Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 september 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede nota van wijziging inzake de Verzamelwet VWS 2018 (Kamerstuk 34923)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering motie van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over stimuleren van een professionaliseringsslag in het sociaal werk (Kamerstuk 34300-XVI-57)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering abonnementstarief

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tussenevaluatie persoonsvolgende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maatregelen ter versterking aanpak doping

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanvulling brief maatregelen ter versterking antidoping

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op Inspectierapport naleving Archiefwet 1995 bij archivering van informatie van het Directeuren Overleg Alcohol

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Besluitvorming financiering derde onderzoeksronde Lifelines

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken bij het CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging beschikbaarheid specialist ouderengeneeskunde in kleinschalige woonvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Advies Gezondheidsraad "Zelfredzaamheid van ouderen"

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afronding Kennisprogramma Celsus

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie evaluatie gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport “Poliklinische revalidatie voldoet aan randvoorwaarden voor goede zorg” van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken rond prijstransparantie in de medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Energiedrankjes

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Betaalbaarheid van de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken implementatie Actief Donorregistratiesysteem (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgangsbrief (casemanagement) dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (Kamerstuk 34923-8)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  NZa voortgangsrapportage wachttijdprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wanbetalersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Potentiële kandidaat Voorwaardelijke toelating

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  ACM-NZa rapport beter kiezen op de polismarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) - vervangend referentieland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kabinetsreactie rapport Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Cumulatieve blootstelling gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Levering van extra medicinale cannabis aan Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken inzake uitvoering moties over medicinale cannabis (Kamerstuk 29477-484-485-486)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Brief inzake het bericht "Vicieuze cirkel groot tekort aan verpleegkundigen, maar de opleidingen hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn" (Volkskrant 7 juni 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beleidsreactie preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Advies stopzetten bestrijding Aedes Japonicus in Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Vergoeding geneesmiddel nusinersen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang onderzoek asbest in cosmetica

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzamelbrief tabak en alcohol

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Maatregel om doorwerken vermogen bij letselschade in de eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015 te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Indiening initiële rapportage VN Verdrag Handicap bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Ontwerpbesluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en ontwerpbesluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Winstuitkering door zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 2.2 ‘Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg’ van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositieregelen Bopz in verband met de verruiming van de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Maternale kinkhoestvaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Rotavirusvaccinatie aan risicogroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Uitbreiding maatregelen meningokokkenziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Jaarlijkse rapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Onderzoek (niet-)gecontracteerde GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Wachttijden in de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Bevolkingsonderzoek darmkanker - uitslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 67. 67

  Stand van zaken terugroepactie van een aantal medicijnen met de grondstof valsartan dat is verontreinigd

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Financieel arragement voor het geneesmiddel daratumumab

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op het verzoek van de commissie over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie op een drietal studies over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom en die onderdeel vormen van internationale en Europese wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen (Kamerstuk 29477-490)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Potentiële kandidatuur van langdurige fysiotherapie bij reumatoïde artritis en axiale spondyloarthritis

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Nivel-onderzoek naar eigen betalingen in de Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Stand van zaken abortusklinieken n.a.v. faillissement CASA

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Nota medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Antwoorden op vragen commissie over opdracht evaluatie Wet afbreking zwangerschap (Kamerstuk 30371-36)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 77. 77

  Fiche: MFK - Verordening programma Europees Solidariteitskorps

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Geannoteerde agenda voor de informele EU-Jeugdraad van 3 september 2018 in Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Nader rapport strekkende tot het niet indienen van het voorstel van wet houdende wijziging van de Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad van 10-11 september 2018 in Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 22 juni in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 30 augustus 2018)

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. Deze worden dit voorjaar verwacht). 
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34923 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (dit wetsvoorstel is 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)
  4. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (dit wetsvoorstel is op 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017)                                                                
  2. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), verzoek om plenair debat in de eerste week van oktober in te plannen)
  3. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  4. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  7. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  8. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
  9. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  10. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  11. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 

  VAO’s/VSO’s      
 83. 83

  Geplande algemeen overleggen, NO's en WGO’s

  Besluit: ter informatie
  1. AO Informele EU-Gezondheidsraad (d.d. 10 september 2018), 5 september 2018, 15.30-17.30 uur
  2. AO Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie, 6 september 2018, 10.00 - 14.00 uur
  3. NO Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis - 34849, 10 september 2018, 14.00 - 18.00 uur
  4. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 12 september 2018, 15.30 - 17.30 uur
  5. AO Wijkverpleging, 13 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
  6. AO Orgaandonatie, 26 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
  7. AO Wmo, 26 september 2018, 13.30 - 17.30 uur
  8. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur
  9. AO Financiën sociaal domein, 3 oktober 2018, 14.00 - 17.00 uur
  10. AO Ouderenmishandeling, 4 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
  11. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 11 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
  12. AO Infectiepreventie, 1 november 2018, 14.00 - 17.00 uur
  13. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 22 november 2018, 10.00 - 14.00 uur 
  14. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018, 14.00-16.00 uur. 
 84. 84

  Besluit: te houden notaoverleg

   
  Notaoverleg initiatiefnota Big Pharma: Niet gezond (34 834) 
  Maandag 10 december
  11.00 tot 16.00 uur
  Minister voor MZ
 85. 85

  Behandeling van de ontwerpbegroting VWS 2019 in de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om de staatssecretaris te vragen de stand-van-zakenbrief op het terrein van oorlogsgetroffenen vóór het AO van 12 september naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verzoek van het lid Hermans (VVD) om het algemeen overleg Wijkverpleging van 13 september 2018 te verplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data