Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 september 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  EU-consultatie inzake het Europees Erfgoed Label

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Het afluisteren van een journalist door het Openbaar Ministerie en de bronbescherming van journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie minister inzake artikel Historische kerk Amstelveen in de as gelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding factsheet 'Praktijkgericht onderzoek hogescholen' van Rathenau Instituut

 6. 6

  Onderzoek naar voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning van werkzaamheden OCW-begrotingsbehandeling 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding advies 'Plezier in bewegen' van NLsportraad, Onderwijsraad en RVS

 9. 9

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Dashboard Gelijke Kansen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en andere regelgeving vanwege gewijzigde verantwoordelijkheden voor het groen onderwijs en de vorming van één bekostigingsbudget vanaf 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 en 7 Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de reactie van VNO-NCW over de brief inzake gelijke kansen mbo en stagediscriminatie (Kamerstuk 31524-374)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  OESO-rapport Education at a Glance 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toekomstbestendigheid groen onderwijs en gespreksronde aoc’s

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden schriftelijk overleg over Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging

  Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 14 augustus 2018. De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 september 2018  

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat

  Betreft voorhangbesluit.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Extra actie tegen het lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een verzoek tot toepassing van artikel 60 Eindexamenbesluit VO

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken rond activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Informatie over salarisverhoging voor leraren in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over het door het Platform Allround VMBO opgestelde rapport 'Verandering... Maar ook verbetering?’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake wettelijke regelingen voor leerlingen met dyscalculie in voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport ‘Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  29. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  35. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  39. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  21. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  30. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  60. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  61. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  64. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  98. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
 28. 28

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  di 25-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 
  di 25-09-2018 13.45 - 14.00 PetitieStichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) tot aanbieding bidbook 'Hoorbaar erfgoed'
  wo 26-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering 
  do 27-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland
  do 27-09-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO 
  do 27-09-2018 18.00 - 18.00 Werkbezoek Euroskills 2018 
  ma 01-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 
  di 02-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs 
  do 04-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering  
  di 09-10-2018 18.30 - 22.00 Algemeen overleg Leven Lang Leren 
  wo 10-10-2018 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Groen Onderwijs 
  wo 03-10-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs
  do 11-10-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Leraren
  wo 17-10-2018 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek OCW 
  wo 17-10-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Schaduwonderwijs 
  do 18-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering  
  do 18-10-2018 11.30 - 12.30 Technische briefing Einstein Telescope 
  do 15-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  ma 19-11-2018 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Cultuur 
  wo 21-11-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg OJCS-Raad van 26 en 27 november a.s.
  ma 26-11-2018 11.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Media
 29. 29

  Klachten DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie minister op artikel te ontvangen voor AO Leraren

  Te behandelen:

  Loading data