Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 maart 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Terugkoppeling uit overleg commissievoorzitters

  • Verankering rol commissievoorzitter bij Versterking Kennispositie Kamer in RvO
  • Constitutionele toetsing bij wetsvoorstellen en initiatiefwetsvoorstellen
  • Lijst met (dertig-leden)debatten

  Besluit: aangehouden tot volgende procedurevergadering.
 2. 2

  Voortgangsrapportage passend onderwijs

  In de vorige procedurevergadering hebben de leden bij de minister te informeren wanneer exact de volgende voortgangsrapportage passend onderwijs verschijnt en naar de mogelijkheid om dit proces te versnellen. De Kamer ontvangt deze brief begin volgende week.
 3. 3

  Het nog te ontvangen wetsvoorstel Verlaagd wettelijk collegegeld

  Besloten is om spoedig na ontvangst van het wetsvoorstel (naar verwachting tussen 19-21 maart) een technische briefing te plannen.
 4. 4

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (t.v.v. Kamerstuk 21501-34-286) en op de motie van de leden Sneller en Verhoeven over een Europese strategie tegen ondermijnende desinformatie (Kamerstuk 21501-34-289)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake het briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rondetafelgesprek cultuur en arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschaffing cascadebekostiging in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Samen aan de slag: verbreden van de vsv-aanpak naar samenwerking voor minder zelfredzame jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie over de ontstane situatie bij de Stichting Edudelta Onderwijsgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van motie Vermue en Jasper van Dijk inzake limiet vrijwillige ouderbijdrage in po en vo (Kamerstuk 34511-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over investeren in onderwijskansen (Kamerstuk 27020-78)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op het gebied van het inzetten van beroepskrachten in de voorschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vrouwen en leidinggevende posities

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad) (Cultuur) op 27 en 28 februari 2018 (Kamerstuk 21501-34-285)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese High Performance Computing

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag OJCS-Raad van 15 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  di 13-03-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs 
  di 13-03-2018 13.45 - 14.00 Petitie PO-Raad aanbieding petitie m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid
  di 13-03-2018 19.00 - 22.30 Algemeen overleg Leven Lang Leren 
  wo 14-03-2018 11.15 - 13.00 Rondetafelgesprek Financiering van het funderend onderwijs
  wo 14-03-2018 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Leraren (afronding termijn minister Slob en tweede termijn) 
  do 15-03-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  do 15-03-2018 11.30 - 15.00 Algemeen overleg Achterstandenbeleid 
  vr 16-03-2018 11.00 - 11.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk) OCWGepland
  vr 23-03-2018 11.00 - 11.00 Inbreng feitelijke vragen Cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs
  wo 28-03-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)
  do 29-03-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  di 03-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) 
  di 03-04-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Nederlands-Engels in het hoger onderwijs
  wo 04-04-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs
  do 05-04-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
  do 12-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  do 19-04-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs
  do 26-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  do 17-05-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS Raad
 25. 25

  Debatten op OCW-terrein

  16. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (minister OCW en minister SZW)
  17. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
  21. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
 26. 26

  Dertigledendebatten op OCW-terrein

  9. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  23. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
  41. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (minister OCW)
  57. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)
 27. 27

  Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarplanning 2018 OCW

  Te behandelen:

  Loading data