Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 december 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Akkoord EU Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (Toegankelijkheidsakte)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag informele EU-Gezondheidsraad van 10-11 september 2018 te Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 7 december 2018 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  EU-voorstellen van 15 -29 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op capaciteitsplan GGZ en FZO

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het rapport “Evaluatie Zvw-pgb 2017, doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Update resistente bacterie Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Financiering IVF draagmoederschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel aanvraagtermijn Specifieke Uitkering voor gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gelden ouderenmishandeling en crisisbedden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Renkema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 september 2018, over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen (35000-XVI-81) en reactie op de motie van het lid Peters c.s. over voorkómen van uithuisplaatsing wegens schulden en armoede (35000- XVI-85)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verder met vaccineren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Hoogte persoonlijke kilometerbudgetten Valys

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wmo 2015, kwaliteit, klachten, geschillen en Wkkgz

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie om reactie op bericht aanwijzing voor Arduin locatie Aagtekerke na zorgen over kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Seksuele gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nivel-onderzoek ‘Kennisvraag Hulpmiddelenzorg. Een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen en de keuze van een zorgverzekering’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken inzake vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Eindpublicatie landelijke monitor proeftuinen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang Pact voor de Ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ontwikkelingen Acute ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist (Kamerstuk 32620-206)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Akkoord over openbare verlaging van prijzen voor geneesmiddelen tegen hepatitis C

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 oktober 2018, over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018, over het bericht dat er te weinig ziekenhuispersoneel is voor bevallingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Concept algemene maatregel van bestuur beschikbaarheid acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toezending van het ‘afschalingsdocument’ zoals genoemd in de brief d.d. 14 november 2018 inzake "Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen” (Kamerstuk 31016-145)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand-van-zaken met betrekking tot trekkingsrechten PGB en toezending BIT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op vragen commissie over inzake het faillissement van ziekenhuizen (Kamerstuk 31016-146)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Reactie op het verzoek van het lid van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over de ontwikkelingen rond MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het verzoek van het lid van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies inzake prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Criteria open house keuzehulpgesprekken en één centraal informatiepunt

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de ‘open house’ constructie bij keuzehulpgesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken geboortezorg en inzet voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op initiatiefnota van het lid Van der Staaij ter verbetering van de ondersteuning aan onbedoeld zwangere vrouwen (Kamerstuk 34600)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 29 november 2018)

  Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor plenaire behandeling).

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  2. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  3. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  4. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  5. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  6. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
  7. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  8. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  9. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  10. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  11. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018).
  12. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
  13. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  14. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
  15. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  16. Debat over slecht toezicht op medische implantaten (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 november 2018).  
 46. 46

  Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

  Ter informatie
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
  10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheids-verschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
  16. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  18. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  19. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  20. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  21. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  22. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg op is bij Zuyderland en andere patiëntenstops (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 november 2018).
  23. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerzieken-huizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  24. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aan-bieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  25. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
  26. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering (aangevraagd door het lid Kröger tijdens de RvW van 29 november 2018) (staatssecretaris I&W, staatssecretaris VWS)
 47. 47

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Ter informatie
  1. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 5 december 2018
  2. AO GGZ, 6 december 2018
  3. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma: niet gezond!' 10 december 2018
  4. AO PGB, 12 december 2018
  5. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig" 17 december 2018
  6. AO Maatschappelijke opvang, 20 december 2018
  7. AO Ouderenzorg, 7 februari 2018
  8. AO Verpleeghuiszorg, 14 februari 2018
 48. 48

  Vastgestelde data procedurevergaderingen tot zomerreces 2019

  • Woensdag 23 januari 2019 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 6 februari 2019 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 20 februari 2019 – 10.15-11.30 uur
   Vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019 Krokusreces
  • Woensdag 13 maart 2019 – 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 27 maart 2019 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 10 april 2019 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 24 april 2019- 10.15-11.30 uur
   Vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019 Meireces
  • Woensdag 22 mei 2019 – 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 5 juni 2019 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 19 juni 2019 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 3 juli 2019- 10.15-11.30 uur
   Vrijdag 5 juli t/m 2 september 2019 Zomerreces
 49. 49

  Agendering brieven regering ten behoeve van algemeen overleggen inzake PGB

     

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid van Gerven (SP) om een feitelijke vragenronde naar aanleiding van de uitzending van Radar TV d.d. 26 november 2018 over de Implant Files

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om openbaarmaking onderzoeksrapport NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Dijkstra (D66) om een reactie op brief Wemos d.d. 3 december 2018 over Aanvullende Beschermingscertificaten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Geleijnse (50Plus) om reactie van de minister van VWS op de bevindingen m.b.t. VWS op de SCP rapportage Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om alle aangevraagde debatten betreffende faillissement ziekenhuizen en de actualiteiten samen te voegen tot één algemeen overleg vóór het Kerstreces

  Te behandelen:

  Loading data