Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

7 februari 2018
15:00 - 16:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R. Raemakers (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Lijst EU-voorstellen VWS december 2017 - januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang project relocatie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuringsprocedure nieuwsoortige tabaksproducten (Uitvoering motie van het lid Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten (Kamerstuk 34470-13))

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  NIVEL dossieronderzoek Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsdoorlichting Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en rapport "Langdurige klachten na gebruik xtc”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg per 1 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op evaluaties van de ZonMw programma's Goed Gebruik Geneesmiddelen en Health Technology Assessment

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake de onderhandelingen over nieuwe zorgakkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  IQ Healthcare rapportage International Health Policy Survey 2017 Commonwealth Fund

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Route verkenning zorgval

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag 2016 van PGD Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraken aangaande de zorg van de President van de Algemene Rekenkamer, in het artikel ‘Onduidelijkheid over overheidsuitgaven’ in De Telegraaf van 3 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Twee deelrapporten: Beleidsparticipatie in de Wmo 2015 en De Wmo 2015 in praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de rol van zorginkoop in het zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Contractering wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Polisaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering motie van het lid Ellemeet over de voor- en nadelen van het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar (Kamerstuk 314725-XVI-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Grotere zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34543 Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering   antidopingbeleid). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
  2. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)
  3. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  2. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 24 oktober 2017)
  3. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  4. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  5. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
  6. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
  7. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
  8. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)
  9. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
  10. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van 23 januari 2018)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)
  12. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (aangevraagd door het lid Kooiman bij de RvW van 24 januari 2018)
  13. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018)
  14. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)

  VAO’s/VSO’s      
  1. VAO Verzameloverleg: Zorgverzekeringswet /Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg (AO van 1 februari 2018 met als eerste spreker het lid Hijink)
        
 25. 25

  Verzoek van het Ministerie van VWS om het Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 22 maart 2018 te verplaatsen naar een later tijdstip

 26. 26

  Aanbod van de minister voor Medische Zorg voor een technische briefing over de zorgramingen

 27. 27

  Verzoek van het lid Kooiman om voorafgaand aan het debat over de evaluatie van de Jeugdwet een rondetafelgesprek te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek om het AO Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg, gepland op 7 maart, met een aantal weken uit te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een rondetafelgesprek over Wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek lid Hijink (SP) om reactie op bericht Telegraaf.nl d.d. 6 februari 2018 'Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet'.Te ontvangen voor het Verzameloverleg: ouderenmishandeling/ouderenzorg/verpleeghuiszorg d.d. 15 februari 2018.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid De Vries (VVD) om een reactie op bericht Skipr.nl d.d. 2 februari 2018 ''Functioneel zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes’.Te ontvangen voor het Verzameloverleg: Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg d.d. 4 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel aan de commissie om de bewindspersonen VWS te rappelleren inzake toezending van de Jaarplanningsbrief 2018

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven