Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

29 maart 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  De emancipatienota

  De emancipatienota komt vandaag in de Ministerraad en spoedig daarna naar de Kamer. (Dit is conform de planningsbrief, eind maart). Het AO Emancipatie is gepland op donderdag 5 april a.s.
 2. 2

  Besluitenlijst van OCW-procedurevergadering van 15 maart 2018

  In de vorige vergadering is over agendapunt 12 inzake  ‘de voortijdig- schoolverlaten-aanpak’ besloten dat deze brief betrokken is bij de behandeling van het wetsvoorstel betreffende regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten. Er is toen ook besloten om een dossier Voortijdig schoolverlaten te maken en daar deze brief aan toe te voegen.  Dit laatste besluit moet nog worden toegevoegd aan de besluitenlijst.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Cultuur in een open samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake de aanvraag van de Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland

 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een brief over betaalbaarheid en toegankelijkheid van een masterstudie deeltijd

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wetsvoorstel inzake verlaging wettelijk collegegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verhoging kleinescholentoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering Regeerakkoord middelen (hoog)begaafdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de planning voortgangsrapportage passend onderwijs en beschikbaarheid cijfers inzake oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift antwoord op de brief namens platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel inzake werkdruk en salarissen in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op feitelijke vragenlijst over incidentele suppletoire begroting OCW inzake werkdruk.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Initiatiefnota van de leden Van den Hul, Dijksma en Kuiken: “Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Actieplan voor digitaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • wo 28-03-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’  
  • wo 28-03-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) 
  • do 29-03-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • di 03-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)
  • di 03-04-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Nederlands-Engels in het hoger onderwijs
  • wo 04-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek
  • wo 04-04-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs 
  • do 05-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing 
  • do 05-04-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
  • do 12-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 18-04-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po 
  • do 19-04-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs
  • do 19-04-2018 11.00 - 12.30 Gesprek CvTEO 
  • do 26-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 16-05-2018 14.30 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijskansenbeleid 
  • do 17-05-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS Raad 
  • do 24-05-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 30-05-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Cultuur
 23. 23

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  15. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (minister OCW en minister SZW)
  16. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
  20. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)

  27. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (minister OCW)
  43. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)
 24. 24

  Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data