Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 5 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor VWS op 5 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

5
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

Te behandelen:

6
Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Te behandelen:

72
Uitstel toezending reactie op verzoek commissie op een drietal studies over beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom en die onderdeel vormen van internationale en Europese wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen (Kamerstuk 29477-490)

Te behandelen:

83
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 30 augustus 2018)

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. Deze worden dit voorjaar verwacht). 
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34923 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (dit wetsvoorstel is 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)
 4. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (dit wetsvoorstel is op 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017)                                                                
 2. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), verzoek om plenair debat in de eerste week van oktober in te plannen)
 3. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
 4. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 7. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 8. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
 9. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 10. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 11. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 

VAO’s/VSO’s      
84
Geplande algemeen overleggen, NO's en WGO’s

Details

Besluit: ter informatie
 1. AO Informele EU-Gezondheidsraad (d.d. 10 september 2018), 5 september 2018, 15.30-17.30 uur
 2. AO Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie, 6 september 2018, 10.00 - 14.00 uur
 3. NO Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis - 34849, 10 september 2018, 14.00 - 18.00 uur
 4. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 12 september 2018, 15.30 - 17.30 uur
 5. AO Wijkverpleging, 13 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
 6. AO Orgaandonatie, 26 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
 7. AO Wmo, 26 september 2018, 13.30 - 17.30 uur
 8. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur
 9. AO Financiën sociaal domein, 3 oktober 2018, 14.00 - 17.00 uur
 10. AO Ouderenmishandeling, 4 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
 11. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 11 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
 12. AO Infectiepreventie, 1 november 2018, 14.00 - 17.00 uur
 13. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 22 november 2018, 10.00 - 14.00 uur 
 14. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018, 14.00-16.00 uur. 
85
Besluit: te houden notaoverleg

Details

 
Notaoverleg initiatiefnota Big Pharma: Niet gezond (34 834) 
Maandag 10 december
11.00 tot 16.00 uur
Minister voor MZ
87