Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

21 juni 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Restauratieprojecten 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Planning van werkzaamheden rond behandeling OCW-begroting 2019

  Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 juni jl. is meegedeeld dat de OCW-begrotingsbehandeling plaatsvindt in de week van 30 oktober a.s.

  Ingestemd met volgend behandelingsvoorstel:
  • Inbrengdatum feitelijke vragen: maandag 1 oktober a.s.;  antwoorden regering 25 oktober a.s.
  • Begrotingsonderzoek: woensdag 17 oktober a.s.
  • Plenaire behandeling OCW-begroting 2019: in de week van 30 oktober a.s. (is reeds vastgesteld)
  • WGO Cultuur:  maandag 19 november a.s.
  • WGO Media:  maandag 26 november a.s.
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie op de brief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) m.b.t. de voortgang van het experiment flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over Beter Benutten voor Beter Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een klacht over DUO met betrekking tot de berekening van de hoogte van de aanvullende beurs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken rondom de Stichting Edudelta Onderwijsgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Schriftelijk overleg over Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Procesbrief onderzoeksrapporten met betrekking tot de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

  Besluit: de commissie maakt geen gebruik van het voorstel tot een technische briefing.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Geactualiseerd sectorakkoord VO

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Samen naar een sterk technisch vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verlenging Subsidieregeling andere eindtoetsen primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WVO, het Formatiebesluit WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met wijziging van de bekostigingssystematiek voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de brief over continuïteit passend onderwijs van dhr. en mevr. N.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie op cao primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geactualiseerd bestuursakkoord primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2018, over acceptatie van LHBTI in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 19-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Actiecomité Bongerd moet Blijven tot aanbieding petitie voor behoud van Den Bongerd in Oss 
  • di 19-06-2018 14.15 - 15.00 Vergadering Voorbereidingsgroep kennisversterking Leven lang leren en aansluiting arbeidsmarkt (alleen voor leden uit de voorbereidingsgroep)
  • wo 20-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten 
  • wo 20-06-2018 15.30 - 16.00 Vergadering Voorbereidingsgroep Wetenschapsbeleid (alleen voor leden uit de voorbereidingsgroep)
  • do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 21-06-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek 
  • do 21-06-2018 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Internationalisering 
  • ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg  Over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018 
  • di 26-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Stichting Zorgeloos met diabetes naar school tot aanbieding petitie m.b.t. diabeteszorg op school 
  • di 26-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs O
  • wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs 
  • wo 27-06-2018 15.15 - 16.30 Rondetafelgesprek Passend onderwijs (besloten deel) 
  • wo 27-06-2018 16.30 - 18.45 Rondetafelgesprek Passend onderwijs 
  • do 28-06-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid 
  • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs
  • wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs 
  • wo 04-07-2018 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek 
  • do 05-07-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs 
  • do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 05-09-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het onderwijs
  • do 06-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 12-09-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg mbo en vmbo
 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
  OCW)
  42. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  44. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  50. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW) (wordt ingetrokken)
  55. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  41. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  45. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  92. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  95. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
 32. 32

  Overzicht van alle dossiers op OCW-terrein

 33. 33

  Verplaatsen AO Laaggeletterdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek tot SO brief over actualisatie sectorakkoorden PO als VO

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Petitieaanbieding inzake ontwikkelingen binnen het groen onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Motie van de leden Ellemeet en Laan-Geselschap over stimuleringsregelingen gericht op betere samenwerking (32820, nr. 233)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Concept-werkprogramma Onderwijsraad 2019, mogelijkheid verzoekadvies

  Besluit: De Onderwijsraad wordt verzocht aan de Kamer een advies uit te brengen inzake Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs (o.a. onderzoek naar aannames over de 'meisjesvoorsprong' in het huidige onderwijs).