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het verzoek van de leden Van Nispen en Renkema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 juni 2018, over verschillende fraudevormen in de sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Sociale Raad / Behandelwijze ESF + EGF

 42. 42

  Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 21 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: MFK - Verordening voor het Europees globaliseringsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: MFK - ESF+ verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 19 en 20 juli, Wenen, Oostenrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  ‘Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van 2018’

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van de Informele Raad WSBVC van 19 en 20 juli te Wenen, Oostenrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen zomerreces 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang inzake kabinetsreactie WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid”

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Wettelijke experimenteerruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toezegging tijdens het voorjaarsnotadebat over de kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 september 2018)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
  2. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354 - (34934).
  3. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837)

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
  2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'
  3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
  4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  10. Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 4 september 2018)
  11. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
  2. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  3. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  4. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
  5. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  6. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
  7. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  8. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)
  9. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28 juni, VAO aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
 54. 54

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie
  • AO Participatiewet - 12 september 2018, 11.00-14.00 uur
  • AO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018 - 3 oktober 2018, 14.00-16.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 5 december 2018, 10.00-14.00 uur
  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie - 12 december 2018, 14.00-17.00 uur
 55. 55

  Ongeplande algemeen overleggen

 56. 56

  Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Uitkomst email-inventarisatie - deelname gesprek SVB - donderdag 22 november 2018 van 10.00-11.00 uur

  Besluit: Gesprek SVB organiseren op 22 november 2018 van 10.00-11.00 uur
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), De Jong (PVV), Heerma (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA).
 58. 58

  Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam op 8 oktober 2018, 14.30-18.00 uur

  Besluit: Er zal een nieuwe datum voor het werkbezoek worden gezocht.
  • Via een email-inventarisastie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam.
 59. 59

  Aanbevelingen behandeling ontwerpbegrotingen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie werkgroep Robot- en Digitale Agenda van Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers n.a.v. besluit van vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op brief m.b.t. hoorzitting over parlementaire werkzaamheden op het vlak van robotisering d.d. 30 mei 2018

 61. 61

  Verzoek toevoegen Verzamelwet pensioenen 2019 (35015) aan agenda procedurevergadering d.d. 11 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek om brief van minister van SZW over de gestegen beleggingskosten van pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 64. 64

  Periodieke bespreking werkwijze

Naar boven