Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

18 januari 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • M. Azmani (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • F. van Oosten (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande en ongeplande activiteiten van de commissie

  Geplande commissieactiviteiten:
  18-01-2018 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
  18-01-2018 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting Burgerschap (Rijksbegroting BZK art. 6.4) (TK 30985-25)
  18-01-2018 Inbreng verslag Intrekking van de Wet raadgevend referendum (TK 34854)
  18-01-2018 Inbreng verslag Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (TK 34650)
  18-01-2018 Inventarisatie uit te nodigen personen/organisaties voor RTG over de positie van gemeenteraadsleden
  19-01-2018 Werkbezoek Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)
  25-01-2018 Schriftelijk overleg Aanpassing statuut Europese politieke partijen
  25-01-2018 Inbreng verslag Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (TK 34747)
  26-01-2018 Werkbezoek Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (TK 34806)
  31-01-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017
  01-02-2018 Procedurevergadering
  01-02-2018 Inbreng verslag Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX) (TK 34852)
  07-02-2018 Technische briefing CTIVD toezichtsrapporten 51 t/m 54
  14-02-1018 Algemeen overleg Discriminatie
  14-02-2018 Algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing
  15-02-2018 Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman
  15-02-2018 Procedurevergadering
  21-02-2018 Algemeen overleg Democratische vernieuwing
  22-02-2018 Algemeen overleg Omgevingsrecht
  08-03-2018 Procedurevergadering
  14-03-2018 Algemeen overleg Digitale overheid
  22-03-2018 Procedurevergadering
  05-04-2018 Procedurevergadering
  19-04-2018 Procedurevergadering
  17-05-2018 Procedurevergadering
  31-05-2018 Procedurevergadering
  14-06-2018 Procedurevergadering
  28-06-2018 Procedurevergadering

  Ongeplande acvititeiten van de commissie:
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (Dhr. Dijkhoff zal niet worden uitgenodigd voor het AO betreffende het Jaarverslag CIVD 2016)
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Huuraangelegenheden
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Woningcorporaties
  Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (voorstel voor werkbezoek volgt)
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" (bij de fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor zich zien.)
  Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
  Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
  Kennismakingsgesprek met de Raad van State (het kennismakingsgesprek zal worden gepland)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Evaluatie van de Kamerverkiezingen
  Algemeen overleg Integriteit
  Algemeen overleg WNT
  Algemeen overleg Omgevingswet
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
  Algemeen overleg Huis voor klokkenluiders
   
 3. 3

  Reactie op het amendement van het lid Arissen over het niet financieren van het afschot

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanstelling politiek adviseurs bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Planningsbrief 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering begroting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet) (Kamerstuk 34529)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift besluit van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) inzake gemeente Schiedam

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpassing remplaçantenregeling Van Werk Naar Werk-beleid sector Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over compensatie in verband met verhoging pensioenpremies

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Mededeling van de plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 22 november 2017 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (tweede fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven van het gemeentefonds en een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (Stb 2017, 490)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging verantwoordingsdebat 2016 over informatiebeveiliging en uitvoering motie van het lid Aukje de Vries over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging (Kamerstuk 34725-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om informatie over de stand van zaken van de toezegging inzake het beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 november 2017, over het bericht dat gemeentelijke samenwerking geen kosten scheelt, maar wel slecht is voor democratische controle

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Voortman namens het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 december 2017, over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing inzake de bescherming van publieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksplicht roestvaststaal zwembaden en beantwoording vragen commissie terzake

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Özütok c.s. over het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een beperking (Kamerstuk 31142-78)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Uit te nodigen deelnemers voor het RTG over de referendabiliteit van de Referendumwet

 24. 24

  Derde tussenverslag rapporteurschap kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken werving voorzitter en leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de afdeling klachtbehandeling CTIVD

  De commissie stemt in met de voordracht.