Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 7-6-2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 7-6-2018
Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180530
Brief lid / fractie
Download Verzoek om spoedige kabinetsreactie op de brandbrief Lerarentekorten van de Onderwijsraad
Lijst met EU-voorstellen
Download Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 7 juni
Brief lid / fractie
Download Verplaatsen van AO Media en Journalistiek

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Aanbieding rapport 'Digitalisering van het nieuws' van Rathenau Instituut
4
Planning van werkzaamheden

Details

Vaststelling titel: AO Media algemeen en journalistiek

Vaststelling agenda AO:
 • nog te ontvangen kabinetsreactie op RvCultuur-advies Zicht op zoveel meer
 • stukken van oorspronkelijke AO Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek:
32827-124 - Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, 08-03-2018
32820-222 - Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater, 23-04-2018
 • stukken die in p.v. van 24 mei daaraan zijn toegevoegd:
  24095-435 - Bekostiging digitale radio (DAB+) regionale omroepen, 01-05-2018
                      (en nog te ontvangen brief inzake Vensterprogrammering)
 • Onderstaande stukken uit 'oude' dossier Media worden toegevoegd:
32827-123 - Wob-verzoek over toetsingskader van de Nederlandse Publieke Omroep, 14-02-2018
21501-34-294 - Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290), 09-03-2018
9
10
Verzoeken de reactie inzake uitvoering motie leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501- 34, nr. 290) voorafgaand aan het algemeen overleg Media algemeen en journalistiek aan de Kamer te sturen

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Te behandelen:

13
Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. lerarentekorten
15
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Internationalisering in het hoger onderwijs'
16
Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Passend onderwijs' opnieuw onder de aandacht
17
Aanbieding advies 'Een krachtige rol voor schoolleiders' van Onderwijsraad
27
Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

Te behandelen:

29
Planning van werkzaamheden 2018: planning van overleggen ter voorbereiding op OJCS-raden (Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport)

Details

OJCS-raden:
 
 • 3 September 2018: Informele OJCS-raad (Jeugd)
  Besluit: voortouw overdragen aan cie. VWS
   
 • 26/27 november 2018: OJCS-raad
  Besluit: AO of SO plannen, een week voorafgaand aan de OJCS-raad
31
Overzicht van alle dossiers op OCW-terrein

Details

Onderstaande dossiers zijn digitaal te openen en voor Kamerbewoners altijd te raadplegen in Parlis, tabblad Ongeplande activiteiten
(00 indeling algemeen, 10 primair onderwijs, 20 voortgegezet onderwijs, 30 middelbaar beroepsonderwijs, 40 hoger onderwijs, 50 wetenschapsbeleid, 60 cultuur, 70 media, 80 emancipatie). In de procedurevergadering van de 21 juni a.s. zal hierover een korte Parlisinstructie volgen.


002 Dossier Onderwijstoezicht 
003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
004 Dossier Ouderbetrokkenheid 
005 Dossier Governance in het onderwijs 
007 Dossier Internationalisering in het onderwijs (po, vo)  
008 Dossier sociale veiligheid in en rond scholen  
009 Dossier Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ (artikel 23)
010 Dossier Curriculum funderend onderwijs van de toekomst (Curriculum.nu) 
010a Dossier Burgerschap 
010b Dossier Het jonge kind 
011a Dossier onderwijs aan asielzoekers
012 Dossier (lumpsum)bekostiging in het po 
013 Dossier Eindtoets basisonderwijs
016 Dossier Schoolkosten 
017 Dossier Onderwijsagenda Caraibisch Nederland (overdragen?)
017a Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs 
018 Dossier ICT in het onderwijs 
019 Dossier duurzaamheid in het onderwijs
019a Dossier Thuisonderwijs
019c Dossier Voortijdig schoolverlaten
019d Nog te ontvangen wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs
020 Dossier VO
021 Dossier Examens
022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs 
024 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
025 Dossier vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs
026 Dossier Rekenen in het VO
027 Dossier Onderwijshuisvesting
030 Dossier mbo 
031 Dossier macrodoelmatigheid in het mbo
032 Dossier ROC Leiden 
033 Dossier Leven Lang Leren
034 Dossier Afschaffing cascadebekostiging in het mbo
034 Dossier volwasseneducatie
040 Dossier hoger onderwijs
043 Dossier DUO
044 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
044 Dossier verkenning bekostiging hoger onderwijs
045 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
047 Dossier Monitoring studievoorschot
051 Dossier big data
061 Dossier Arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector
062 Dossier 'Tussenrapportage evaluatie vaste boekenprijs' 
063 Dossier 'Digitaal informatiebeheer bij departementen' 
070 Dossier Media
Dossier Interdepartementale aanpak Voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang in het onderwijs en het jeugddomein (overdragen?) 
32
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 05-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Bezuinigingen op Geschiedenis UU 
 • di 05-06-2018 14.15 - 14.45 Vergadering Voorbereidingsgroep kennisversterking Leven lang leren en aansluiting arbeidsmarkt (alleen voor leden die in de voorbereidingsgroep zitten)
 • wo 06-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid 
 • do 07-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • di 12-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Uitbreiding van experiment Jan Ligthartschool in Westerbroek tot oorspronkelijke plan van VZD
 • di 12-06-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • di 12-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken 
 • wo 13-06-2018 10.30 - 13.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
 • do 14-06-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Sectorkamer Specialistisch vakmanschap van SBB
 • di 19-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs 
 • wo 20-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten
 • do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 21-06-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek 
 • do 21-06-2018 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Internationalisering
 • ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018
 • di 26-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Stichting Zorgeloos met diabetes naar school tot aanbieding petitie m.b.t. diabeteszorg op school 
 • wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs 
 • wo 27-06-2018 15.15 - 19.00 Rondetafelgesprek Passend onderwijs 
 • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs 
 • wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs 
 • wo 04-07-2018 11.00 - 13.30 Algemeen overleg Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
 • do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
33
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

11. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
OCW)
45. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald
(Van den Hul) (minister BVO en Media)
48. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
50. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW)
56. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
66. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

48. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
52. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
99. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
102. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
39
Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs van een vakleerkracht

Details

Lijst van genodigden wordt aangepast en opnieuw geagendeerd in de procedurevergadering van 5 juli a.s.