Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 18 januari 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 18 januari 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande en ongeplande activiteiten van de commissie

Details

Geplande commissieactiviteiten:
18-01-2018 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
18-01-2018 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting Burgerschap (Rijksbegroting BZK art. 6.4) (TK 30985-25)
18-01-2018 Inbreng verslag Intrekking van de Wet raadgevend referendum (TK 34854)
18-01-2018 Inbreng verslag Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (TK 34650)
18-01-2018 Inventarisatie uit te nodigen personen/organisaties voor RTG over de positie van gemeenteraadsleden
19-01-2018 Werkbezoek Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)
25-01-2018 Schriftelijk overleg Aanpassing statuut Europese politieke partijen
25-01-2018 Inbreng verslag Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (TK 34747)
26-01-2018 Werkbezoek Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (TK 34806)
31-01-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017
01-02-2018 Procedurevergadering
01-02-2018 Inbreng verslag Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX) (TK 34852)
07-02-2018 Technische briefing CTIVD toezichtsrapporten 51 t/m 54
14-02-1018 Algemeen overleg Discriminatie
14-02-2018 Algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing
15-02-2018 Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman
15-02-2018 Procedurevergadering
21-02-2018 Algemeen overleg Democratische vernieuwing
22-02-2018 Algemeen overleg Omgevingsrecht
08-03-2018 Procedurevergadering
14-03-2018 Algemeen overleg Digitale overheid
22-03-2018 Procedurevergadering
05-04-2018 Procedurevergadering
19-04-2018 Procedurevergadering
17-05-2018 Procedurevergadering
31-05-2018 Procedurevergadering
14-06-2018 Procedurevergadering
28-06-2018 Procedurevergadering

Ongeplande acvititeiten van de commissie:
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (Dhr. Dijkhoff zal niet worden uitgenodigd voor het AO betreffende het Jaarverslag CIVD 2016)
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Huuraangelegenheden
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Woningcorporaties
Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (voorstel voor werkbezoek volgt)
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" (bij de fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor zich zien.)
Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
Kennismakingsgesprek met de Raad van State (het kennismakingsgesprek zal worden gepland)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Evaluatie van de Kamerverkiezingen
Algemeen overleg Integriteit
Algemeen overleg WNT
Algemeen overleg Omgevingswet
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Huis voor klokkenluiders
 
8
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet) (Kamerstuk 34529)

Te behandelen:

12
Mededeling van de plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 22 november 2017 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (tweede fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven van het gemeentefonds en een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (Stb 2017, 490)

Te behandelen:

13
15
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 november 2017, over het bericht dat gemeentelijke samenwerking geen kosten scheelt, maar wel slecht is voor democratische controle

Te behandelen:

23
Externe reacties tot nu toe ontvangen over de diverse wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindelingen
24
Uit te nodigen deelnemers voor het RTG over de referendabiliteit van de Referendumwet
26
Stand van zaken werving voorzitter en leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de afdeling klachtbehandeling CTIVD

Details

De commissie stemt in met de voordracht.