Debat geweest
5 december 2018 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS 5 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 5 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

3
Akkoord EU Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (Toegankelijkheidsakte)

Te behandelen:

6
EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019 Europese Commissie (2)
8
Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

Te behandelen:

9
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening

Te behandelen:

16
17
Reactie op de motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen (35000-XVI-81) en reactie op de motie van het lid Peters c.s. over voorkómen van uithuisplaatsing wegens schulden en armoede (35000- XVI-85)

Te behandelen:

25
Nivel-onderzoek ‘Kennisvraag Hulpmiddelenzorg. Een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen en de keuze van een zorgverzekering’

Te behandelen:

34
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018, over het bericht dat er te weinig ziekenhuispersoneel is voor bevallingen

Te behandelen:

36
Toezending van het ‘afschalingsdocument’ zoals genoemd in de brief d.d. 14 november 2018 inzake "Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen” (Kamerstuk 31016-145)

Te behandelen:

39
Reactie op het verzoek van het lid van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over de ontwikkelingen rond MC Slotervaart

Te behandelen:

40
Reactie op het verzoek van het lid van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart

Te behandelen:

46
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 29 november 2018)

Details

Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor plenaire behandeling).

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
 2. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 3. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 4. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 5. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 6. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
 7. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 8. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 9. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 10. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 11. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018).
 12. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
 13. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 14. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
 15. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 16. Debat over slecht toezicht op medische implantaten (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 november 2018).  
47
Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

Details

Ter informatie
 1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
 10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheids-verschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
 16. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
 17. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 18. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 19. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 20. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 21. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
 22. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg op is bij Zuyderland en andere patiëntenstops (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 november 2018).
 23. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerzieken-huizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 24. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aan-bieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 25. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
 26. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering (aangevraagd door het lid Kröger tijdens de RvW van 29 november 2018) (staatssecretaris I&W, staatssecretaris VWS)
48
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Ter informatie
 1. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 5 december 2018
 2. AO GGZ, 6 december 2018
 3. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma: niet gezond!' 10 december 2018
 4. AO PGB, 12 december 2018
 5. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig" 17 december 2018
 6. AO Maatschappelijke opvang, 20 december 2018
 7. AO Ouderenzorg, 7 februari 2018
 8. AO Verpleeghuiszorg, 14 februari 2018
49
Vastgestelde data procedurevergaderingen tot zomerreces 2019

Details

 • Woensdag 23 januari 2019 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 6 februari 2019 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 20 februari 2019 – 10.15-11.30 uur
  Vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019 Krokusreces
 • Woensdag 13 maart 2019 – 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 27 maart 2019 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 10 april 2019 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 24 april 2019- 10.15-11.30 uur
  Vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019 Meireces
 • Woensdag 22 mei 2019 – 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 5 juni 2019 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 19 juni 2019 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 3 juli 2019- 10.15-11.30 uur
  Vrijdag 5 juli t/m 2 september 2019 Zomerreces
51
Voorstellen Voorbereidingsgroep 'Lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg'
56
Verzoek van het lid Agema (PVV) om alle aangevraagde debatten betreffende faillissement ziekenhuizen en de actualiteiten samen te voegen tot één algemeen overleg vóór het Kerstreces

Te behandelen: