Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

18 oktober 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • A. Kuik (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Procedures en brieven

  De eerstvolgende OCW-procedurevergadering wordt gepland op donderdag 8 november a.s. (dat is in de week nà de begrotingsbehandeling).
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Conceptregeling instandhouding rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake moties aangepast concept besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten d.d. 17 september 2018 (Kamerstuk 32820-269)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanpassing concept-subsidieregeling instandhouding woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Elke leerling naar het parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding rapport 'Balans van de Wetenschap 2018' van Rathenau Instituut en tevens aanbod voor technische briefing

 8. 8

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport Rathenau Instituut: Bedrijf zoekt universiteit: de opkomst van strategische publiek-private partnerships in onderzoek

 10. 10

  Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van ISO over de problematiek rondom de invloed van studieschuld op een toekomstige hypotheek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschaffen cascadebekostiging

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Özdil, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 september 2018, over het bericht ‘Overheid dwingt wetenschappers onafhankelijkheid op te geven’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake de telefonische bereikbaarheid van DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift brief aan de Stichting van het Onderwijs inzake de motie van de leden Rog en Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject (Kamerstuk 27923-297)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nota naar aanleiding van het verslag bij w.v. inzake rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot deelname aan het experiment flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van schriftelijk overleg over besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Subsidieregeling praktijkleren 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Informatie over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het voorgezet onderwijs in relatie tot leerlingendaling

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift brief MBVOM aan de gemeente Brunssum inzake problematiek voortgezet onderwijs LVO Brunssum

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van schriftelijk overleg over wijziging van enkele besluiten i.v.m.de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoeken naar aanleiding van situatie bij VMBO Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg krimp in het onderwijs van 27 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Besluit van 27 augustus 2018 houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het bericht op de website van de NOS ‘Vierdaagse schoolweek dreigt in Zaanstad door lerarentekort’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  26. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  32. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  36. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  68. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)

  16. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  52. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  53. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  56. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

  88. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
 33. 33

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 16-10-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Rapport 'Balans van de Wetenschap 2018' van Rathenau Instituut
  • di 16-10-2018 17.30 - 18.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • wo 17-10-2018 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek OCW 2019
  • wo 17-10-2018 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Schaduwonderwijs
  • do 18-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 18-10-2018 13.00 - 14.00 Technische briefing Advies 'Plezier in bewegen' van NLsportraad, Onderwijsraad en RVS
  • wo 31-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media
  • wo 31-10-2018 11.30 - 12.30 Gesprek MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo
  • do 01-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020
  • wo 07-11-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies over loopbanen van onderwijsprofessionals
  • do 8-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • vr 16-11-2018 10.00 - 13.30 Werkbezoek' Ouderbetrokkenheid in de praktijk’ aan basisschool De Bussel te Vlijmen, Noord-Braban 
  • ma 19-11-2018 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur
  • wo 21-11-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg OJCS-Raad van 26 en 27 november a.s.
  • do 22-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • ma 26-11-2018 11.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Media
  • do 6-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 13-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 34. 34

  Rondvraagpunt vh lid Özdil onderzoek ESB - Onderzoek van promovendi is iets pluralistischer geworden

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Feitelijke vragenronde over brief inzake Uitstel examens Nederlands als tweede taal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Werkbezoeken

  Besluit: aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 37. 37

  Inventariseren informatiebehoefte voor de komende weken vanuit de commissie (vast agendapunt)