Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Stand van zaken landelijk mediabeleid en onderzoeksrapport 'must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding rapport 'Digitalisering van het nieuws' van Rathenau Instituut

 4. 4

  Planning van werkzaamheden

  Vaststelling titel: AO Media algemeen en journalistiek

  Vaststelling agenda AO:
  • nog te ontvangen kabinetsreactie op RvCultuur-advies Zicht op zoveel meer
  • stukken van oorspronkelijke AO Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek:
  32827-124 - Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, 08-03-2018
  32820-222 - Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater, 23-04-2018
  • stukken die in p.v. van 24 mei daaraan zijn toegevoegd:
   24095-435 - Bekostiging digitale radio (DAB+) regionale omroepen, 01-05-2018
                       (en nog te ontvangen brief inzake Vensterprogrammering)
  • Onderstaande stukken uit 'oude' dossier Media worden toegevoegd:
  32827-123 - Wob-verzoek over toetsingskader van de Nederlandse Publieke Omroep, 14-02-2018
  21501-34-294 - Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290), 09-03-2018
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de situatie bij het Metropole Orkest

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Erfgoedinspectie 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Huisvesting Regionale Historische Centra

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verplaatsen van AO Media algemeen en Journalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzoek om een brief inzake de stand van zaken financiering publieke omroep voorafgaand aan het algemeen overleg Media algemeen en journalistiek aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoeken de reactie inzake uitvoering motie leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501- 34, nr. 290) voorafgaand aan het algemeen overleg Media algemeen en journalistiek aan de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het rapport ‘De zin van promoveren’ van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. lerarentekorten

 14. 14

  Behandeling van de Monitor Brede Welvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Internationalisering in het hoger onderwijs'

 16. 16

  Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Passend onderwijs' opnieuw onder de aandacht

 17. 17

  Aanbieding advies 'Een krachtige rol voor schoolleiders' van Onderwijsraad

 18. 18

  Afschrift van de reactie op de strategische agenda van NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toelichting op TWIN-cijfers Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport ‘Drijfveren van onderzoekers’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  34878 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2018, over een fusiegolf in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34775-VIII-127)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie op het rapport "Wat werkt tegen pesten. Effectiviteit van kansrijke programma’s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  EU-consultatie inzake het Europees Erfgoed Label

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Planning van werkzaamheden 2018: planning van overleggen ter voorbereiding op OJCS-raden (Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport)

  OJCS-raden:
   
  • 3 September 2018: Informele OJCS-raad (Jeugd)
   Besluit: voortouw overdragen aan cie. VWS
    
  • 26/27 november 2018: OJCS-raad
   Besluit: AO of SO plannen, een week voorafgaand aan de OJCS-raad
 30. 30

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 7 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht van alle dossiers op OCW-terrein

  Onderstaande dossiers zijn digitaal te openen en voor Kamerbewoners altijd te raadplegen in Parlis, tabblad Ongeplande activiteiten
  (00 indeling algemeen, 10 primair onderwijs, 20 voortgegezet onderwijs, 30 middelbaar beroepsonderwijs, 40 hoger onderwijs, 50 wetenschapsbeleid, 60 cultuur, 70 media, 80 emancipatie). In de procedurevergadering van de 21 juni a.s. zal hierover een korte Parlisinstructie volgen.


  002 Dossier Onderwijstoezicht 
  003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  004 Dossier Ouderbetrokkenheid 
  005 Dossier Governance in het onderwijs 
  007 Dossier Internationalisering in het onderwijs (po, vo)  
  008 Dossier sociale veiligheid in en rond scholen  
  009 Dossier Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ (artikel 23)
  010 Dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (Curriculum.nu) 
  010a Dossier Burgerschap 
  010b Dossier Het jonge kind 
  011a Dossier onderwijs aan asielzoekers
  012 Dossier (lumpsum)bekostiging in het po 
  013 Dossier Eindtoets basisonderwijs
  016 Dossier Schoolkosten 
  017 Dossier Onderwijsagenda Caraibisch Nederland (overdragen?)
  017a Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs 
  018 Dossier ICT in het onderwijs 
  019 Dossier duurzaamheid in het onderwijs
  019a Dossier Thuisonderwijs
  019c Dossier Voortijdig schoolverlaten
  019d Nog te ontvangen wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
  020 Dossier VO
  021 Dossier Examens
  022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs 
  024 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
  025 Dossier vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs
  026 Dossier Rekenen in het VO
  027 Dossier Onderwijshuisvesting
  030 Dossier mbo 
  031 Dossier macrodoelmatigheid in het mbo
  032 Dossier ROC Leiden 
  033 Dossier Leven Lang Leren
  034 Dossier Afschaffing cascadebekostiging in het mbo
  034 Dossier volwasseneducatie
  040 Dossier hoger onderwijs
  043 Dossier DUO
  044 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
  044 Dossier verkenning bekostiging hoger onderwijs
  045 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  047 Dossier Monitoring studievoorschot
  051 Dossier big data
  061 Dossier Arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector
  062 Dossier 'Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs' 
  063 Dossier 'Digitaal informatiebeheer bij departementen' 
  070 Dossier Media
  Dossier Interdepartementale aanpak Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang in het onderwijs en het jeugddomein (overdragen?) 
 32. 32

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 05-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Bezuinigingen op Geschiedenis UU 
  • di 05-06-2018 14.15 - 14.45 Vergadering Voorbereidingsgroep kennisversterking Leven lang leren en aansluiting arbeidsmarkt (alleen voor leden die in de voorbereidingsgroep zitten)
  • wo 06-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid 
  • do 07-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • di 12-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Uitbreiding van experiment Jan Ligthartschool in Westerbroek tot oorspronkelijke plan van VZD
  • di 12-06-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • di 12-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken 
  • wo 13-06-2018 10.30 - 13.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
  • do 14-06-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Sectorkamer Specialistisch vakmanschap van SBB
  • di 19-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs 
  • wo 20-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten
  • do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 21-06-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek 
  • do 21-06-2018 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Internationalisering
  • ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018
  • di 26-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Stichting Zorgeloos met diabetes naar school tot aanbieding petitie m.b.t. diabeteszorg op school 
  • wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs 
  • wo 27-06-2018 15.15 - 19.00 Rondetafelgesprek Passend onderwijs 
  • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs 
  • wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs 
  • wo 04-07-2018 11.00 - 13.30 Algemeen overleg Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
  • do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 33. 33

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  11. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
  OCW)
  45. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald
  (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  48. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  50. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW)
  56. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  66. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  48. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  52. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  99. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  102. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
 34. 34

  Verzoek om spoedige kabinetsreactie op de brandbrief Lerarentekorten van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief namens het kabinet over het cao-akkoord po

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om schriftelijk overleg over AMVB bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rondvraagpunt Rotterdam School of Management

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek Actiecomité Bongerd moet Blijven tot aanbieding petitie voor behoud van Den Bongerd in Oss

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs van een vakleerkracht

  Lijst van genodigden wordt aangepast en opnieuw geagendeerd in de procedurevergadering van 5 juli a.s.